[Home Page]

Dějiny zeměměřictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Zbyněk Maršík

- anotace knihy, která nevyjde koncem roku 2006, ale snad až v roce 2007

Autor, vysokoškolský pedagog, který se problematikou zabýval po celý život, přináší stručný obecný vývoj zeměměřictví od starověku po současnost a zaměřuje se na dějiny oboru i současné zeměměřické metody u nás, a to i v širších souvislostech (pozemkové katastry a reformy, vytvoření sítě geodetických bodů, nástup moderních technologií). Text, zpracovaný tak, aby byl přístupný i zainteresovanému laickému čtenáři, doprovází názorné ilustrace.

OBSAH

Předmluva

1. ZEMĚMĚŘICTVÍ JAKO VĚDA A TECHNIKA

1.1 Úvod

1.1.1 Vysvětlení pojmů geodezie a kartografie

1.1.2 Náhradní zemské těleso

1.2 Geodetické a kartografické systémy

1.2.1 Celosvětový souřadnicový systém

1.2.2 Místní souřadnicové systémy

1.2.3 Triangulační sítě

1.2.4 Nivelační sítě

1.2.5 Gravimetrická síť

1.2.6 Technické parametry geodetických referenčních systémů

2. MĚŘENÍ TVARU A ROZMĚRŮ ZEMĚ

2.1 Vývoj představ a vědomostí o tvaru Země

2.1.1 Starověké představy a měření

2.1.2 Novověké poledníkové sítě

2.2 Vznik mezinárodní metrické soustavy

2.2.1 Vliv francouzské revoluce na unifikaci měr a vah

2.2.2 Mezinárodní metrická konvence

2.3 Stanovení mezinárodního referenčního tělesa

2.3.1 Mezinárodní měření v 19. a 20. století

2.3.2 Vznik Mezinárodní geodetické asociace

2.3.3 Zemské těleso a referenční systém

3. HISTORIE KARTOGRAFICKÉHO ZOBRAZOVÁNÍ ZEMĚ

3.1 Nejstarší mapy světa

3.1.1 Antické zobrazování světa

3.1.2 Úpadek kartografie ve středověku

3.2 Počátky moderní kartografie

3.2.1 Matematická kartografie

3.2.2 Polygrafické zpracování map

3.3 Digitální model území

3.4 Geografický informační systém (GIS)

3.4.1 Obecné principy GIS

3.4.2 Informační systém ZABAGED

3.5 Mezinárodní kartografická asociace

4. MĚŘENÍ A ZOBRAZOVÁNÍ MALÝCH ÚZEMÍ

4.1 Nejstarší způsoby mapování

4.1.1 Co je to mapa a mapování

4.1.2 Úhloměrné přístroje

4.2 Geodetické mapování

4.2.1 Polohopisné měření a výpočty

4.2.2 Měření výškopisu

4.2.3 Měření vzdáleností

4.3 Fotogrammetrie

4.3.1 Fotogrammetrie jako měřická technika

4.3.2 Stručná historie

4.3.3 Fotogrammetrické metody mapování

4.4 Dálkové snímání a dálkový průzkum Země

4.5 Globální polohový systém (GPS)

4.5.1 Principy a stručná historie systému

4.5.2 Určování polohy bodů s využitím GPS

4.5.3 Geodetická měření pomocí DGPS

4.5.4 Užití GPS v letecké navigaci

4.6 Netopografická geodezie

4.6.1 Geodezie ve stavebnictví

4.6.2 Geodezie v průmyslu

5. ZEMĚMĚŘICKÉ A MAPOVACÍ PRÁCE NA ÚZEMÍ NAŠEHO STÁTU

5.1 Historická mapová díla

5.2 Mapování pro katastrální účely

5.2.1 Stabilní katastr

5.2.2 Katastrální mapování po roce 1918

5.2.3 Souvislé mapování po roce 1945

5.3 Topografické mapy

5.3.1 Historické topografické mapy

5.3.2 Topografické mapy ve 20. století

5.4 Státní mapa odvozená

5.5 Mapy tematické

5.6 Státní mapová díla současnosti

6. POZEMKOVÉ ÚPRAVY

6.1 Pozemkové úpravy ve starověku

6.2 Osídlování a rozdělování pozemků v českých zemích

6.2.1 Zemědělská kolonizace

6.2.2 Pozemkové reformy v 18. a 19. století

6.2.3 Agrární reformy v první ČSR

6.3 Vývoj rozdělování a úprav pozemků po roce 1945

6.3.1 Osídlování pohraničí

6.3.2 Vznik zemědělských družstev

6.4 Pozemkové úpravy po roce 1990

7. ZÁVĚREM

Seznam zkratek

Seznam literatury

Drahomír Dušátko

vyvěšeno: 07.12.2006
ID článku: 2336
další informace: www.libri.cz/kniha.php?kniha=409


Z časopisu Zeměměřič č. 06-12
[Server] HistoriePřečtěte si [Pošta]