[Home Page]

Ze zprávy o činnosti Komory geodetů a kartografů

O Komoře

Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora, ve zkratce KGK) si od svého vzniku kladla za svůj hlavní cíl nejen ustavení stavovské Komory na základě zákona s povinným členstvím pro autorizované osoby, ale také hájení zájmů soukromé sféry v našem oboru. Tím zákonem měl být nový zákon o geodézii a kartografii, který se však nedostal z ČÚGK, kde byl připraven ve spolupráci s tehdejšími představiteli KGK k projednání do Vlády ČR. Byly však zpracovány nové návrhy zákonů o zeměměřictví a o zeměměřických a katastrálních orgánech, které prošly úspěšně legislativním procesem, přinesly řadu změn a s malými změnami platí dodnes. O několik let později neúspěšně dopadl v PS PČR poslanecký návrh zákona o Zeměměřické komoře, který měl zavést mimo jiné povinné členství pro autorizované osoby. V této době vrcholila krize mezi KGK a ČÚZK, potažmo mezi státní správou a soukromou sférou, což mělo negativní dopad na celý obor. V soukromé sféře se to projevilo zejména v poklesu cen geodetických prací, a to jak v KN, tak v inženýrské geodézii, kde začala bohužel velmi silně chybět kontrola a dohled nad výkonem zeměměřických činností ve výstavbě ověřovaných úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry. Když selhal pokus začlenit úředně oprávněné zeměměřické inženýry pod Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, obrátila se pozornost dovnitř našeho oboru a byla motivována snahou využít skutečnosti, že náš obor má zastoupení na celostátní úrovni v podobě resortu ČÚZK. Již po jmenování nynějšího předsedy ČÚZK se začala situace postupně měnit k lepšímu, byly navázány kontakty vedoucí k pořádání společných akcí, a to nejen Komory a ČÚZK, ale i Českého svazu geodetů a kartografů - ČSGK (Setkání geodetů, soutěž Technické dílo roku), které vedly k lepšímu poznání práce toho druhého a hlavně k vědomí vzájemné potřeby a souladu při prosazování zájmů oboru v celospolečenském rámci. Z pohledu Komory je nutné ocenit přínos ČÚZK k prosazení připomínek k některým zákonům projednávaným v posledních několika letech v Parlamentu a to zejména k návrhu nového stavebního zákona. Ukázalo se, že v této oblasti je spolupráce nejen možná, ale i nutná, neboť hlavním cílem všech složek našeho oboru musí být uspokojování potřeb našich klientů. V poslední době se KGK začala orientovat více na služby pro své členy, a to jak po stránce odborné (legislativní), tak i po stránce obchodní:

Při současném stavu legislativy, kdy není bohužel vykonávána kontrola a dohled nad výkonem činnosti ÚOZI ve výstavbě (v inženýrské geodézii), Komora poskytuje záruku na veškeré služby svých členů nejen všem investorům - stavebním firmám ale i klientům z řad občanů. V případě připomínek k práci členů Komory je možné se obrátit na představenstvo Komory.

Komora v uplynulém roce

Představenstvo Komory po Setkání geodetů 2005 hodnotilo toto setkání a konstatovalo, že

Nepodařilo se vyhlásit kompletní výsledky soutěže o TDR 2005 (pro nedořešené spory mezi členy hodnotící komise), a tak byly vyhlášeny pouze výsledky z hlasování na internetu (na stránkách KGK).

Na tomto zasedání se také předsednictvo zabývalo problematikou KN a vzhledem k tomu, že OS »Katastr nemovitostí« ČSGK již léta nefunguje a není tedy žádný řádný partner pro ČÚZK v legislativě, jmenovalo představenstvo pracovní skupinu pro řešení této otázky ve složení: ing. Kubát, ing. Foltinský, ing. Šolc, ing. Fafejta a ing. Fiala. Z diskuse na jednání této skupiny vyplynuly tyto návrhy:

 1. Na nejbližší VH
 1. Činnost orientovat na

v legislativě

 1. Obnovit činnost OS KN pod patronací ČSGK, ČÚZK a KGK. KGK je připravena zajistit organizační, administrativní a ekonomické zázemí. Podle návrhu představenstva KGK by měla OS mít svého tajemníka - navrhován je ing. Fiala a pánové ing. Plavec, ing. Kubát a ing. Šolc jsou navrhováni jako členové této OS.

Na jednání nové rady ČSGK, kterého se zúčastnil předseda KGK, však bohužel nedošlo k dohodě v otázce předsedy OS. Na rozdíl od jednotného názoru představenstva KGK, že by předseda měl být významný pracovník z resortu ČSGK, není v této věci rada ČSGK jednotná a podle některých členů rady ČSGK by to měl být někdo mimo resort.

