[Home Page]

Mezinárodní soutěž středních geodetických škol

Dvě družstva SPŠ zeměměřické v Praze budou soutěžit v polovině dubna na mezinárodní soutěži středních geodetických škol na Slovesnku. držíme jim palce a pro vaši představu vznikl tento pseudorozhovor s organizátory...

Jaká jsou fakta o soutěži před soutěží?

IG5 – 2007 Predbežné počty - 97% presnosť údajov:


Počet škôl : 8 ( 12 družstiev SVK), 1 ( 2 družstvá CZ), 5 ( 9 družstiev HU)
Počet štartujúcich súťažných družstiev : 23
Počet záujemcov o štart nesúťažných družstiev : 3
Spolu : 26 štartujúcich družstiev
Počet sprevádzajúcich – vedúcich družstiev : 30
Počet organizátorov (zabezpečuje SPŠS O.W. Lc) : 60
Celkový počet účastníkov: cca. 170
*********
A co čeká soutěžící?

ZOZNAM MOŽNÝCH PRAKTICKÝCH ÚLOH :

A. Centrácia a horizontácia geodet. prístroja (rýchlosť a presnosť)
B. Vyhľadanie geodet.bodu podľa polopisnej situácie doplnenej vodorovnými dĺžkami (rýchlosť)
C. Určenie prevýšenia medzi dvojicou bodov niveláciou (rýchlosť a presnosť)
D. Zameranie vodorovného uhla optickým teodolitom (rýchlosť a presnosť)
E. Meranie dĺžky pásmom (rýchlosť a presnosť)
F. Trigonometrické určenie výšky objektu (rýchlosť a presnosť)
G. Orientácia na „slepej“ mape Európy (presnosť v časovom limite – poloha štátov, hlavných a najväčších miest, hlavných pohorí, riek a jazier)

DATABÁZA OTÁZOK PRE VEDOMOSTNÝ TEST :

