[Home Page]

ÚOZI a praxe v zahraničí -odpověď ČÚZK

Dne 18.8.2006 byl ČÚZK podstoupen ZKI v Pardubicích spis k podané žádosti o informaci týkající se zkoušek odborné způsobilosti a uznání praxe v členském státě EU podle zákona 18/2004...


ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ

PERSONÁLNÍ ODBOR

182 11 Praha 8-Kobylisy, Pod sídlištěm 9/1800

( 28404 1111

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

el. podání / 12.8.2006

NAŠE ZNAČKA

ČÚZK 4052/2006-12

VYŘIZUJE / LINKA

Kalaš/1267

MÍSTO ODESLÁNÍ Praha

(datum)

30.8.2006

Věc: Dotaz ke zkouškám odborné způsobilosti

Vážený pane Bartoši,

dne 18.8.2006 byl Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu Zeměměřickým a katastrálním inspektorátem v Pardubicích podstoupen spis k Vámi podané žádosti o informaci týkající se zkoušek odborné způsobilosti. K této věci Vám sděluji následující informace:

Podmínky pro udělení úředního oprávnění jsou stanoveny v § 14 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zeměměřictví“).

Ustanovení § 14 odst. 4 zákona o zeměměřictví je speciálním ustanovením k zákonu č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 1 odst. 2 tohoto zákona.

V zásadě tedy mohou dle zákona o zeměměřictví a v souladu se zákonem o uznávání odborné kvalifikace nastat tyto situace:

A) Jste fyzickou osobou, která není držitelem oprávnění obdobného úřednímu oprávnění podle § 13 zákona o zeměměřictví.

Pak musíte v případě zájmu o udělení úředního oprávnění splňovat podmínky stanovené v § 14 odst. 2 zákona o zeměměřictví, tedy včetně podmínky vykonání nejméně pětileté odborné praxe v České republice.

B) Jste fyzickou osobou, která je občanem členského státu Evropské unie a jste držitelem oprávnění obdobného úřednímu oprávnění podle § 13 zákona o zeměměřictví (může jít například o oprávnění platné na Slovensku).

Pak musíte v případě zájmu o udělení úředního oprávnění splňovat podmínky stanovené v § 14 odst. 4 zákona o zeměměřictví. Podle tohoto ustanovení k udělení úředního oprávnění postačí splnit podmínku plné způsobilosti k právním úkonům a bezúhonnosti a dále buď úspěšně složit srovnávací zkoušku odborné způsobilosti, nebo vykonat v České republice tříletou odbornou praxi v zeměměřických činnostech, pro které žádáte o udělení úředního oprávnění. Pokud tedy úspěšně složíte srovnávací zkoušku odborné způsobilosti, nemusíte vůbec vykonání odborné praxe dokládat.

Náležitosti žádosti o udělení úřadního oprávnění jsou stanoveny v §§ 15 a 16 vyhlášky č. 31/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb. , o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

V případě ad B) je ještě nutno navíc vyplnit formulář „žádost o uznání odborné kvalifikace“, který si můžete stáhnout na těchto stránkách: http://www.msmt.cz/uok/ap_download.php (případně Vám jej zašleme), a přiložit požadované doklady. Doklady, které jsou u obou žádostí shodné, stačí doložit pouze jednou.

V případě zájmu o udělení úředního oprávnění, ať již se na Vás vztahuje varianta ad A) či ad B), neváhejte kontaktovat od 12.9.2006 paní Věru Císařovou, tel.: 2 8404 1261, mail: Vera.Cisarova@cuzk.cz, která je připravena Vám v této věci pomoci.

S pozdravem

Pozn.: Odesláno pouze elektronicky

PaedDr. Petr Zajíček

ředitel personálního odboru

Toto je reakce ČÚZK, která se týká „praxe pro ÚOZI v zemích EU“ viz www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2220

redakce

vyvěšeno: 01.09.2006
ID článku: 2219
další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2220


Z časopisu Zeměměřič č. 06-10
[Server] Sborník rozhodnutí [Pošta]