[Home Page]

Nově akreditovaný bakalářský a magisterský studijní obor Geoinformatika na ČVUT

Ještě loni byl na Fakultě stavební ČVUT akreditován studijní program »Geodézie a kartografie« a v jeho rámci jediný studijní obor se stejným názvem »Geodézie a kartografie«. Na tento obor je ročně přijímáno zhruba 120 studentů. Naším cílem bylo akreditovat druhý studijní obor s názvem »Geoinformatika«. Abychom lépe specifikovali důvody, které nás k našemu rozhodnutí vedly, musíme částečně popsat současný stav oboru »Geodézie a kartografie« a vysvětlit, v čem by se nově zamýšlený obor »Geoinformatika« měl lišit.

Obor »Geodézie a kartografie« je jedním z nejstarších vyučovaných oborů na ČVUT a vyznačuje se tím, že v sobě kombinuje rysy technického oboru s rysy disciplíny matematicko-fyzikální či přírodovědné. Není proto náhodné, že v různých zemích je tento obor možno studovat na různých fakultách - stavebních, jako je tomu v současnosti na ČVUT, ale i jiných. Jde o poměrně malý obor, jehož absolventi mohou své velmi specializované znalosti nejlépe uplatnit buď v resortu geodézie a kartografie nebo v resortu stavebnictví. Protože v geodézii a kartografii jde (zjednodušeně řečeno) o získávání, zpracování a poskytování určitého druhu informací (informací o geometrických vztazích předmětů, které nás obklopují), je zřejmé, že obor geodézie a kartografie má velmi blízko k informatice. V posledních letech lze dokonce bez nadsázky říci, že vývoj geodézie a kartografie stojí a padá spolu s vývojem informačních technologií. Tuto skutečnost jsme museli a musíme respektovat i při výuce oboru »Geodézie a kartografie« na Fakultě stavební ČVUT. Zjistili jsme, že mnoho absolventů našeho oboru nalézá v současné době uplatnění nikoliv jako geodeti (či kartografové), ale spíše jako informatici a programátoři. Problémem však je, že absolvent oboru »Geodézie a kartografie« musí mít i mnoho praktických dovedností a velká část výuky je proto zaměřena na problematiku geodetické přístrojové techniky a zacházení s ní. Přitom absolvent, který bude pracovat jako informatik, tyto dovednosti nevyužije. Chtěli bychom proto mít v rámci studijního programu »Geodézie a kartografie« studijní obory dva - geodézii a kartografii jako dosud a nový obor »Geoinformatika«. Studenti oboru geoinformatika by získali z velké časti podobný teoretický základ, jako studenti oboru geodézie a kartografie. Namísto praktických předmětů by však do větší hloubky studovali problematiku oboru informatika.

Slovo »Geoinformatika« je samo o sobě poměrně nové. Zadáme-li však anglický ekvivalent (Geoinformatics) v internetovém vyhledávači, najdeme desítky tisíc odkazů (19. 2. 2005 nalezl vyhledávač na adrese www.google.com více než 80 tisíc odkazů). Jen z toho je vidět, že jde o obor moderní a velmi rychle se rozvíjející. Geoinformatika se zabývá shromažďováním, zpracováním a poskytováním (prezentací) informací, které mají souvislost se Zemí. Velmi důležitou částí oboru jsou tzv. geografické informační systémy (GIS), bez nichž si dnes nelze představit činnost v celé řadě odvětví, z nichž můžeme jmenovat třeba zemědělství, vodohospodářství, dopravu, ochranu životního prostředí atd. Domníváme se, že právě v rámci studijního programu »Geodézie a kartografie« máme velmi dobré podmínky pro výuku oboru »Geoinformatika« - kvalitní teoretický základ z matematiky a geodézie, dlouhodobou tradici výuky teoretické a aplikované informatiky a spolupráci s kolegy na stavební fakultě, kteří se zabývají vodními stavbami nebo problematikou životního prostředí a kteří jsou odborníky v problematice aplikací geografických informačních systémů.

Profil absolventa bakalářského a magisterského studia

Naším cílem je akreditovat obor »Geoinformatika« pro bakalářský i magisterský stupeň studia. Náplní bakalářského stupně jsou proto zejména teoretické základy oboru - matematika, teoretická geodézie a informatika. Dále jsme do bakalářského stupně zařadili předměty, které umožní studentům, kteří nebudou pokračovat v magisterském stupni, dobré uplatnění v praxi. Do této skupiny předmětů patří především problematika aplikací geografických informačních systémů, problematika katastru nemovitostí a studium souvisejících právních norem. Rozdíl mezi absolventem bakalářského a magisterského studia by měl být ten, že absolvent bakalářského studia by byl hlavně uživatelem informačních technologií, zatímco absolvent studia magisterského by měl být i jejich tvůrcem. Do magisterského stupně jsme zařadili více předmětů »povinně volitelných«. Předpokládáme totiž, že studenti magisterského stupně již budou mít zájem své studium určitým způsobem specializovat. Volba předmětů, z nichž některé na sebe volně navazují, tuto specializaci velmi dobře umožňuje. Předpokládáme rovněž, že absolventi bakalářského stupně oboru »Geoinformatika« by mohli pokračovat v magisterské stupni na některém jiném oboru - zejména přichází do úvahy obor »Životní prostředí«. Naopak, magisterský stupeň oboru »Geoinformatika« by mohl být otevřen absolventům bakalářského studia jiných oborů souvisejících s informatikou a informačními technologiemi.

Výstupní znalosti, dovednosti a uplatnění

Teoretický základ: Velmi dobrý matematický základ, který (zejména na magisterském stupni) zahrnuje i některé specializovanější partie matematiky a matematické statistiky. Základy teoretické geodézie (na bakalářském stupni) a některé další partie moderní geodézie (v magisterském stupni). Informatika - operační systémy, programovací jazyky, databázové systémy, internetovské aplikace (na obou stupních). Základy právní vědy.

Praktické znalosti a dovednosti: Základy technické geodézie a kartografie. Geografické informační systémy, jejich tvorba a jejich aplikace v různých odvětvích. Aplikovaná informatika. Programátorské dovednosti. Znalost problematiky katastru nemovitostí a souvisejících právních norem.

Uplatnění absolventa: Absolventi studia mohou najít uplatnění v několika různých odvětvích jak ve státním, tak v soukromém sektoru. V prvé řadě v resortu geodézie a kartografie a v katastru nemovitostí. Dále všude tam, kde jsou vyvíjeny či používány geografické informační systémy - ve státní správě, vodohospodářství, v ochraně životního prostředí, v dopravě atd.

Více na geoinformatika.fsv.cvut.cz/

Zpracovatelé akreditačního návrhu: prof. dr. ing. Leoš Mervart, DrSc. a prof. ing. Aleš Čepek, CSc., G+K, FSv, ČVUT

vyvěšeno: 06.10.2006
poslední aktualizace: 10.10.2006
ID článku: 2276


Z časopisu Zeměměřič č. 06-10
[Server] Školství [Pošta]