1. Družicový systém GPS vznikol na základe využití poznatkov z predchádzajúcich :
2. Záložné pohotovostné družice má byť možné umiestniť na obežnej dráhe a uviesť do plného chodu do :
3. Písmeno F v názve družíc bloku IIF znamená :
4. Monitorovacia stanica Diego García sa nachádza v :
5. Master Control Station sa nachádza :
6. Výška dráh družíc GPS nad Zemou je približne
7. Skratka PRN v problematike GPS znamená
8. Vysielacia frekvencia L1 = 1575.42 MHz je vo vzťahu k základnej f0
9. Rámec (frame) ako časť navigačnej správy má dĺžku
10. Menej presné parametre obežných dráh všetkých družíc umiestnených v kozmickom segmente (v podobe keplerovských efemeríd) a údaje o stave týchto družíc sú prenášané v časti správy nazvanej :
11. Čas GPS je uvádzaný
12. C/A kód znamená
13. Zabudované mechanizmy umožňujúce zneprístupnenie neautorizovaným užívateľom sa nazývajú :
14. Medzi chyby pri určovaní polohy patria chyby z
15. Statické merania vykonávame
16. Systém Galileo má pre kozmický segment globálneho komponentu plánovaných
17. Družice systému Galileo majú byť umiestnené
18. Hlavné riadiace centrum systému GLONASS sa nachádza neďaleko
19. Výpočet parametrov obežnej dráhy družice s využitím Dopplerovho efektu vyriešili na
20. Systém NAVSTAR je
21. Charakterizujte dôveryhodnosť GIS informácií!
22. Je výhodnejšie používanie rastrového, alebo vektorového dátového modelu?
23. Pri tvorbe GIS sa vždy máme snažiť o zaobstaranie čo najväčšieho objemu informácií?
24. Historické informácie z hľadiska GIS
25. V pravom slova zmysle raster znamená
26. Línia (line) v GIS – e sa exaktne popisuje
27. Primárny kľúč je množina atribútov relácie s vlastnosťami
28. Štruktúra TIN je využívaná
29. Primárne zdroje údajov pre GIS sú
30. Booleovské operátory mapovej algebry sú
31. Veľkosť, vzor, farba, forma, ... sú parametre vyjadrujúce možnosti
32. Pri manipulácii s rastrovými dátami používaný výraz „edge-matching“ znamená
33. Objekty objektovo orientovaného modelu komunikujú navzájom
34. Vzťah trojuholníkov Delaunay a vrcholov Voronoi polygónu je
35. Medzi líniové pokrytie nepatria
36. Moduly pre transformáciu – reštrukturalizáciu by ste zaradili medzi
37. Geoobjekty sa navzájom odlišujú
38. Priestorová interpolácia v GIS – e znamená
39. Trojrozmerná bunka rastra sa nazýva
40. Líniové objekty v rastrovej reprezentácii sú
41. Vrstevnice sú
42. Interval vrstevníc je
43. Spádnica je čiara , ktorá spája body
44. Chrbátnica má zo všetkých spádnic na ploche chrbátu
45. Údolnica spája
46. Vodorovný chrbát má pretiahnutý tvar v smere
47. Tvarovou čiarou sedla je štvoruholník
48. Rebro je terénny tvar pretiahnutý obyčajne
49. Terasa je terénny tvar pretiahnutý
50. Brehy bývalých riečisk sa volajú
51. Terénny tvar , ktorý sa nachádza na úpätnici je
52. Niveláciu používame na určenie
53. Ktorú súčiastku by ste na kompenzátorovom nivelačnom prístroji nenašli?
54. Ak používame dve nivelačné laty pri nivelačnom ťahu , zvolíme si
55. Ťahovú niveláciu je najvhodnejšie vykonať
56. Pri trigonometrickom určovaní výšok opravu zo zakrivenia Zeme a refrakcie vždy
57. Tachymetrickou metódou určujeme
58. Komparácia je
59. Inerciálne meračské systémy sú zariadenia umiestnené
60. Gauss-Krügerove zobrazenie je
61. Čo znamená slovo „kartografia“
62. Čím sa zaoberá matematická kartografia?
63. K mapám veľkej mierky patria...
64. Aké hodnoty potrebujeme poznať na výpočet vzdialenosti medzi dvoma bodmi na poludníku?
65. Polomer ľubovolnej rovnobežky vypočítame zo vzťahu...
66. Čo vyjadruje pomer medzi vzdialenosťou na mape a na origináli(guľa, elipsoid)?
67. Maximálne uhlové skreslenie je vyjadrené vzťahom...
68. Na vyjadrenie plošného skreslenia používame vzťah...
69. „Azimutálne“ zobrazenie znamená...
70. Zobrazenie, pri ktorom sa neskresľujú plochy sa nazýva...
71. Tranzverzálna poloha zobrazenia znamená...
72. Čo je ortodróma?
73. Čo je loxodróma?
74. Zemepisná dĺžka je uhol...
75. Čo znamená „stereografické“ zobrazenie?
76. Pseudocylindrické zobrazenie znamená, že...
77. Zobrazovacie metódy podľa zobrazovacej plochy delíme na...
78. Nakresli: valcové zobrazenie vo všeobecnej polohe
79. Štvorcová mapa vznikne, keď požijeme pri zobrazení...
80. Ofsetová tlač je tlač...
81. Prvky vnútornej orientácie sú:
82. Orientácia snímok vzhľadom na existujúci súradnicový systém sa nazýva:
83. Prvky vonkajšej orientácie sú:
84. Vlicovacie body sú:
85. Horizontálnu paralaxu vypočítame zo vzťahu:
86. Stereokomparátor slúži na meranie:
87. Na mechanické vyhodnotenie snímok slúži:
88. Letecké meračské snímky so sklonom osi záberu do 10o označujeme:
89. Pre stereoskopické vyhodnotenie leteckých snímok sa vyžaduje minimálny stereoskopický pozdĺžny prekryt:
90. Výšku letu určíme na základe:
91. Statoskop slúži na:
92. Ortogonálne prekreslená snímka sa nazýva:
93. Ortofotomapa vznikne:
94. Metóda zberu a spracovanie informácii pomocou nekontaktných snímacích systémov sa nazýva:
95. Priečny prekryt leteckých snímok je:
96. Umelé stereoskopické videnie umožňuje:
97. Snímky vyhotovené fotografovaním objektu súčasne vo viacerých spektrálnych pásmach nazývame:
98. Orientácia snímok do polohy identickej s okamihom expozície sa označuje:
99. Konštanta fotokomory je:
100. Pomocou pozemných staníc sa prevádza navigácia:

