[Home Page]

Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech

Zeměměřický úřad zpřístupnil 2. října 2006 veřejnosti historické mapy na internetu. Aplikace, dostupná na adrese historickemapy.cuzk.cz/, umožňuje bezplatné prohlížení archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK). Prozatím jsou přístupná data z postupného skenování Císařských povinných otisků stabilního katastru Čech (1824 - 1843).

Tyto mapy tvoří jeden z historicky nejcennějších a v současnosti i badatelsky nejvyužívanějších archivních souborů. Aplikace umožňuje orientaci v mapových listech pomocí jejich náhledů a dále podrobné prohlížení mapy spolu s informacemi o původním názvu katastrálního území a roku mapování. Uživatel má též k dispozici originální legendu s volbou českého překladu.

Každé katastrální území stabilního katastru je zobrazeno v průměru na čtyřech mapových listech nejednotných rozměrů (v ojedinělých případech více než třiceti). Jako základní jednotka pro výběr se v přehledové mapě aplikace zobrazují hranice, původní český název a číslo katastrálního území stabilního katastru.

Skenování probíhá v pořadí podle názvu katastrálního území, zpřístupněné mapy proto pokrývají celé území Čech ostrůvkovitě. Prozatím jsou k dispozici mapy v rozsahu přibližně 40 % území Čech (cca 14 000 mapových listů). Do konce roku 2007 by měly být pokryty celé Čechy a bude zahájeno skenování map Moravy. Celé území České republiky na historických mapách stabilního katastru (tj. cca 50 000 mapových listů) plánuje Zeměměřický úřad zpřístupnit do konce roku 2008. Pokud není pro určité katastrální území císařský otisk dochován, bude v závěru skenovacích prací nahrazen rovnocennou náhradou, např. originální mapou stabilního katastru.

Detailní informace o tom, které mapy jsou již dostupné, nabízí aplikace Geoprohlížeč Metadata pomocí metadatové služby: 63811 - Císařské otisky - Čechy. Přístupná naskenovaná katastrální území jsou označena zelenou, připravovaná pak růžovou barvou.

Pro výběr lokality slouží současné přehledové mapy v měřítku 1 : 1 000 000 a 1 : 500 000, nebo je možno využít historickou přehledovou mapu, ve které se sice vzhledem k historickým názvům orientuje poněkud hůře, nicméně působí daleko efektněji.

K výběru katastrálního území slouží vektorová mapa původních hranic katastrálních území doplněná archivními evidenčními čísly. Vzhledem k časovému odstupu hranice ani názvy území již neodpovídají současným.

Po stisku tlačítka můžete v mapě kurzorem vybírat požadovaná území. Kliknutím lze vybrat jedno, tažením kurzoru i více katastrálních území. Ve spodní části okna se pak zobrazují náhledy jednotlivých mapových listů. Jako první náhled se zobrazí přehledka rozmístění jednotlivých mapových listů v rámci příslušného katastrálního území (pokud je k dispozici).

Poklepem na náhledy se zobrazí příslušné mapy s možností detailního prohlížení v samostatných oknech. Pomocí tlačítek můžete otisk prohlížet v detailech odpovídajících skutečné velikosti. Posunem kurzoru nad obrázkem legendy se zobrazují náhledy částí legendy. Poklepem na obrázek legendy se zobrazí originální legenda ve skutečné velikosti s možností volby českého překladu.

V Obchodním modulu Geoportálu ZÚ je rovněž možno objednat data a tisky z dat těch souborů, které jsou již naskenované a tudíž dostupné v této aplikaci pro prohlížení. Jedná se o originální data ze skenování, neupravovaná a bez ochranných znaků, vhodná pro publikování v tiskové kvalitě.

Dle webu ČÚZK zpracoval -man-

vyvěšeno: 11.02.2007
poslední aktualizace: 26.02.2007
ID článku: 2381
další informace: historickemapy.cuzk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
[Server] Katastr nemovitostí [Pošta]