[Home Page]

Geodetické informační dny - díl 1.

42. geodetické informační dny pořádal ve dnech 9. - 10. listopadu 2006 v Brně ČSGK - Spolek zeměměřičů Brno. Jak říká jedna z organizátorek, ing. Vladimíra Žufanová: »kdo nebyl na GID, jako by nežil«.

Akce se těší také pozornosti resortu ČÚZK, takže zde byla prezentována i spousta novinek z této oblasti. GID v Brně patří mezi nejdůležitější odborné akce geodetů během celého roku a jejich načasování po veletrhu Intergeo dává možnost vystavovatelům prezentovat čerstvé novinky ze světové geodetické scény. GID bývá v některých letech spíše komornější akcí, což je rozhodně škoda, neboť lepší platformu pro výměnu odborných zkušeností a doplnění si znalostí o novinkách v oboru zeměměřič u nás nenajde. SPOLZEM tyto odborné geodetické dny organizuje svépomocí, což je i obrovským přínosem pro spolkovou činnost našich odborných organizací. Časopis Zeměměřič je již tradičním mediálním partnerem této akce, jejíž přínos a význam je mezi našimi geodety stále ještě málo doceňován.

I k letošním 42. GID existuje Sborník příspěvků, který vyšel v listopadu 2006, ISBN 978-80-86433-40-0. Z něj na pokračování vybíráme anotace některých příspěvků.

Po stopách Inků v Peru

Vyměření pozemku, vyhotovení geometrického plánu, vytyčení domku nebo dálnice - to jsou činnosti geodetů, které jsou dobře známy široké veřejnosti. Jsou však obory, při kterých je úloha geodetů na první pohled na okraji, avšak významem velmi podstatná. Jednou z takových disciplín je archeologie.

Již mnohokrát se geodeti zapojili do archeologických výzkumů, do projektů méně i více známých. Vzpomeňme na měření chrámů a kostelů, mapování archeologických nalezišť. I významné výzkumy egyptských archeologických nalezišť se neobešly bez přítomnosti geodetů, dokonce českých.

Myšlenka expedice »Tajemství kamenného počítače« (jak zněl její pracovní a posléze i konečný oficiální název) však nevznikla v hlavách archeologů, ale na základě prvních návštěv Vladimíra Šimka v Peru. Při svých putováních se zde setkával s kamennými objekty, které byly podle historických pramenů i podle výpovědí místních obyvatel velmi významné v životě tehdejších obyvatel - Inků.

V rámci přípravy filmového dokumentu pro českou televizi pak myšlenku postupně formoval. Historickou stránku problému konzultoval s Mgr. Martinem Kaňákem, spolucestovatelem, ale především archeologem, který tuto vědu studoval na univerzitě přímo v hlavním městě Peru, Limě. Druhým archeologem a posléze dalším členem výpravy byl profesor Daniel Moráles Chocano, přední peruánský archeolog a profesor na již zmíněné limské univerzitě. Technická stránka řešení byla založena na tvorbě věrného počítačového modelu z fyzicky měřených dat. Výsledkem úsilí byla pětiletá příprava expedice, která kombinovala filmový dokument s odborným historickým a archeologickým základem, v rámci které ale budou současně uplatněny moderní metody - geodetická měřická technika a následná tvorba počítačové studie.

Objekty měření

Pro výzkum byly vytipovány dva objekty: Yurac Rumi v pohoří Vilcabamba a Intihuatana na Machu Picchu. Nejvyšším božstvem Inků bylo Slunce. Právě Slunce hrálo ve vztahu k objektům nejdůležitější úlohu. Ze záznamů prvních španělských kronikářů vyplývalo, že Inkové měli kněží, kteří byli určení k pozorování stínů na těchto »slunečních kamenech«. Na základě stínových efektů se pak orientovali v čase a určovali tak význačná data pro život Inků. Protože pozorování stínů na několika objektech najednou a v průběhu celého roku by bylo velmi nákladné a z praktického hlediska i nemožné, nabídlo se řešení čistě technické: vytvořit přesný model, který by byl umístěn a orientován na zemském povrchu a pomocí počítačové studie simulovat oběhy Slunce kolem objektu. Tato studie by pak umožnila přesné rozbory zejména známých význačných dat inckého kalendáře, jakými jsou například letní a zimní slunovrat.

Michal Pavlík

Michal Pavlík, ing., GEFOS a.s., Kundratka 17, 180 82 Praha 8, tel.: +420 284 007 019, e-mail: michal.pavlik@gefos.cz

Standardizované geoinformační služby na podporu rozvoje obcí, měst a regionů

Standardizace geoinformačních služeb a integrace dat dokáže výrazně zvýšit úroveň poskytovaných služeb spojených s pořizováním, distribucí, údržbou a využíváním dat. Je významným faktorem působícím na platformovou i produktovou nezávislost. Znamená důležitý posun v oblasti práce s daty v katastru nemovitostí.

Vojtěch Zvěřina

Vojtěch Zvěřina, Gepro spol. s r.o.

redakce

vyvěšeno: 11.02.2007
poslední aktualizace: 27.02.2007
ID článku: 2391


Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
[Server]
Různé
Z domova ČSGK
[Pošta]