*************
Na co dalšího se mají studenti připravit?


1. Súťaž sa uskutoční za každého počasia, je teda potrebné zvážiť odev a obuv podľa aktuálne prevládajúcich poveternostných podmienok
2. Teoretická časť – vedomostný test – sa v tomto ročníku súťaže týka otázok uvedených v databáze. Praktická časť obsahuje bežné praktické geodetické činnosti vykonávané na hodinách praktickej výuky. Širší zoznam možných disciplín je uvedený v prílohe test.doc
3. Odev a obuv je tiež potrebné prispôsobiť 12 - 15 km dlhej trase, ktorej cca 90% sa nachádza v extraviláne (pre minuloročných účastníkov podotýkam, že ide o fyzicky nemenej náročnú trasu ako tomu bolo v pokusnom nultom ročníku, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok to bude ťažšie )
4. Súťažiace družstvá môžu okrem organizátormi poskytnutých pomôcok a vlastného prijímača GPS použiť vlastné mapy v analógovom tvare, prípadne mapy v GPS prijímači. Povolené je použiť pre orientáciu ďalekohľad, kompas, buzolu.
5. Použitie akéhokoľvek dopravného prostriedku na trase, či inej neadekvátnej pomoci od osôb, ktoré nie sú členom daného súťažného družstva sa trestá v zmysle Organizačného štatútu medzinárodného geodetického päťboja diskvalifikáciou.
Pre orientáciu prikladám mapu mesta s vyznačením miesta registrácie, ktoré nie je totožné so sídlom našej školy. Pre nerušený priebeh programu prvého dňa, by bolo vhodné, aby ste sa dostavili na registráciu piatok 13.apríla v dobe od 1430 do 1700. V prípade problémov sa prosím pokúste kontaktovať včas na kontaktoch uvedených v zápätí tohto dokumentu, prípadne na t.č. 0903/513720 (Fodor). Pre Vaše osobné pohodlie by bolo vhodné zaregistrovať sa do 1630.

***************
Ředitel SPŠ Stavebné Oskara Winklera v Lučenci nám k soutěži sdělil:


Súťaž ako forma porovnávania vedomostí, výchova k zdravej sebadôvere, cieľavedomosti je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v školách.


Poslaním súťaže je :

1) Prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov na školách
2) Rozvíjať tvorivé odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti žiakov, vytvárať trvalý vzťah k príslušnému odboru
3) Viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, upevňovať ich záujem o sebavzdelávanie
4) Prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov
5) Umožňovať pedagogickým zamestnancom škôl spätne využívať poznatky získané na súťažiach žiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
6) Vytvárať podmienky pre úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodnej úrovni

Charakteristika súťaže


1) Súťaž je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov zúčastnených škôl. Je založená na systematickej práci s talentovanou mládežou. Podporuje ich súťaživosť, pomáha rozvíjať nadanie a odbornosť. Z časových dôvodov a dôvodu lokalizácie sa súťažná časť organizuje v čase mimo vyučovacieho procesu.
2) Súťaž je organizovaná ako súťaž zameraná na techniku – zručnosti a vedomosti z oblasti odboru GK a K.
3) Činnosť pedagogických zamestnancov a žiakov škôl na súťaži sa hodnotí ako činnosť, ktorá priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom zúčastnených škôl.

Štruktúra a riadenie súťaže


1) Súťaž je celoštátna s medzinárodnou účasťou.
2) Účasť jednotlivých škôl na súťaži je na základe pozvania usporiadateľskou školou.
3) Pozvánky sú rozosielané usporiadateľskou školou na všetky školy v príslušnom odbore (podľa aktuálnych vedomostí o počte škôl) - v rámci SR a tiež do okolitých štátov s porovnateľnou štruktúrou výuky pre daný odbor.
4) Súťaž je jednokolová, bez záväzného počtu nižších postupových kôl. Toto je dané limitovaným počtom škôl rovnakého zamerania v rámci menších územných celkov. V rámci jednotlivých pozvaných škôl je možné vykonať nezáväzne od tohto organizačného štatútu, postupové kolo pre vlastných žiakov, podľa vlastných kritérií.
5) Záväzným prihlásením sa k účasti pre všetky školy je zaslanie vyplnenej prihlášky na adresu usporiadateľa a uhradenie príslušnej sumy v zmysle podmienok uvedených na pozvánke a prihláške na súťaž.
6) Usporiadateľ preberá na seba zodpovednosť za zabezpečenie kvalitného a nerušeného priebehu súťaže, ako aj vhodných ubytovacích, stravovacích a súťažných podmienok pre účastníkov, členov porôt a rozhodcov súťaže v zmysle podmienok uvedených na pozvánke a prihláške na súťaž.
7) Súťaž je riadená usporiadateľom (SPŠ Stavebná Oskara Winklera v Lučenci) v spolupráci so sponzormi a oslovenými odborníkmi z praxe, v celom rozsahu.


