[Home Page]

Nová prováděcí vyhláška

Nová prováděcí vyhláška ke katastrálnímu zákonu a k zákonu o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem

42. GID, Brno dne 9. 11. 2006

(dokončení z minulého čísla)

Oddíl 5 (postup při zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem )

V části, která se týká záznamu práv k nemovitostem, je:

Oddíl 6 (činnosti při vedení katastru )

Oddíl 7 (činnosti při obnově katastrálního operátu)

V části týkající se zjišťování hranic:

V části týkající se vyhotovení nového SGI a SPI:

V ustanovení, které se týká řízení o námitkách:

V části obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav:

• zdůrazněno, že výsledky zeměměřických činností určené pro obnovu katastrálního operátu musí splňovat ustanovení navrhované vyhlášky a upřesněny činnosti katastrálního úřadu v obvodu pozemkových úprav

• doplněn postup výpočtu souřadnic v případě ponechání pohyblivé hranice

Oddíl 8 (zeměměřické činnosti pro účely katastru)

Oddíl 9 (geometrický plán a upřesněný přídělový plán)

V ustanovení o obsahu a náležitostech geometrického plánu:

V ustanovení o potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem:

Oddíl 10 (vytyčování hranic pozemků)

Oddíl 12 (přechodná a závěrečná ustanovení)

Příloha

V bodu 10 přílohy, ve kterém jsou mapové značky katastrální mapy v S-JTSK a digitalizované mapy, jsou

Výsledky vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení k 8. 11.

K přípravě konečného znění návrhu nové vyhlášky využity i připomínky ČSGK a KGK.

Bohumil Janeček, ČÚZK

vyvěšeno: 11.02.2007
poslední aktualizace: 13.03.2007
ID článku: 2392
další informace: http://www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=2343


Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]