[Home Page]

Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě

Nový školní geografický atlas pro žáky 8. tříd vydalo v roce 2006 nakladatelství Leidykia BRIEDIS ve Vilně. Inspirací pro naše tvůrce je v něm více než dost. Orientace na současný svět a jeho problémy je více než zřejmá.

Sešitový atlas formátu A4 je rozvržen do 54 stran včetně obálky. Dominantním regiony jsou Evropa a Asie, v souladu s geografickým kurikulem Litvy pro základní školy. Specializace na regiony a témata tak umožňuje do atlasu vměstnat množství velmi atraktivních map a pojednat často důležitá, avšak opomíjená témata.

Mapovou část atlasu uvádějí dvoustrany obecně geografické a politické mapy světa v měřítku 1: 80 mil. Zajímavostí v nich je důsledné dodržovaní litevských překladů a fonetických přepisů VŠECH geografických názvů (např. Los Andželas = Los Angeles, Rio de Žaneiras = Rio de Janeiro, Alžyras = Alžír, Čilé = Chile). V politickém výřezu je pak podrobněji představena karibská oblast (bez názvu). Uvedena jsou rovněž hlavní města tichooceánských ostrovních států a seskupení. V zobrazení měst jsou četné velikostní a sémantické chyby (stejné znaky pro různě velká města v jednotlivých mapách).

Obsáhlá série map je věnovaných Evropě. Celostránkové a menší mapy (v měřítku 1:20 mil. – 1:30 mil., 1:50 mil. a 1:60 mil.) tvoří pořadí: politická mapa, Evropská unie (členové, kandidáti, ostatní země, členové NATO a eurozóny, sídla evropských institucí – v dílčí mapce vojensko-politické bloky do roku 1989). Značná pozornost je věnována obyvatelstvu v mapách hustoty obyvatelstva a velká města (s připojenými kartogramy porodnosti, úmrtnosti, přirozeného přírůstku a očekávané délky života), národností (Lužičtí Srbové ovšem chybějí), naboženství a stávajících etnických konfliktů, atentátů či problémů (Sev. Irsko, Londýn, Baskicko, Katalánsko, Madrid, Korsika, Sardínie, Bosna, Srbsko, Černá Hora, Kosovo, Albánie?, jižní Slovensko, jižní Transylvánie, maďarsko-rumunské pomezí, Krym, Tatarstán, Čuvašsko, asijský Kypr a Kavkaz, Makedonie chybí). Hospodářskou sekci uvádí ekonomická mapa Evropy (areály typů ekonomiky, těžba surovin, aglomerace, přístavy a námořní cesty s uvedením přepravy hlavních komodit). Po ní následují kartogramy indexu životní úrovně, hrubého domácího produktu, míry automobilizace, spotřeby energie, zaměstnanosti v zemědělství a vybavení internetem. Pak jsou teprve představeny fyzickogeografické mapy. Uvádí je obecně geografická mapa Evropy v měřítku 1:15 mil. (v Česku uvedeny Rudné hory a Sudety). Za ní následuje mapa nerostných surovin (obsah se částečně opakuje ve srovnání s předchozí hospodářskou mapou) a drobné mapy tektoniky, pleistocénních zalednění, přírodních geografických zón, vegetace, kartogram lesnatosti a mapka významných národních parků. Klima popisují mapy lednových a červencových teplot a ročních úhrnů srážek.

Přehled regionů světa otevírá obecně geografická mapa Pobaltí (Estonsko, Lotyšsko a Litva). Pochopitelnou kuriozitou je uvádění kót významných elevací s decimetrovou přesností v barevných hypsometrických stupních po 25 m. Východní Evropa (Rusko, Bělorusko a Ukrajina) je zastoupena obecně geografickou mapou a mapami průmyslu a zemědělství (vč. asijské části Ruské federace). Toto schéma je zachováno i u dalších regionů: Severní Evropa (IS, DK, N, S, FIN, EST, LV, LT – navíc mapy srážkových úhrnů a elektráren, Střední Evropa (D, CH, CZ, A, SK, PL, H – navíc mapy administrativního členění, hustoty obyvatelstva a nezaměstnanosti SRN, jazykového členění Švýcarska a turismu v Alpách). Západní Evropa je pojednána ve třech částech: Velká Británie a Irsko (navíc mapa sektorů a těžby v Severním moři, plánek centra Londýna), Benelux (navíc mapa jazykového členění, chronologie nizozemských poldrů, struktura rotterdamského přístavu) a Francie (navíc kartogram produkce vína a kalvadosu a plánek centra Paříže). Jižní a Jihovýchodní Evropu reprezentuje Itálie (vč. RSM, CV) a Balkánské státy (SLO, HR, BiH, SCG, AL, MK, RO, BG, GR, M, MD). Ke kapitole je navíc přiložena mapa životné úrovně v regionech Itálie a národnostního složení zemí bývalé Jugoslávie (rozdělení Srbska a Černé Hory není zatím reflektováno). Státy Pyrenejského poloostrova (AND, P, E) jsou pojednány zvlášť (navíc s mapkami srážkových úhrnů a oblastí ohrožených suchem, jazykového členění Španělska, stupně životní úrovně). Zajímavá je mapka přímořských turistických regionů poloostrova s diagramy návštěvnosti.

Asie je uvedena obecně geografickou mapou (1:40 mil.) s připojenou tektonickou mapkou a mapkou přírodních zón. Klima je popsáno teplotními poměry v lednu a červenci a srážkovými úhrny v zimě a v létě. Politickou mapu světadílu doprovázejí mapky hustoty obyvatelstva a hrubého domácího produktu. Velká pozornost je věnována konfliktům na Blízkém a Středním východě (Kypr, Libanon, Palestina, Kurdistán, Irák, Kuvajt, Írán, především Zakavkazsko a Kavkaz), uspořádání v Palestině, těžbě ropy a zemního plynu v prostoru Perského zálivu. Podrobně jsou rovněž pojednány regiony: indický subkontinent (zemědělství, hustota obyvatelstva, jazykové skupiny), Čína (index životní úrovně, urbanizace, investice) a Japonsko (hustota obyvatelstva, hospodářství). Navíc jsou přiloženy mapy rozšíření Číňanů ve světě a zahraničního obchodu Japonska. Atlas uzavírá pět stran místopisného indexu.

Hodné následování jsou zejména mapy geografických problémů a zajímavostí. Ty ve spojení se „standardními“ mapami umožňují nezávislé vysvětlení těchto a dalších zvláštností regionů. Tím podporují zájem o geografii a kartografické ztvárnění jevů a tolik potřebné samostatné myšlení a úsudek.

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 19.09.2006
ID článku: 2235
další informace: www.briedis.lt

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-10
[Server]
Kartografie
Školství Ze zahraničí
[Pošta]