Organizačné zabezpečenie súťaže

1) Dopravu do miesta konania súťaže v deň registrácie zabezpečuje účastnícka škola v zmysle platnej pozvánky a prihlášky pre konkrétny ročník súťaže. Pozn. V prípade vyslania súťažného družstva bez pedagogického dozoru, berie na seba zodpovednosť za bezproblémovú dopravu na miesto určenia vysielajúca škola v medziach zákona.
2) Dopravu na mieste súťaže, a dopravu v súvislosti s priebehom súťaže zabezpečuje usporiadateľská škola v zmysle platnej pozvánky a prihlášky pre konkrétny ročník súťaže.
3) Ubytovanie pre súťažiacich, pedagogický dozor, rozhodcov a usporiadateľskú službu zabezpečuje podľa potreby a v zmysle platnej pozvánky a prihlášky pre konkrétny ročník súťaže usporiadateľská škola.
4) Trasu priebehu súťaže vyberá a podklady pripravuje poverený pracovník usporiadateľskej školy. Súradnice trasy po ich zaregistrovaní v teréne a overení v teréne, budú až do zahájenia súťaže zapečatené u riaditeľa usporiadajúcej školy.
5) Otázky pre teoretickú časť súťaže (ako aj vypracovaný príklad so správnymi odpoveďami) budú po ich príprave, až do zahájenia súťaže zapečatené u riaditeľa usporiadajúcej školy.
6) Ručný navigačný prístroj GPS, pre každé súťažné družstvo zabezpečuje vysielajúca organizácia.
7) Materiálno-technické vybavenie pre výkon odborno-praktických disciplín a mapové podklady so zoznamom súradníc pre orientáciu na trase zabezpečuje usporiadateľ v spolupráci so sponzormi súťaže.
8) Rozhodcov, traťových komisárov a spracovateľov výsledkov zabezpečuje usporiadateľská škola v spolupráci s odborníkmi z odboru. Pre väčšiu transparentnosť v hodnotení jednotlivých disciplín, sú ako eventuálni rozhodcovia, prostredníctvom pozvánky a prihlášky oslovení sprevádzajúci pedagogickí pracovníci zúčastnených škôl. Súhlas s vykonávaním rozhodcovských prác na stanoviskách je nutné potvrdiť vyplnením príslušnej kolónky na prihláške, no najneskôr pri registrácii súťažných družstiev. Neskoršie požiadavky na zaradenie do zoznamu rozhodcov nebudú akceptované. Rozdelenie rozhodcov na stanoviskách bude známe na spoločnom zahájení v predvečer súťaže.
9) Stravovanie a občerstvenie na trase pre všetkých účastníkov súťaže zabezpečuje usporiadateľ v rozsahu podľa platnej pozvánky a prihlášky pre konkrétny ročník súťaže.
10) Podrobný program súťaže a podmienky aktuálneho ročníka sú pozvaným školám zaslané s dostatočným predstihom, najneskôr 2 mesiace pred termínom usporiadania súťaže.

Podmienky účasti v súťaži


1) Súťaž je celoštátnou súťažou pre školy príslušného odboru na základe pozvania usporiadajúcej školy. Hlavnou podmienkou je teda akceptovanie pozvania, potvrdené zaslaním vyplnenej prihlášky.
2) Súťažia trojčlenné zmiešané družstvá.
3) Súťažiaci nie sú limitovaní vekom ani ročníkom štúdia.
4) Súťažiaci musia byť žiakmi vysielajúcej školy v aktuálnom školskom roku súťaže, a to vo forme riadneho denného štúdia, alebo individuálneho štúdia. Súťaže sa v riadnom hodnotení nemôžu zúčastniť žiaci externého štúdia. Nesúťažne sa môžu s cieľom porovnania vedomostí a zručností do súťaže prihlásiť aj externí študenti a pracovníci z praxe.
5) Výber žiakov je v kompetencii každej účastníckej školy, na základe náplne a kritérií súťaže. S týmito faktami sú školy prostredníctvom pozvánky oboznámené.
6) Nižšie postupové kolá nie sú predpísané. Prípadne viď. Čl. 4 ods. 4 tohoto organizačného štatútu.
7) Podmienkou pre účasť je zaregistrovať sa v stanovenom termíne a na stanovenom mieste podľa pokynov v prihláške. V prípade neočakávaných udalostí na trase na miesto registrácie, ktoré by spôsobili zmeškanie vypísaného časového termínu, je potrebné toto dať na vedomie usporiadateľom telefonicky na čísla uvedené v prihláške. V prípade neoznámenia meškania, usporiadateľ negarantuje neskoršiu registráciu.
8) Neuhradenie časti nákladov na súťaž, ktoré zaslaním vyplnenej prihlášky vysielajúca škola akceptovala, v lehote uvedenej na prihláške môže znamenať diskvalifikáciu príslušných súťažných družstiev. V opodstatnených prípadoch je možné túto finančnú čiastku vyplatiť pri registrácii.
9) Počet zúčastnených družstiev je maximálne 2 družstvá za každú zúčastnenú školu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo účasti maximálne troch družstiev, v prípade, ak celkový počet prihlásených družstiev do súťaže bude menší ako 15.