Z diskuse na webových stránkách Zeměměřiče a z telefonátů a e-mailů geodetů adresovaných komoře vyplynul velký zájem geodetů na získání práva ověřování výpisů z registrů státní správy pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry. Vzhledem k tomu, že se touto záležitostí zabývalo i Nemoforum, došlo ve spolupráci KGK (ing. Fafejta a ing. Čančík) s doc. Čadou ke zpracování pozměňovacího návrhu zákona 365/2000 Sb. s nepřímou novelou ustanovení §13 zákona 200/1994 Sb. týkající se vydávání výstupů z ISVS úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry.

Tento návrh však bohužel neprošel a do zákona se nedostal. Představenstvo osloví Svaz měst a obcí s návrhem, aby obce mohly přenést tuto pravomoc (vydávat výpisy z KN) na úředně oprávněné zeměměřické inženýry.

Důvodová zpráva k doplňku o vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy (§ 13 odst. 1)

Navrhované doplnění zákona upravuje text novely zákona č. 365/2000 Sb. ve prospěch rozšíření činností úředně oprávněných zeměměřických inženýrů (ÚOZI) o vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy.

Oprávnění k výkonu funkce ÚOZI vydává, výkon této funkce kontroluje a na tuto činnost dohlíží přímo orgán státní správy - Český úřad zeměměřický a katastrální. Tím na úředně oprávněného zeměměřického inženýra jsou přeneseny některé výkony spojené se státní správou přímo a nikoli např. přes profesní Komoru. Při udílení oprávnění žadatel je komisionálně přezkušován nejen z oblasti platných předpisů a zákonných norem, ale i dalších profesních znalostí a dovedností. Rozšíření jeho dosavadních pravomocí o vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy je proto zcela logické a systémové. Při vydávání výstupů např. z Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN), nejrozsáhlejšího státního informačního systému, může zájemci podat další relevantní informace a vysvětlení v rozsahu, v jakém je občan potřebuje pro další použití.

TDR 2005

Byl přijat návrh posunout vyhodnocení této soutěže odbornou porotou na veletrhu GEOS 2006, zařadit do ní znovu všechna díla přihlášená v roce 2005 a současně byla přijata a zveřejněna možnost přihlásit do této soutěže další díla.

Soutěž o Technické dílo roku 2005 byla komisí (její složení bylo shodné jako v předcházejících letech) včas vyhodnocena s tímto výsledkem:

 1. Přesun tubusu metra přes řeku Vltavu. CCE Praha s.r.o., ing. Jaroslav Pohan
 2. Geoportál Zeměměřického úřadu. Zeměměřický úřad
 3. Síť virtuálních referenčních stanic by/S@T. by/S@T group a.s.

Diplomy byly zajištěny ve spolupráci s pobočkou Praha ČSGK.

Cena KGK

Představenstvo na svém listopadovém zasedání rozhodlo o udělování každoroční ceny za »přínos k rozvoji soukromého podnikání v geodézii a kartografii v ČR« a na svém lednovém zasedání udělilo »Cenu KGK za přínos k rozvoji soukromého podnikání v geodézii a kartografii v ČR« Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu »Za spolupráci při projednávání odborné legislativy v Parlamentu ČR.«

Diplom byl zajištěn ve spolupráci s pobočkou Praha ČSGK.

Veletrh GEOS 2006

Představenstvo se též podílelo na přípravě veletrhu geodézie a kartografie GEOS 2006.

Ve stánku KGK na ploše 16 m2 byla prezentována činnost Komory a jejích členů, neboť KGK umožnila, aby v tomto stánku kterýkoliv člen KGK mohl mít svoji prezentaci včetně reklamních materiálů a informací o svých obchodních aktivitách. Pokud si připravil svou vlastní prezentaci ve formě »slide show« v trvání cca 1 až 3 minuty, mohla tato jeho show být promítána ve smyčce s ostatními prezentacemi, neboť běžela na počítači s projekcí přes dataprojektor na stánku nepřetržitě po celou dobu veletrhu. Této možnosti využily jen 3 firmy.

Odbornou náplň veletrhu připravil ing. Talich z VÚGTK. KGK se na přípravě odborné náplně podílela formou pozvání významných osobností našeho oboru z evropských zemí k účasti a k přípravě a přednesení referátů s obecnou problematikou týkající se naší profese. Na její pozvání se doprovodné konference zúčastnilo několik významných osobností našeho oboru z evropských zemí (Dr. Otmar Schuster z Německa - čestný president Geometer Europas, Prof. Paddy Prendergast z Irska - expresident CLGE a další), kteří přednesli referáty s obecnou problematikou týkající se naší profese. VÚGTK jako organizátor konference slíbil připravit CD se všemi na konferenci přednesenými referáty a zaslat je všem účastníkům.

