[Home Page]

Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče

Doc. ing. Václav Čada, CSc. ze Západočeské univerzity v Plzni při své skromnosti nebývá rád, když se o něm mluví jako o geodetu Křovákově velikosti. Tento příměr se nelíbí určitě ani jiným, ale přesto si jej neodpustím při naší gratulaci k jeho 50. narozeninám. Možná jeho přínos plně docení až naši nástupci, ale časopis Zeměměřič chce stát v první řadě v zástupu gratulantů již nyní.

Václav se narodil 17. března 1957 v Plzni. Po absolvování Střední průmyslové školy zeměměřické v Praze (1972 – 1976) studoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze obor geodézie a kartografie (1976 – 1981). Následně nastoupil do zaměstnání v Geodézii, n.p., Plzeň a vykonával práce odpovědného geodeta v inženýrských aplikacích (závody Škoda Plzeň, Jaderná elektrárna Temelín). Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1990 na FSv ČVUT v Praze a v rámci reorganizace resortu přešel na Krajskou geodetickou a kartografickou správu v Plzni jako vedoucí oddělení technického rozvoje a vedení státního mapového díla. Zabýval se především problematikou zavádění výpočetní techniky do geodetických aplikací a tvorbou modulů Automatizovaného informačního systému geodézie a kartografie.

V roce 1992 zahájil kariéru vysokoškolského učitele jako odborný asistent na katedře geografie Pedagogické fakulty a již v roce 1995 stál u zrodu nového studijního oboru Geomatika na katedře matematiky Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni.

Z jeho iniciativy bylo presenční (denní) studium později rozšířeno o vyhledávané kombinované (dálkové) studium a v roce 2006 dosažena akreditace doktorského studia geomatiky. Od roku 2007 se předpokládá zahájení bakalářského studijního programu Geoinformatika. V roce 2004 obhájil docentskou habilitační práci na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Byl jsem se i na této jeho habilitační přednášce podívat a opět jsem litoval, že nejsem jeho studentem.

Václav je nám všem znám především jako vynikající odborník v katastru nemovitostí, kde přispěl významným způsobem k řešení problému digitalizace map v sáhovém měřítku a k jejich převodu do souvislého zobrazení v souřadnicovém referenčním systému S-JTSK. Jeho kontakty s vynikajícími matematiky na ZČU a hluboké znalosti historie katastrálního mapování vedly k použití moderní teorie ploch (např. bikubického Coonsova plátu) k minimalizaci závažných deformací zdrojových papírových map a k sestavení tzv. globálního transformačního klíče (GTK) pro konverzi ostrovních map, vyhotovených v systémech stabilního katastru, do souvislého zobrazení v S-JTSK.

Obsah předcházejícího odstavce si můžete představit jako krajkovou dečku našich babiček, která se rozpadla na několik dílů. Václav dečku (katastrální území) po sešití (souvislé zobrazení) špendlíky napíchává na podložku a dává ji ten správný tvar, aby jednotlivé díly na sebe navazovaly a vzory krajky měly smysl (polohové určení). To je ta gumová katastrální mapa a pevný geometrák. Jenže to napíchávání babiččiny dečky jde, žel, v resortu nějak pomalu (digitalizace se někde úplně zastavila!).

Václav je také znám jako obětavý a aktivní funkcionář v minulých letech i v současnosti, a to v řadě odborných společností, např. v Českém svazu geodetů a kartografů, České asociaci pro geoinformace, Kartografické společnosti ČR, Nemoforu a jako člen národního výboru Mezinárodní společnosti zeměměřičů (FIG). Jeho publikační činnost zahrnuje již na 60 článků v odborných časopisech a příspěvků ve sbornících z konferencí a sympozií.

Václav je opravdu člověk renesanční povahy. O všechno se zajímá a vše chce posouvat dál. Neznám odborníka v našem oboru, který tak fundovaně »vrtá« do legislativy, školství, geoinformatiky, KN, IG, kartografie, klasické geodézie, historické kartografie... ale také včelařství a vinařství... Na zahradě má prý už 30 let zakopanou slivovici!!! Vašek Čada je fakt superčlověk a jde mu o obor. Čadu na Hrad.

Václave, ať se Ti daří!

Radek PETR (při využití faktů od J. Šímy)

vyvěšeno: 27.02.2007
poslední aktualizace: 07.03.2007
ID článku: 2404


Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Kartografie
GIS GPS
[Pošta]