Zabezpečenie podmienok účasti zo škôl s vyučovacím jazykom národností a zahraničných škôl – preklad súťažných úloh


1) Usporiadateľ zabezpečí úradný preklad súťažných úloh a podkladov pre súťaž do jazykov zúčastnených škôl v zmysle zákona.
2) Usporiadateľ zabezpečí obsadenie jednotlivých stanovísk rozhodcami a pomocným personálom tak, aby nevznikla pre žiadne súťažiace družstvo jazyková bariéra.
3) Usporiadateľ zabezpečí v prípade potreby na sprevádzanie zahraničných škôl sprievodcu so znalosťou ich jazyka na limitovaný čas mimo súťaže.

Finančné zabezpečenie súťaže


1) Náklady na cestovné do dejiska súťaže a späť hradí každá vysielajúca organizácia v zmysle platnej pozvánky a prihlášky pre konkrétny ročník súťaže.
2) Náklady na ubytovanie hradí vysielajúca organizácia v zmysle platnej pozvánky a prihlášky pre konkrétny ročník súťaže.
3) Náklady na stravu účastníkov a občerstvenie na trase hradí v zmysle platnej pozvánky a prihlášky pre konkrétny ročník súťaže usporiadateľská škola v spolupráci so sponzormi súťaže.
4) Náklady na ohodnotenie víťazných družstiev hradí v zmysle platnej pozvánky a prihlášky pre konkrétny ročník súťaže usporiadateľská škola v spolupráci so sponzormi.
5) Náklady na propagáciu a zabezpečenie infraštruktúry zabezpečuje v zmysle platnej pozvánky a prihlášky pre konkrétny ročník súťaže usporiadateľská škola.
6) Náklady spojené s finančným ohodnotením pedagogických pracovníkov zúčastnených škôl hradí v zmysle platného zákona vysielajúca organizácia.


Spôsob hodnotenia súťaže


1) Súťaží sa v dvoch disciplínach. Prvou disciplínou je dosiahnutie najlepšieho času po absolvovaní celej trasy – všetkých stanovísk. K času absolvovania trasy sa pridávajú „plusové“ a „mínusové“ minúty za kvalitu a rýchlosť pri vykonávaní jednotlivých úloh. Druhou hodnotenou disciplínou je vyhodnotenie kvality a rýchlosti vo vykonávaní úloh na stanoviskách bez ohľadu na celkový čas. (Na základe diskusií sa do budúcnosti uvažuje o predĺžení súťaže o jeden deň na súťaž jednotlivcov.)
2) Hodnotiaci kľúč, pre každé stanovisko zvlášť, bude po jeho vypracovaní pre konkrétny ročník súťaže uschovaný v zapečatenej obálke u riaditeľa usporiadajúcej školy. S hodnotiacim kľúčom budú jednotlivé družstvá oboznámené počas oficiálneho zahájenia súťaže.
3) Hodnotiacimi jednotlivých stanovísk budú rozhodcovia, ktorí do súťažného listu každej skupiny potvrdia absolvovanie stanoviska príslušnou pečiatkou a podpisom. Zároveň do príslušnej kolónky zaznačia dosiahnutý čas, kvalitu, príp. počet správnych odpovedí, teda údaje na základe ktorých sa budú prideľovať minúty, a na základe ktorých bude vyhodnotená II. disciplína.
4) Nesplnenie, alebo odmietnutie pokusu o splnenie úlohy na stanovisku sa trestá počtom trestných minút podľa hodnotiaceho kľúča pre každé stanovisko diferencovane.
5) Nesplnenie, alebo odmietnutie splnenia úloh na troch stanoviskách sa hodnotí, ako nesplnenie podmienky účasti v súťaži s následnou diskvalifikáciou.
6) Nesplnenie úloh, čo len jedného zo stanovísk, alebo vynechanie čo len jedného stanoviska sa trestá diskvalifikáciou z II. disciplíny.
7) Usporiadateľ pripraví podmienky tak, aby bez obmedzení mohli na každom súťažnom stanovisku vykonávať danú úlohu minimálne dve súťažné družstvá súčasne. V prípade, že na jedno stanovisko dorazia súčasne tri, štyri a viac družstiev, rozhodcovia pre družstvo tretie, štvrté,... v poradí príchodu vyznačia v súťažnom liste čas, ktorý družstvo muselo čakať, a ktorý sa im v cieli odráta.
8) Príchodom na stanovisko sa považuje príchod celého družstva, resp. príchod posledného člena. Až po príchode posledného člena súťažného družstva sú im vydané pomôcky a pokyny k danej disciplíne.
9) V prípade zranenia jedného z členov družstva, môže zvyšok po predpísaných úkonoch pokračovať. Adekvátnosť odstúpenia posúdi lekárska služba. Pri neodôvodnenom odstúpení sa toto hodnotí, ako nesplnenie podmienky účasti v súťaži s následnou diskvalifikáciou.
10) Zoznam praktických úloh z ktorých sa štyri vyberú pre konkrétny ročník a databáza teoretických otázok testu organizátor zašle pozvaným školám najneskôr dva mesiace pred súťažou.