Ve spolupráci s pořadateli veletrhu proběhlo na závěr prvního dne doprovodné odborné akce vyhlášení ceny KGK za »přínos k rozvoji soukromého podnikání v geodézii a kartografii v ČR« a vyhlášení výsledků soutěže o Technické dílo roku 2005 včetně předání diplomů.

Udílení cen vzbudilo velkou pozornost a bylo velmi pěkným zakončením odborného programu 1. dne konference a současně pozvánkou na následující večerní raut.

GEOS 2006 byl geodetickou veřejností velmi rozporně vnímán a hodnocen - viz časopis Zeměměřič a webové stránky. K tomu lze dodat jen to, že v okolních zemích mají jednou za rok takovou akci, kterou je možno nazvat reprezentativní a na kterou zvou ministry, poslance, senátory, primátory či starosty a další významné osobnosti z domova i ze zahraničí. My takovou akci nemáme a tak přicházíme o možnost oslovit tyto vlivné činitele, kteří pak mohou pro náš obor něco dobrého udělat. Taková akce také samozřejmě přiláká pozornost sdělovacích prostředků a zvýší se tím popularita i prestiž našeho oboru. A to měl asi na mysli místopředseda ČÚZK ing. O. Pašek (citováno ze Zeměměřiče): »Určitě musíme jako obor hledat cestu mezi normální občany a bude jen na našem umu, jak se prosadíme. S tím souvisí i prostředky na společnou reklamu.«

Problematika cen geodetických prací

Představenstvo se zabývalo stálou kritikou Komory jako viníka nízkých cen geodetických prací. Vzhledem k tomu, že nemůže vydávat žádné ceníky, rozhodlo představenstvo o zpracování pomůcky pro tvorbu cen geodetických prací. Tato pomůcka by měla:

Legislativa

Představenstvo se na svých zasedáních též pravidelně zabývalo legislativní problematikou. V poslední době byly projednány v Parlamentu ČR dva zákony, které jsou pro činnost geodetů velmi důležité: Energetický zákon a Stavební zákon. O podílu Komory na připomínkách k tomuto zákonu informoval na Setkání geodetů 2006 ing. Miroslav Hrdlička.

Další program činnosti

Na květnovém zasedání představenstva bylo rozhodnuto o aktivitách KGK v nejbližším období:

 1. V souvislosti s odmítnutím možnosti zařazení vzniku funkce hlavního geodeta ve výstavbě do legislativy (Stavební zákon) byla diskutována možnost nabídnutí této činnosti zejména investorům staveb. V současné době velcí investoři (např. ŘSD, ČD) tuto funkci na svých stavbách vesměs zřizují a mají s ní velmi dobré zkušenosti. Představenstvo KGK rozhodlo uspořádat seminář pod pracovním názvem »Problematika řízení geodetických prací na stavbách« s podtitulem »Role geodeta v rámci organizace výstavby pro všechny její účastníky«. Ing. Hrdlička, ing. Plavec a ing. Fafejta připraví vhodný dopis pro oslovení stavebníků (investorů), ve kterém též upozorní na některá ustanovení v novém Stavebním zákonu týkající se geodetických prací na stavbách. Seminář by měl být uspořádán v 1. kvartále roku 2007.
 2. Byla diskutována otázka oslovení soudních znalců s nabídkou možnosti založení sekce soudních znalců při představenstvu KGK. Na závěr byla k tomu přijata tato opatření:
 1. Bude věnována zvýšená pozornost problematice pozemkových úprav a to zejména roli geodetů v procesu projektování i realizace pozemkových úprav, legislativou, odborným a organizačním činnostem pozemkových úřadů, vypisováním veřejných zakázek a vzděláváním pro projektování pozemkových úprav. (Viz Stanovisko KGK ke stavu provádění pozemkových úprav).
 2. Dle informace ing. Kříže se dubnové zasedání Nemofora v rámci diskuse k tématu INSPIRE zabývalo problematikou digitalizace katastrálních map. Vzhledem k zájmu, jakému se tato problematika na zasedání Nemofora těšila, ale zejména vzhledem k velké celospolečenské potřebě jejího řešení, bude se jí KGK v následujícím období zabývat.
 3. Představenstvo KGK zajistí, aby se KGK podílela na zajištění odborné i organizační činnosti odborné skupiny katastr nemovitostí.
 4. Na webových stránkách Komory www.kgk.cz je uveden seznam členů Komory. Tento seznam umožňuje členům, aby si tam uvedli veškeré kontaktní údaje, které jim mohou posloužit v jejich obchodních činnostech, je tam bohužel stále mnoho členů, kteří je mají velmi chudé - chybí telefon, e-mail, webové stránky apod. Seznam je tříděn podle jednotlivých krajů České republiky, aby lépe umožňoval klientovi vyhledání geodeta v »jeho« regionu. Na první straně webových stránek je uvedeno, že Komora dává záruku na práci svých členů. Vzhledem k tomu, že stížnosti na práci geodetů, které KGK dostává, se dosud nikdy netýkaly členů KGK, jeví se poskytování této záruky jako věrohodné. Při poměrně velké návštěvnosti těchto našich stránek lze tento seznam členů považovat za velmi účinnou reklamu.

