[Home Page]

Mezinárodní geografická konference na UK

V pátek 10. listopadu a v sobotu 11. listopadu se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy konala mezinárodní geografická konference 150 let geografie na UK. Vystoupili zde odborníci na sociální, regionální, fyzickou geografii, geoinformatiku a demografii z České republiky, Slovenska a Polska.

V pátek byly přednášeny vyžádané příspěvky na jednom místě formou tzv. plenárního jednání, v sobotu se poté účastníci rozdělili do několika dílčích sekcí. Ačkoli má sice geoinformatika, kartografie a DPZ na Univerzitě svou katedru, sekce zabývající se těmito problematikami se na konferenci neobjevila!

Na plenárním jednání přednášel Jan Kolář z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie na Př.f. UK o současném výzkumu v geoinformatice a dálkovém průzkumu Země a Ján Feranec z Geografického ústavu Slovenskej Akademie ved se zabýval změnou krajinné pokrývky identifikovanou pomocí aplikace dat Corine Land Cover na příkladu regiónů Trnava a Plovdiv.

Z pohledu našeho oboru se jevila zajímavější posterová sekce. Na ní se objevily plakáty Veroniky Kopačkové (Česká geologická služba) o aplikaci metod dálkového průzkumu Země pro zhodnocení geologických rizik v severní části Salvadoru, Jany Spilkové (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Př.f. UK) o možnostech využití konceptu mentálních map v ekonomické geografii, dva postery od Jiřího Heisse (Krajský úřad kraje Vysočina) o České asociaci pro geoinformace a GIS na Vysočině. Na plakátech se prezentovali také Ján Feranec a Ján Oťaheľ (oba Geografický ústav Slovenskej akademie ved) se svým výzkumem „Identifikace, analýza a hodnocení změn krajiny na bázi dat dálkového průzkumu Země“, Jan Kolář (Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Př.f. UK) se změnou krajinného krytu České republiky mezi roky 1975 a 2000 pomocí interpretace družicových scén metodikou Corine Land Cover, Kateřina Křováková (laboratoř geoinformatiky UJEP) se zabývala krajinou Tater na starých mapách, Markéta Potůčková a Eva Štefanová (obě Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Př.f. UK) využitím fotogrammetrie pro sledování změn v krajině a Přemysl Štych (Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Př.f. UK) hodnocením dlouhodobých změn využití ploch ve vybraných modelových oblastech Česka pomocí nástrojů prostorových analýz v prostředí GIS.

Součástí odborné mezinárodní geografické konference 150 let geografie na UK byla i tisková konference, na které před novináři vystoupili představitelé jednotlivých geografických kateder s informacemi o svých pracovištích a nejdůležitějších projektech, na kterých katedry participují.

Uvádíme Vám abstrakt příspěvku Jana Koláře, vedoucího katedry aplikované geoinformatiky a kartografie Př.f. UK):

Jan Kolář: Geoinformatika a dálkový průzkum Země
„Geoinformaika je soubor technologických nástrojů a metodických postupů umožňujících získávání informací o tom, co se vyskytuje a co se děje na zemském povrchu, případně pod ním i nad ním. Pro získávání potřebných údajů se přitom používá vedle tradičních pozemních měření hlavně pozorování z umělých družic. Družice pořizují data s různou mírou podrobnosti a v různých časových intervalech ze všech míst naší planety. Jejich počty se počítají již na desítky a pořízená data rozšiřují tradiční možnosti fotografie a obrazy získané v infračerveném nebo mikrovlnném oboru spektra. Získávání požadovaných informací z těchto dat urychluje využití počítačů a příslušných programů v podobě geografických informačních systémů. Distribuce výsledné informace je pak prostřednictvím klasických map nebo nověji i nástroji internetu.“

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 12.11.2006
ID článku: 2318
další informace: geografie.natur.cuni.cz/

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-10
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]