[Home Page]

Pozoruhodnosti v bulharském školním atlase

Letošní přepracované vydání je určeno pro žáky 6. a 7. tříd bulharské základní školy. V jednom svazku se tak soustřeďují témata geografie světa (původně zvlášť v atlase pro 6. třídu) a geografie Evropy a Bulharska (pro 7. třídu). Některé z publikovaných map a prvky uspořádání díla skutečně stojí za úvahu i pro tvůrce našich školních atlasů. Najdou se i místa hodná kritiky.

Atlas formátu A4 rozvržený do 66 stran brožovaného díla obsahuje celkem 50 map několika skupin měřítek. Mapy světa umístěné na dvojstranu jsou v měřítku 1:80 mil., jednostránkové mapy světa v měřítku 1:120 mil. Světadíly jsou představeny nejčastěji na mapách měřítka 1:40 mil., příp. 1:60 mil., Asie a Antarktida jednotně v měřítku 1:50 mil. Mapy Evropy vykazují jednotné měřítko 1:20 mil., Balkánský poloostrov 1:6,5 mil. a Bulharsko 1:2 mil., příp. 1:1,5 mil.

Atlas se člení do regionálních kapitol v posloupnosti: svět, světadíly, Balkánský poloostrov a Bulharsko. Mapový obsah atlasu zahajuje fyzicko-geografická mapa světa v tradičním provedení, doplněná však trasami nejvýznamnějších objevitelských cest. Pak ve výřezech následují příklady jednotlivých typů map, které jsou zastoupeny v jednotlivých regionálních kapitolách. Zatímco výřezy nejsou opatřeny legendou, opakující se legendy jsou pak vždy umístěny u každé mapy v kapitolách. Výjimku tvoří vždy úvodní fyzicko-geografické mapy, jejichž legenda, kromě výkladu hypsometrie souše a moře, je předložena až v závěru atlasu (kromě FG prvků obsahuje i znaky pro nerostné bohatství, tyto znaky se však opakují i v mapách hospodářských, kde však nejsou uvedeny v připojených legendách). FG mapa Bulharska je vybavena plnou legendou, vč. znaků pro nerostné bohatství. Zatímco použití legend je neuspořádané, obsah jednotlivých kapitol (v pořadí: Afrika, Jižní Amerika, Severní Amerika, Asie, Austrálie, Evropa) je standardní.

Každou kontinentální kapitolu uvádí FG mapy s vyznačením ložisek nerostných surovin a velkých měst. Pak následuje klimatická mapa (klimatické pásy, klimagramy, trasy teplých a chladných mořských proudů a směry významných větrů). Menší mapy vod jsou obsahově poněkud chudší a znázorňují příslušnost území k úmořím oceánů a bezodtoké oblasti.

Zajímavé jsou komplexní mapy přírodních geografických zón. Pomocí plošné barvy znázorňují rozmístění geomů (lesy, savany, pouště atd.), červenými čarami jsou odděleny přírodně geografické zóny (často se jejich hranice nekryjí s hranicemi geomů). Zvlášť jsou vyznačeny horské oblasti. Černými piktogramy jsou pak vyjádřeny typické elementy flóry a fauny geomů. Antarktidu reprezentuje v atlasu FG mapa (s uvedením tras hlavních expedicí a polohy bulharské antarktické stanice) a klimatická mapa.

Obyvatelstvu je věnována zvláštní mapa znázorňující hustotu osídlení. V kruhových discích jsou umístěny barevné fotografie hlav zástupců dominantní lidské rasy. Politické mapy mají tradiční provedení v plošných barvách. Podkladem pro hospodářské mapy je hnědě stínovaný reliéf kontinentu s hlavním toky a městy. Znaky (geometrickými i piktogramy) jsou pak uvedeny hlavní odvětví průmyslu, zemědělské rostlinné a živočišné výroby podle připojené legendy. Další znaky pro nerostné suroviny a komunikace si pak čtenář musí vyhledat ve společné legendě v závěru atlasu.

Problematické je vymezení hranice Evropa-Asie. Zakavkazské republiky patří v kapitole Asie do Asie (hranicí je hřeben Velkého Kavkazu, správně však Kumo-Manyčská sníženina severně od Kavkazu), v politické mapě Evropy patří do tohoto světadílu, nikoliv však evropská část Turecka. Vymezení Balkánského poloostrova je více-méně tradiční po řekách Soča, Sáva a Dunaj. Kapitolu věnovanou Bulharsku tvoří FG mapa, mapa obyvatelstva, administrativního členění, hospodářství a ochrany přírody.

Je zajímavé, že v atlasu není jediná mapa věnovaná cíleně geologické stavbě území a jeho reliéfu, půdy jsou zastoupeny jedinou mapu (svět), o srážkách a teplotách v území se čtenář může udělat představu pouze podle klimagramů, environmentální problematika (z hlediska kvality ŽP) je zcela opomenuta.

Atlas je vytištěn na matném papíře střední gramáže v kvalitním lesklém obalu. Jeho cena činí 8,40 BGL (1 USD = 1,47 BGL, srpen 2006). Atlas podává jen základní informace o vybraných parametrech zobrazených území, což může výuce na základních školách postačovat. Je tak doporučen bulharským ministerstvem školství a vědy jako učební pomůcka pro příslušné ročníky základní školy.

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 08.09.2006
poslední aktualizace: 12.10.2006
ID článku: 2226
další informace: www.cartographia-bg.net

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-10
[Server] Kartografie [Pošta]