[Home Page]

Příspěvek ke tvorbě cen geodetických prací

Na Setkání geodetů 2006 ve Skalském dvoře přednesl ing. Jaroslav Šolc z KGK tento příspěvek. Komora přichystala na svých webových stránkách anketu, které se můžete zúčastnit také vy a pomoci tak v tvorbě cen v našem oboru.

1. Již delší dobu existuje požadavek geodetické veřejnosti na sjednocení cen geodetických prácí v katastru a inženýrské geodézii.

Obecně je toto téma velmi často diskutováno právě v souvislosti s Komorou a velmi často je Komora kritizována, že není schopna zajistit, aby geodetické práce nebyly nabízeny za tak nízké ceny. Je fakt, že ceny za geodetické práce jsou v porovnání s jinými příbuznými technickými profesemi nízké, a tak v této souvislosti často někteří naši kolegové volají po tom, aby Komora zakročila v případech, ve kterých jdou někteří naši kolegové hluboko pod úroveň cen obvyklých a nabízejí geodetické práce i pod nákladové ceny. Požadují, aby byly stanoveny nějaké ceny minimální, jak to je i někde v cizině. I u nás mají například notáři své pevné ceny, advokáti mají svůj ceník, kterým se striktně řídí apod. My však víme, že Úřad pro hospodářskou soutěž by takový postup Komory, i když naše Komora nevznikla ze zákona a členství v ní není povinné, považoval za kartelovou dohodu a znamenalo by to vyšetřování a pravděpodobně i pokutu pro Komoru. Obáváme se toho proto, že když vydal ČSGK v devadesátých letech svůj ceník, byl jeho předseda vyšetřován právě shora zmíněným úřadem, i když v záhlaví ceníku bylo již tehdy uvedeno přibližně to, co je tam uvedeno dnes, že ceník »...je zcela nezávaznou pomůckou pro zeměměřické firmy a objednatele jejich služeb.«

V roce 2005 Komora geodetů a kartografů na svých webových stránkách uspořádala anketu věnovanou problematice cen za výkony zeměměřických činností. Za situace, kdy ve většině případů objednatel i dodavatel geodetických prací nezveřejňují ceny, za které je ta která konkrétní zakázka realizována a jenom málokterá geodetická firma má na svých webových stránkách vyvěšen ceník prací, Komora uskutečnila shora uvedenou anketu na internetu. Potvrdilo se, že rozdíly v cenách mezi regiony jsou opravdu značné. Ceny jsou nejnižší v krajích, kde je nejvyšší nezaměstnanost a také tam, kde je minimální aktivita geodetů, a to jak v komoře, tak i ve svazu. S tím koresponduje i výška cen - například tradičně vysoká aktivita geodetů z východních a jižních Čech, ale i z Prahy, se odrazila na znatelně vyšších cenách v těchto krajích. Do jaké míry se na tom podílí i kvalita provedené práce (tu lze zcela oprávněně u vyšší ceny očekávat také vyšší) se z této ankety vyčíst nedá, ale opět vzhledem k tradicím v těchto krajích to předpokládat lze. Když se něco dělá poctivě a podle platných předpisů, je s tím víc práce a samozřejmě i náklady jsou vyšší, tak se to musí odrazit i v ceně. Mělo by se to však projevit i na sebevědomí geodeta, který když odvádí dobrou práci, požaduje za ni dobrou odměnu.

2. KGK uzavírá určitou část diskuse a nabízí pomůcku pro určení ceny - a to zjištění minimální ceny na základě vysledování skutečných hodin minimálně potřebných ke zpracování jednotlivých geodetických prací.

Byly vybrány typické geodetické práce, které tvoří hlavní náplň naší práce, a hned zde také uvedu minimální počet skutečných hodin, potřebných ke kvalitnímu provedení práce tak, jak nám vyšel z dlouhodobého sledování a na základě zkušeností. Podotknul bych zde, že rozdíl mezi jednotlivými respondenty je výrazně menší u prací pro katastr než pro inženýrskou geodézii - u katastru je jasná, předepsaná technologie a větší uniformita, kdežto u inženýrské geodézie tomu tak není. Takže nyní uvedu průměrný počet skutečných hodin na jednotlivé geodetické práce, za které se dá kvalitně udělat příslušný geodetický výkon.

U každé této geodetické práce každý spolupracující člen KGK vyplnil příslušnou tabulku. Zde se omezím pouze na prvních 5 prací, které se týkají katastru nemovitostí. Uvedu popis sledovaných činností u jednotlivých druhů prací pro katastr.

Více podrobností a zejména rozpis činností na inženýrské práce naleznete na www.kgk.cz v Anketě k časové kalkulaci geodetických prací.

Zpracování se zúčastnily firmy z Prahy, Plzně, Opavy, Písku, Teplic a Staré Paky.

