[Home Page]

Kartografická společnost bilancovala v Brně

Během 16. kartografické konference se 8. září 2005 v Brně uskutečnilo také 7. plenární zasedání KS ČR a z jejího jednání mě zaujalo:

Zpráva o činnosti KS ČR za období prosinec 2003 až září 2005

6. plenární zasedání Kartografické společnosti ČR se uskutečnilo dne 11. prosince 2003 na Stavební fakultě ČVUT v Praze v době konání závěrečného veřejného semináře výzkumného záměru »Komplexní inovace technologií v geodézii a kartografii« pořádaného katedrou mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s KS ČR. Plenární zasedání tehdy zvolilo výbor společnosti ve složení:

Na ustavující schůzi výboru, konané téhož dne, byli ve smyslu stanov společnosti zvoleni do funkce předsedy společnosti doc. ing. Miroslav Mikšovský, CSc., do funkce místopředsedy plk. doc. ing. Václav Talhofer, CSc., do funkce sekretáře společnosti ing. Růžena Zimová, Ph.D. a do funkce pokladníka ing. Jiří Kučera.

Plenární zasedání dále zvolilo revizní komisi ve složení:

6. plenární zasedání uložilo výboru Kartografické společnosti ČR:

Odborné akce společnosti

Kartografická společnost ČR uspořádala v uplynulém volebním období několik samostatných akcí a řady dalších akcí byla spolupořadatelem. Všechny byly již v Zeměměřiči popsány, až na XXII. mezinárodní konferenci ICA, které se za ČR zúčastnilo celkem 14 delegátů a doprovázejících osob. Na program konference byly zařazeny referáty: Mikšovský, M., Zimová, R. »Mapování českých zemí v 18. století«, Bořkovcová, J., Svobodová, D.: »Tvorba státních map středních měřítek odvozených z GIS v ČR«, Voženílek, V.: »Příroda, klima a přírodní jevy - tři témata pro projekty atlasů ale tisíce podobností a rozdílů«, Kudrnovský, E., Létal, A., Sedlák, P.: »Kresba optimálního obsahu a symbolizace pro cykloturistické mapy«, Hradec, J.: »Server životního prostředí«, a poster Řezník, T.: »Interaktivní mapy«. Na mezinárodní výstavu bylo odesláno 21 map a atlasů, jejichž výběr byl proveden z titulů zaslaných do soutěže »Mapa roku«. Seznam těchto map byl uveden ve výstavním katalogu, mapy se však na poště mezi Olomoucí a La Coru?ou ztratily, takže na výstavě nebyly umístěny. Na mezinárodní výstavě dětské kresby s kartografickou tematikou bylo prezentováno 5 kreseb - vítězných prací z naší národní soutěže.

Činnost členů společnosti v ICA

V letech 2003 - 2007 vykonává člen výboru společnosti doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. funkci presidenta Mezinárodní kartografické asociace.

Naše společnost byla zastoupena svými členy v řadě komisí ICA, a to ve funkci členů popř. členů-korespondentů takto:

Práce v komisích ICA se vzhledem k finančním možnostem soustředila především na písemný styk s vedoucími komisí a na účast na jejich zasedáních konaných v rámci mezinárodních kartografických konferencí.

Kartografická společnost ČR je od r. 1999 členem Mezinárodní evropské kartografické unie, v jejímž výboru je zastoupena předsedou společnosti.

Spolupráce s jinými organizacemi

Na základě dohody s Kartografickou společností SR, uzavřené v r. 1992, probíhá i nadále vzájemná spolupráce se slovenskými kartografy, která se odráží především v konání společných kartografických konferencí (naposledy v září 2003 ve Zvolenu, SR).

V souladu s dohodou s Českým svazem geodetů a kartografů jsou představitelé obou organizací vzájemně zváni na plenární zasedání organizací a na další akce a členům obou organizací jsou vzájemně poskytovány členské výhody (např. nižší vložné na akce). Obě organizace si vzájemně vyměňují vydávané spolkové časopisy.

Pokračuje spolupráce se sekcí geografického vzdělávání České geografické společnosti, s níž jsou každoročně pořádány porady vedoucích kateder geografie a kartografie českých vysokých škol. Na program těchto akcí jsou pravidelně zařazovány zprávy o činnosti České geografické společnosti a Kartografické společnosti ČR a o výhledu akcí na další období.

Z iniciativy Českého svazu geodetů a kartografů byly v uplynulém období svolávány koordinační schůzky Stálého výboru předsedů České geografické společnosti, Komory geodetů a kartografů, České asociace pro geoinformace, Společnosti důlních měřičů a geologů, České společnosti certifikovaných odhadců majetku, České společnosti pro fotogrammetrii a DPZ a Kartografické společnosti ČR. Na těchto schůzkách byly diskutovány otázky vzdělávání, autorského práva v digitální kartografii a v GIS, možnosti vydání Národního atlasu ČR apod. V roce 2004 - 2005 se dosud obdobná schůzka nekonala.

Členská základna

Kartografická společnost má ke dni konání tohoto plenárního zasedání 104 členů, z toho 7 čestných členů. V průběhu uplynulého období zemřeli 4 dlouholetí členové naší společnosti, a to ing. Jiří Kánský, RNDr. Olga Kudrnovská, CSc. a doc. RNDr. ing. Václav Novák, CSc., všichni tři čestní členové společnosti, a RNDr. ing. Jaroslav Uhlíř, CSc., bývalý tajemník společnosti.

Kolektivními členy Kartografické společnosti ČR jsou Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby, Kartografie Praha, a.s., SHOCart Zádveřice, spol. s r.o. a nakladatelství B.A.T. Program, s.r.o., Rožnov p. Radhoštěm.

Kartografická společnost ČR je od r. 2000 kolektivním členem České asociace pro geoinformace.

Výhled další činnosti po 8. 9. 2005

Výbor Kartografické společnosti ČR se v dalším dvouletém funkčním období zaměří zejména na přípravu 17. kartografické konference, kterou uspořádá v r. 2007 společně s Kartografickou společností SR ve Slovenské republice. Dále se zaměří na důstojnou reprezentaci české kartografie na 23. mezinárodní kartografické konferenci ICA a na zasedání Valného shromáždění ICA, které se budou konat v témže roce v Moskvě.

Pro období 2005 - 2007 připraví výbor další odborné akce a zorganizuje soutěž »Mapa roku 2005« a »Mapa roku 2006« a soutěž dětské kresby s kartografickou tematikou pro výstavu ICA v Moskvě v r. 2007.

Bude i nadále zajišťována informovanost členské základny vydáváním Zpravodaje Kartografické společnosti ČR a udržováním webové stránky společnosti www.czechmaps.info.

Na 7. plenárním zasedání KS ČR, konaném 8. září 2005 v Brně, byl zvolen nový výkonný výbor KS ČR na další období ve složení:

Dále bylo uděleno čestného členství ve společnosti prof. ing. Františku Miklošíkovi, DrSc. a ing. Zdeně Roulové a odsouhlaseno zvýšení ročních členských příspěvků individuálních členů společnosti z dosavadních 100 Kč na 150 Kč počínaje rokem 2006.

Zdroj: Zpravodaj KS ČR 3/05, redakčně krátil Radek PETR, foto Petr Skála

vyvěšeno: 06.10.2006
poslední aktualizace: 10.10.2006
ID článku: 2263


Z časopisu Zeměměřič č. 06-08a09
[Server] Kartografie [Pošta]