Práva a povinnosti súťažiacich


1) Právo zúčastniť sa na súťaži po splnení podmienok ustanovených v Čl. 6
2) Právo nominovať pedagogický dozor do komisie rozhodcov podľa Čl. 5 ods.8
3) Právo na spravodlivé ohodnotenie podľa Čl. 9
4) Právo na podanie protestu v čase do 25 minút od vyhlásenia predbežných výsledkov. V prípade nepodania žiadneho protestu sa po tomto časovom limite pokladajú predbežné výsledky za definitívne, bez možnosti odvolania sa. Všetky prípadné protesty preverí vopred vybraná komisia. Táto komisia bude menovaná počas zahájenia súťaže vylosovaním zo súhlasiacich rozhodcov.
5) Povinnosť dodržať predpísané časové limity pre registráciu a účasť na zahájení.
6) Povinnosť dodržať pravidlá súťaže a k jej absolvovaniu využiť zručnosti a znalosti členov súťažného družstva, bez pomoci cudzích osôb. Je taktiež zakázané použiť na absolvovanie trasy akýkoľvek dopravný prostriedok. Zoznam povolených pomôcok bude zúčastneným školám zaslaný organizátorom po obdržaní prihlášky, najneskôr 30 dní pred začiatkom súťaže. V prípade zistenia porušenia tohto ustanovenia je družstvo diskvalifikované.
7) Povinnosť v prípade zranenia niektorého z členov súťažného družstva oznámiť túto skutočnosť na telefónne číslo uvedené na súťažnom liste, alebo osobne na niektorom zo stanovísk. Zanechať zraneného člena osamote je možné až po nahlásení na príslušné miesto a to len v prípade, že zjavne tým nie je ohrozený jeho zdravotný stav, či život.
8) Povinnosť riadiť sa pokynmi organizačného štábu, najmä v prípade, ak súťažné družstvo bolo vyslané bez pedagogického sprievodu.
9) Povinnosť zdržovať sa vo vyhradených priestoroch do doby štartu jeho družstva.
10) Povinnosť zdržovať sa vo vyhradených priestoroch od príchodu do cieľa, do doby ukončenia pretekov, resp. do času príchodu príslušného pedagogického dozoru.
11) Povinnosť zúčastniť sa školenia BOZ po oficiálnom zahájení súťaže.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri súťaži


1) Usporiadateľ zabezpečí po oficiálnom zahájení súťaže školenie BOZ oprávneným pracovníkom, v zmysle platných zákonov.
2) Všetci účastníci podpisom potvrdia účasť na školení BOZ.
3) Usporiadateľ zabezpečí zdravotnícku pomoc na dobu trvania súťaže.

redakce

vyvěšeno: 02.04.2007
poslední aktualizace: 04.04.2007
ID článku: 2448


Z časopisu Zeměměřič č. 07-04
[Server] ŠkolstvíZe zahraničí [Pošta]