Pokud se nezmění výrazně technologie, čas uvedený zde pro jednotlivé druhy geodetických prací zůstane stejný, pochopitelně se může zpřesňovat dalšími údaji dalších respondentů, a může být i jinak ovlivněn, ale to není podstatné. Přidáním nutné 30% firemní režie (školení, opravy, různá zařizování nesouvisející se zakázkami atd.) a vynásobením minimální cenou za 1 hod. bychom měli zjistit cenu, pod kterou bychom neměli svoji práci prodávat. Cenu pod touto hladinou není možné považovat za etickou a samo podnikání v našem oboru ztrácí smysl.

Komentář mého kolegy k této problematice

Při vyplňování jednotlivých tabulek jsem si uvědomil, že ani tento nástin spotřebovaných hodin nevede přímo k tvorbě nabídkové ceny. Proč? Když to vyplňuješ, snažíš se tam psát co nejsprávnější odhady. Takže vymýšlíš nějaký vzorový příklad. Těch vzorových případů, které by vyhovovaly, ale příliš není. Toto platí samozřejmě zejména v inženýrské geodézii. Uvedu jen pár příkladů. Tak třeba vytyčení prostorové polohy. Pokud je stavba řádně připojena, máš tam vytyčovací síť a připojení jak polohové tak i výškové je dáno. Ale někde to tak není. Dnes se už téměř nerozlišuje vytyčení prostorové polohy a podrobné vytyčení. Většinou se vytyčuje stavba rovnou celá. I když třeba pro skrývku zeminy nebo pro nějaké zemní práce se vytyčuje jen poloha prostorová. Jednoduše tam nastává tolik kombinací, že není možno kalkulovat podle cen vypočtených pro jednu měrnou jednotku. Nám se osvědčilo fakturovat tyto práce hodinovými sazbami, které odsouhlasí stavbyvedoucí na stavbě. Celkovou částku za práce inženýrské geodézie se snažíme limitovat 1 % ceny stavby. Když se to vydaří, je to dobré.

Odhady času by mohly sedět na práce pro katastr. Samozřejmě i tam se najdou odchylky. Je samozřejmě odlišné připojovat do JTSK v sáhové nebo v DKM mapě. Dále je odlišná spotřeba času při připojení pomocí GPS-RTK, či jen GPS- statiky nebo polygonem či nějakými řetězci. Zrovna tak je různě obtížné počítat souřadnice ručně nebo výkonným programem.

To platí samozřejmě i v geodézii inženýrské. Je rozhodně pohodlnější používat moderní totálku, která má zabudované různé výpočetní programy, nebo to vytyčovat nasazovacím dálkoměrem. V neposlední řadě zde záleží na požadované přesnosti vytyčení. Jiné je samozřejmě vytyčovat s přesností na několik milimetrů než vytyčovat pro skrývku zeminy s přesností na decimetry. Toto vše a řadu jiných věcí, na které si teď nevzpomínám, je třeba vzít v úvahu při tvorbě cen.

Zcela určitě je tam třeba započítat náklady na pořízení techniky. Mělo by se tam objevit, že při použití výkonnějších přístrojů a postupů by se měla snižovat spotřeba času.

Ale výkonná technika je dražší, tak by tam měla naskočit nějaká vyšší částka za odpisy. V neposlední řadě se do ceny výrobků musí promítnout režijní náklady jako je třeba administrativní práce, pojištění, nájem nebo odpisy budov, opravy strojů, materiál jako papír, náplně do tiskáren, kopírek a plotrů a podobně.

Měli bychom tedy podle mého názoru při tvorbě cen postupovat takto: Víme nebo odhadneme průměrnou spotřebu času na danou práci. Víme, kolik za to pracovníkovi zaplatíme (ale pozor, musíme tam započítat i dovolenou a od příštího roku i průměrnou nemocnost). Dále je potřeba započítat i náklady na mzdy administrativních nebo řídících pracovníků (kdo je nemá, tak by se to mělo objevit v časech výrobních lidí, protože bez administrativy a řízení to nejde). Toto vše by se mohlo promítnout do částky mzda pracovníků. K tomu by se měla připočítat průměrná částka za režijní náklady (nájem, pojištění, opravy apod.), přidat odpisy přepočtené na hodinu, částka na modernizaci a požadovaný zisk. A vyjde ti částka. Upozorňuji, že by určitě neměla být nižší než 500 Kč, spíše by se měla pohybovat mezi 600 - 700 Kč. Takové by měly být podle mých zkušeností sazby za hodinu naší práce. Vůbec bych zrušil nějaké sazby za figuranty, ty stejně většinou už nepoužíváme, všechno dělají technici.

Samozřejmě tyto ceny narážejí na ceny tržní. Je ale na nás, abychom je přizpůsobili našim potřebám. K tomu bychom se měli sjednotit a alespoň většina z nás by měla účtovat takovéto ceny.

Tolik můj kolega. Je to však přesně to, co mělo vyplynout z celé mé úvahy.

