[Home Page]

GEPRO podporuje vzdělávání

Společnost GEPRO dlouhodobě uskutečňuje program komplexní podpory ve výuce informačních a komunikačních technologií, speciálně v oblasti geografických informačních systémů, geodézie a projektování. Tato komplexní podpora zahrnuje dodávky nejnovějšího programového vybavení, vzdělávání pedagogů i technickou pomoc. Jejím cílem je naučit studenty kvalifikovaně využívat moderní technologie v dalším studiu a ještě lépe je připravit na efektivní řešení praktických úloh později při nástupu do zaměstnání a v následné praxi.

Program podpory je postaven na jednoduchých a výhodných principech. Dodávky jednotlivých produktů školám jsou realizovány prostřednictvím smluv. Ty stanovují podmínky využívání programových produktů společnosti. Školy obdrží zdarma licence SW, na jejichž základě mohou požadovaný software provozovat v jednouživatelských nebo v síťových verzích, hradí pouze cenu instalační sady (média, tištěná dokumentace apod.). V současnosti této podpory využívá několik desítek středních a vysokých škol v celé České republice.

Software pro školy

Vzhledem na zaměření softwarových aplikací vyvíjených firmou GEPRO je podpora výuky moderních technologií zaměřena především na střední a vysoké školy. Školy tak jsou vybaveny podle svých požadavků systémy řady MISYS a MISYS-WEB a řadou pasportních modulů pro potřeby výuky v oblasti geografických informačních systémů nebo softwarovými produkty KOKEŠ, PROLAND, UPLAN a dalšími pro výuku v oblasti geodézie a projektování.

Software z produkce firmy GEPRO si mohou bezplatně zapůjčit také přímo studenti středních a vysokých škol pro domácí přípravu, v tomto případě je nutné ještě doporučení ze strany pedagogů.

Konference, exkurze, další aktivity

Rozvoji výuky informačních a komunikačních technologií věnuje společnost GEPRO dlouhodobou pozornost. Vedle přímé pomoci formou poskytování softwaru, vzdělávání nebo technické podpory je společnost GEPRO partnerem řady akcí, které organizují školy nebo sami studenti. K typickým příkladům pomoci patří pravidelné sponzorování studentské konference Gisáček, pořádané VŠB-TUO v Ostravě. Na této konferenci studenti z celé republiky představují vlastní semestrální, bakalářskou, diplomovou či disertační práci zaměřenou na oblast geoinformatiky a geoinformačních technologií formou veřejné prezentace.

Již tradičně jezdí studenti oboru geografie-geoinformatika olomoucké Univerzity Palackého na exkurzi na pracoviště firmy GEPRO, kde se seznamují s aktuálními trendy ve vývoji geoinformačních technologií na platformě systému MISYS, právě tak jako čeští i zahraniční studenti mezinárodní letní školy MZLU v Brně.

Příkladem z jiného soudku může být poskytování SW cen studentům Střední průmyslové školy zeměměřické v Praze na maturitní ples nebo studentům oboru geodézie a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze při vítání studentů prvního ročníku na akci G++.

Na podporu vzdělávání nastupujících generací mladých geodetů a geoinformatiků klade společnost GEPRO velký důraz. Školy, další vzdělávací instituce i samotní studenti se mohou opřít o trvalou a vážně míněnou pomoc při využívání softwarových produktů firmy GEPRO při přípravě studentů před nástupem do praktického života.

Ivo Lindovský

vyvěšeno: 06.10.2006
poslední aktualizace: 10.10.2006
ID článku: 2278


Z časopisu Zeměměřič č. 06-10
[Server] SoftwareŠkolství [Pošta]