[Home Page]

Geomatika verzus geoinformatika?

Přednáška doc. ing. Jiřího Šímy, CSc., Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti na 42. Geodetických informačních dnech v Brně končila větou: »Budoucnost ukáže, zda dnešní zeměměřič bude geomatikem nebo geoinformatikem ve smyslu tohoto příspěvku.« Z několika myšlenek, uveřejněných v tomto čísle Zeměměřiče, vyplývá dosavadní neujasněnost shody či rozdílnosti obou disciplín, a proto se autor rozhodl prozkoumat do větší hloubky, jak to vidí jinde ve světě, a to rozhovory s několika předními odborníky z Francie, Velké Británie a Maďarska, kteří se zúčastnili nedávného zasedání výboru Evropské zastřešující organizace pro geografické informace (EUROGI) v Praze. Zjištěné fakty významně souhlasí s průzkumem frekvence záznamů termínů geomatika - geomatik a geoinformatika - geoinformatik, která byla zjištěna 20. 11. 2006 na vyhledávacích serverech Google, Yahoo a Seznam (viz tabulku 1 a 2).

Termín geomatika nevznikl, jak se traduje, v Kanadě, ale »objevil« jej ve tvaru géomatique na počátku 70. let uplynulého století Francouz Jean Denegre (*1942).

Z Francie se zakrátko dostal tento termín do francouzsky mluvící části Kanady (provincie Québec) a také v Kanadě bylo vytvořeno anglické synonymum geomatics, které se rychle rozšířilo do Spojených států amerických a odtud do Austrálie, Tichomoří, Velké Británie a Irska. Ve španělské verzi geomática se, spolu s technickou pomocí, rozšířil tento termín do Střední a Jižní Ameriky.

Pro oblast střední a východní Evropy byl zřejmě rozhodující vývoj v německy mluvících zemích. Prof. Konecny (TU Hannover) uvádí v anglicky psané učebnici Geoinformation (2002), že integrovaný obor, založený zejména na globálním určování polohy (GPS), dálkovém průzkumu Země a digitální fotogrammetrii pro sběr geodat a na technologii GIS pro manipulaci s těmito daty a jejich výstup, v některých zemích označovaný jako geomatika, se nazývá geoinformace (něm. Geoinformation nebo Geo-Information).

Náplň oboru geoinformatika (něm. Geoinformatik) pak definuje prof. D. Grünreich, prezident Spolkového úřadu pro kartografii a geodézii (Frankfurt a. M.) v učebnici Kartographie (2002) jako »obor, který se zabývá teoriemi datového modelování, ukládáním, správou a zpracováním geodat (Geo-Daten) a vývojem odpovídajících metod (zejména GIS) a k tomu potřebné informační a komunikační techniky«. Z německy mluvících zemí se termín geoinformatika rozšířil do okolních středo- a východoevropských zemí (viz tabulku 3), zatímco (jak ukazuje tabulka 1) ve francouzsky a španělsky mluvících zemích se používá jen ojediněle a v anglicky mluvících zemích rovněž s nižší frekvencí než příslušná synonyma termínu geomatika.

Podobné poměry lze identifikovat i ve frekvenci výskytu termínů pro označení příslušné profese - geomatik a geoinformatik. Termín geomatik absolutně převládá ve francouzštině a angličtině, zatímco geoinformatik výrazně převládá v němčině, češtině a polštině. Popsané problémy nemají Maďaři, protože pro vědní a technickou disciplínu zahrnující náplň geomatiky i geoinformatiky, mají jeden společný název - térinformatika (doslova: prostorová informatika). Maďarský zeměměřič 21. století tedy bude prostorovým informatikem (térinformatikus), což je bezpochyby elegantní řešení shora nastoleného problému.

Tabulka 1 - GEOMATIKA verzus GEOINFORMATIKA

Termín Google Yahoo Seznam stav
20. 11. 2006
Termín Google Yahoo Seznam
geomatics (angl.) 1 900 000 1 600 000 139 000 4 : 1 geoinformatics (angl.) 467 000 170 000 32 000
Geomatik (něm.) 243 000 62 100 17 000 1 : 3 Geoinformatik (něm.) 803 000 71 500 56 100
géomatique (franc.) 846 000 243 000 58 900 30 : 1 géoinformatique (franc.) 27 300 848 2 010
geomática (špan.) 287 000 67 900 20 300 9 : 1 geoinformática (špan.) 31 100 1 640 2 340
geomaatika (eston.) 12 000 1 100 790 1 : 1 geoinformaatika (eston.) 12 100 1 020 824
geomatyka (pol.) 972 530 642 1 : 1,5 geoinformatyka (pol.) 12 900 859 969
Geomatika (různé evropské jazyky) 26 200 3 690 2 030 1 : 2,6 Geoinformatika (různé evropské jazyky) 71 400 25 300 5 090
geomatika (jen česky) 10 900   498 1 : 5 geoinformatika (jen česky) 45 000   2 565
maďarský speciální společný termín térinformatika (doslova prostorová informatika) 155 000 97 400 10 980

Tabulka 2 - GEOMATIK verzus GEOINFORMATIK

Termín Google Yahoo Seznam stav
20. 11. 2006
Termín Google Yahoo Seznam
geomatician (angl.) 1 300 243 200 30 : 1 geoinformatician (angl.) 24 12 13
Geomatiker (něm.) 20 300 1 290 1 570 1,1 : 1 Geoinformatiker (něm.) 18 200 160 1 500
géomaticien (franc.) 40 100 10 700 3 050 ¨ abs. géoinformaticien (franc.) 0 4 0
geomático (špan.) 526 161 216 3 : 1 geoinformático (špan.) 184 102 48
geomatyk (pol.) 14 8 4 1 : 7 geoinformatyk (pol.) 289 58 24
geomatik (jen česky) zaměňuje se s něm. Geomatik 128 1 : 3 geoinformatik (česky) zaměňuje se s Geoinformatik 387
maďarský speciální společný termín térinformatikus (doslova prostorový informatik) 1 180 338 396

Tabulka 3 - Prohledávací server Google 2. 12. 2006

Země Termín geomatika verzus Termín geoinformatika
Česká republika 10 900 1 : 5 45 000
Slovenská republika 153 1 : 9,6 1 470
Chorvatsko 542 1 : 2,3 1 240
Slovinsko 63 1 : 3,4 214
Litva 97 1 : 3,1 299
Nizozemsko 13 1 : 8,3 108
Rusko 5 abs. ? 1 370

(jš)

vyvěšeno: 11.02.2007
poslední aktualizace: 26.02.2007
ID článku: 2377


Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
[Server] Různé [Pošta]