Stanovisko KGK ke stavu provádění pozemkových úprav

V roce 2002 přijala PS zákon čís. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

Je nutno s politováním konstatovat, že dohoda zástupců KGK a zástupců Ústředního pozemkového úřadu přijatá při přípravě zákona o tom, že pozemkové úřady nebudou moci v rámci KPÚ již provádět žádnou zeměměřickou činnost, ale budou moci provádět jen část projektové dokumentace, a to ještě v nezbytných případech, promítnutá nakonec i do zákona o pozemkových úřadech, se bohužel nedodržuje a dodnes nebyla přijata žádná opatření k jejímu řádnému uvedení do praxe.

Pozemkové úřady jako součást státní správy by měly činnost ve svěřené oblasti organizovat a řídit, a ne ji sami provádět, jak se i v současné době děje. Argument nedostatku financí nemůže být důvodem k ignorování a tím porušování zákona!

Podle současné praxe jsou pozemkové úřady samy sobě zadavatelem a zhotovitelem i velmi rozsáhlých a náročných pozemkových úprav, což samo přináší řadu odlišností od normálního zadání celé KPÚ zhotoviteli:

Nás jako KGK může nejvíce trápit to, že jako profesi nás Ministerstvo zemědělství jako partnera neuznává, k žádné právní normě týkající se naší profese jsme nebyli přizváni ke konzultaci. Návrhy zákonů a vyhlášek na pozemkové úpravy byly provedeny bez naší účasti i vědomí. Není možné z časových důvodů popsat všechny důsledky tohoto stavu, který vede k prohloubení už tak spletitého právního systému v naší republice. Navíc se např. nyní do katastrální dokumentace po rozhodnutí o výměně vlastnických práv dostávají pozemky většinou nevyšetřené pochůzkou v terénu a nezkontrolované vytyčením v terénu, toto negativum velmi zdůrazňujeme. KÚ tedy převezmou administrativu a myslí si, že svoje si splnily. Neuvědomují si však, že na straně Pozemkových úřadů nejsou žádné kontrolní mechanizmy ze zákona, protože se ani v nejmenším při tvorbě zákona neuvažovalo o tom, že by Pozemkové úřady tyto činnosti samy prováděly! Tento problém vznikl až vsunutím dodatku k zákonu. Prakticky se pokračuje ve vytváření map ve stylu THM. Neslyšeli jsme o žádné praktické kontrole vytyčením v terénu za účasti vlastníků, které by provedl přebírající KÚ (event. za pomoci K1 a ZKI). Odpovědnost ZKI vlastně končí obvodem pozemkové úpravy.

Poznámky k zadávání veřejných zakázek

Některá kontroverzní vyhlašovaná kriteria na komplexní pozemkové úpravy:

Další poznámky k soutěžím:

Kladně je odbornou veřejností hodnocen centrální informační systém o veřejných zakázkách, neboť dosažitelné informace mohou být využívány k posuzování současného stavu v jednotlivých regionech. Je ale třeba, aby zákonem uložené povinnosti důsledně plnily všechny pozemkové úřady.

ČVUT, Fakulta stavební, Katedra geodézie a pozemkových úprav

Katedra zajišťuje výuku povinných i volitelných předmětů v disciplinách geodézie a pozemkových úprav. Základní kurs profilového předmětu geodézie a pozemkových úprav dává s kombinacemi volitelných předmětů široké možnosti uplatnění absolventů našeho oboru v současné zeměměřické praxi.

Vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena především na aplikace GPS a určování vlivu refrakce v účelových sítích. Zabývá se rovněž přístrojovou technikou a výzkumem současných problémů v oblasti pozemkových úprav.

Katedra je vybavena mechanickou dílnou a laboratoří pro zkoušky, opravy a justáže geodetických přístrojů.

Obsazení katedry: 2 docenti, 9 odborných asistentů, 2 techničtí pracovníci.

Celé znění na www.kgk.cz

Zdroj: Zpráva o činnosti KGK přednesená ing. Fafejtou na Setkání geodetů 2006. Redakčně kráceno.

vyvěšeno: 06.10.2006
poslední aktualizace: 10.10.2006
ID článku: 2260


Z časopisu Zeměměřič č. 06-08a09
[Server] KGK [Pošta]