  1. Ukazuje se, že se tento způsob tvorby ceny podle skutečných hodin hodí pro práce pro katastr. Je zde možné při tvorbě ceny vzít za základ minimální počet hodin, který je třeba pro kvalitní provedení práce a přičíst k tomu 30% nutnou režii. Bohužel při dnešní cenové úrovni nevidím možnost dosáhnout 500 Kč produktivity, je tak na úrovni 200 Kč. Znamená to jednoduchý GP na budovu za 3 900 Kč bez DPH a 4 640 Kč s DPH. Doporučit lze v dnešní době alespoň produktivitu 250 Kč, kdy při této produktivitě je cena 4 875 Kč bez DPH a 5 801 Kč s DPH. Při 500 Kč produktivitě by byla cena dvojnásobná, to je 11 600 Kč u jednoduchého GP na budovu a to nevidím reálně.
  2. Individuální tvorba ceny, kdy je vazba mezi odpracovanými hodinami a jejich ocenění pomocí stanovené produktivity na jednotlivé zakázky a práce, se jeví jako jediná správná. Sledovat každý den každého pracovníka a správně vykazovat všechny dílčí činnosti během pracovního dne je nutná podmínka sledování stanovené produktivity a s tím stanovené technologie a s tím i předem dané ceny. Možná, že se vám to zdá nemožné, ale naše firma to už nějaký čas provádí pomocí vlastního intranetu a já mám kdykoliv přehled o tom, co který pracovník dělal minulý den a mohu sledovat předem stanovenou produktivitu. Máme pět různých pracovišť, a mám přehled kdykoli a kdekoli i o každé zakázce (i zde, pokud bych měl přístup k internetu). Ale to by bylo na celou novou přednášku, je možné, že na to také jednou dojde.
  3. Poznámka k »Samostatné opravě chyby v katastru«. Bohužel chyby v KN nás někdy donutí k vyhotovení ZPMZ jako podkladu pro opravu údajů. Čas na to strávený je stejný jako na normálním geometrickém plánu. Katastrální úřady se k tomu v drtivé většině nehlásí, zvláště pokud je třeba jít do terénu a měřit. Pokud to spraví neměřický náčrt, většinou problém není a katastrální úřad jej vyhotoví. Tam, kde je třeba měřit, nezbývá nám někdy než přenést alespoň část výloh na objednatele, i když ten za to nemůže. V každém případě na to doplatíme my, vyhotovitelé, většinou nám dosti výrazně klesne produktivita. Na katastru se potom mohou dozvědět, že zákazník za celou zakázku zaplatil 12 000 Kč. Bylo by ale potřeba vědět, že 2 500 Kč nás stála oprava katastru, 2 000 Kč dále z toho odevzdáme státu jako DPH a celou zakázku jsme udělali s produktivitou 150 Kč, a to opravdu není k životu. Bylo by na místě, aby ČÚZK vyčlenil nějaké peníze na své chyby v minulosti a zadal firmám tyto případy.
  4. Poznámka k DPH. Ukazuje se, že nám dosti uškodilo zvýšení DPH z 5 na 19 %.

Takové navýšení ceny nechtějí někteří zákazníci akceptovat. Kolegové, kteří nejsou plátci, fakturují ceny bez DPH, bez jakéhokoliv navýšení ceny. Zapomínají však, že všechno nakupují s přirážkou 19 % bez možnosti vrácení této přirážky od státu. Nemají pak ani peníze na nákup nových moderních přístrojů, nová auta, obnovu software apod. Neodůvodněným snížením ceny potom škodí svým ostatním kolegům. Stlačují cenovou úroveň geodetických prací dolů.

Závěr

Na závěr dovolte, abychom vás vyzvali ke spolupráci s Komorou. Byli bychom rádi, kdybyste se na nás obraceli se svými problémy v záležitostech kvality geodetických prací a v cenových záležitostech - zejména při veřejných soutěžích, neboť jsme připraveni v souladu s našimi stanovami hájit zájmy svých členů. Můžeme tak činit formou dotazů, intervencí, podnětů a stížností na zadavatele veřejných zakázek a to až ke zmíněnému Úřadu pro hospodářskou soutěž. Jsme si vědomi toho, že stěžuje-li si jednotlivec či konkrétní firma, má to obvykle - zejména v českých podmínkách - velmi negativní vliv na jeho další působení v této oblasti.

Sledujte proto naše webové stránky www.kgk.cz a na nich naleznete informace o naší činnosti, příležitost a prostor vyjádřit se k některým problémům a v neposlední řadě kontakty na Komoru a její funkcionáře.

Ing. Jaroslav Šolc

vyvěšeno: 06.10.2006
poslední aktualizace: 10.10.2006
ID článku: 2261


Z časopisu Zeměměřič č. 06-08a09
[Server] GeodézieKGK [Pošta]