[Home Page]

Civilní geometr Weiser z Litoměřic hromadně poškodil venkovské obyvatelstvo

Na poslaneckou interpelaci na práci civilního geometra Weisera z Litoměřic nás upozornil ředitel KP v Litoměřicích ing. Babický a ing. Nedvídek z ČÚZK. Text interpelace pana poslance Hellera z 11. února (určené ministru vnitra) na nekvalitní práci civilního geometra Weisera z Litoměřic naleznete ve společné česko-slovenské digitální parlamentní knihovně - XII./5050 (překlad).

Interpelace poslance Hellera a druhů ministrovi vnitra, že civilní geometr Weiser z Litoměřic hromadně poškodil venkovské obyvatelstvo rozličných soudních okresů.

Prováděním zákonů o zajištění půdy drobným pachtýřům ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., a zákonem ze dne 14. dubna 1920, č. 285 Sb. z. a n., otevřelo se mezi jiným i civilním geometrům široké pole činnosti, bylo nutno vyměřiti tisíce ha pozemků a vypracovati množství plánů a náčrtů. Mnoho odborníků bylo k tomu povoláno, ale snad žádný nepoznal obchodní dosah toho v té míře, jako pan civilní geometr Weiser se sídlem v Litoměřicích.

Uměl využíti chvíle, a velice to prospělo jeho široce rozvětvené síti podniků v rozličných okresních městech, jako Mimoň, Liberec, Šluknov, Česká Kamenice, Cheb. Hlavní pole jeho činnosti bylo však v okresích litoměřickém, úštěckém, lovosickém a benešovském nad Ploučnicí.

S jakou nadějí a radostí uvítala sta drobných pachtýřů, když geometr Weiser začal vyměřovati a pořizovati potřebné plány a náčrtky, avšak jaké bylo jejich zklamání, když jim na stůl padaly jeho účty, když později úřady vrátily mnoho plánů a náčrtků jako nesprávné, a když se dokonce ukázalo, že státní evidenční geometr musí dokonce pozemky přeměřovati. Pan geometr Weiser nespokojil se však pouze s velmi rozsáhlým a mnoho času zabírajícím vyměřováním polí pro drobné pachtýře a pořizováním plánů a náčrtků k tomu potřebných. Jednal také jako poradce mnoha obcí v litoměřickém a úštěckém okrese a mnoho prostých obecních starostů se dalo oklamati a věřilo mu, že jest možno rychle změniti obecní hranice na útraty sousedních obcí. Kdežto sotva bude lze dokázati, jak si pan Weiser mohl zajistiti jako zákazníky četné drobné pachtýře z rozličných okresů, stran změny obecních hranic to možno jest, poněvadž pan geometr Weiser zaslal obecním úřadům okresů litoměřického a úštěckého oběžník.

V případě obce Mukařova v okrese úštěckém vystoupil pan geometr Weiser dokonce jako ohlašovatel úředního rozhodnutí, jelikož dopisem ze dne 7. srpna 1920 oznámil obecnímu zastupitelstvu mukařovskému, že 'úřad schválil změnu obecních hranic', ač bylo zjištěno, že to nikdy neučinil.

Tento postup pana geometra Weisera byl příčinou, že již přes rok přicházejí četné stížnosti tohoto obsahu:

 1. že dal podnět obcím, aby žádaly o změnu hranic, zřejmě nesprávně, že zároveň neprováděl věcně prací k tomu potřebných a že požadoval za to přemrštěné ceny,
 2. že žádal nepřiměřeně vysokých cen za měření pro drobné pachtýře,
 3. že měření pro drobné pachtýře prováděl nesprávně,
 4. že neoprávněně požadoval doplatky za nové práce, způsobené nesprávným provedením převzatých prací,
 5. že podnikal a účtoval práce bez příkazu.

Z množství průvodního materiálu k bodům 1 až 5 stížností uvedeme pouze tato úřední fakta, jež křiklavě ilustrují činnost a dovednost toho úředně autorisovaného civilního geometra:

 1. Českolipský okresní soud vrátil několik plánů civilního geometra Weisera, poněvadž vyznačení vyměřených dílů nebylo možné jednak pro neúplné měření, jednak pro nezřetelné označení rozměrů.
 2. Civilní geometr Weiser předložil úřadu evidence pozemkové daně plán č. j. 2825/1921 o rozdělení farských polí v Blíževedlech, v okrese úštěckém. Při úředním novém měření se ukázaly rozdíly 20 m, 8,8 m, 9,6 m, 6,2 m, 5,6 m, 3,8 m. 17,2 m.
 3. Děčínský okresní soud vrátil jako úplně neupotřebitelné plány týkající se pozemků drobných pachtýřů obce Binsdorfu, kreslené civilním geometrem Weiserem. Úředně zjištěny tyto vady:
 4. Bylo navazováno místo na stálé body hranic držebností na hranic zdělávané půdy uvnitř téže držebnosti, které se ovšem velmi snadno během let mohou zoráním atp. o mnoho metrů posunouti.
 5. Nebylo žádného kontrolního měřítka.
 6. Žádný bod nových parcel nebylo lze zkonstruovati přímými mírami. Konstrukce byla možná nanejvýš průměrně, což však jest rozhodně zakázáno. Místo měřických čar nebo řad mnohoúhelníků geometr Weiser, vycházeje z naprosto nejistého bodu, připojuje trojúhelník ke trojúhelníku.
 7. Geometr Weiser všeobecně sestavuje parcely 4, 5, 6, 8 a 10 m2, ačkoliv se takové parcely nedají na mapě vyobraziti a mimo to sestavování takových drobných parcel odporuje platným předpisům.
 8. Plán dodaný geometrem Weiserem byl naprosto nezpůsobilý k zakreslení do mapy.
 9. V obci Karlsthalu v okrese Benešov nad Ploučnicí byla při úředním přeměření pozemku při délce jen 40 m zjištěna chyba 2 m 40 cm. Nejde o chybu při měření délky, nýbrž o úmyslné klamné uvedení délky, aby mapa byla uvedena v souhlas. Na tomto místě byla přesunuta cesta, míra naměřená na mapě nesouhlasí a proto byla míra na mapě prostě vzata do kružítka a jako naměřená míra zakreslena do plánu. I laik mohl to nazvati paděláním listiny.
 10. Úřad evidence katastru pozemkové daně v Dubé vrátil také větší množství situačních plánů kreslených geometrem Weiserem.

Poněvadž mnoho soudů ještě zpracovává převody pozemků drobných pachtýřů, nemohou mnohé úřady evidence katastru pozemkové daně, u nichž jsou plány a měření pana civilního geometra Weisera, aby je posoudily, podati prozatím ještě konečného úsudku o rozsahu nezpůsobilých prací civilních geometra Weisera.

Kdežto jiní civilní geometři za způsobilé práce stejného druhu počítali od 1 ha jen 300 - 350 Kč, pan civilní geometr Weiser počítal od 1 ha za nezpůsobilou práci, jak se to dá dokázati, 200 až 1000 Kč a mimo to ještě, jak se dá prokázati, žádal dodatečného zaplacení za plány a náčrtky, tudíž nesprávná měření, jež z jeho viny byly vráceny.

Bohatá jest nepochybně žeň civilního geometra Weisera z této zde vylíčené činnosti. Ale množství poškozených občanů žádá jeho potrestání. Jak se zdá, civilní geometr Weiser spoléhal na rolnickou povahu a to, že neznají zákonitých předpisů. Sotva některý z poškozených včas podal odpor proti požadovaným cenám. Skorem všichni zaplatili, dokonce za neoprávněné dodatečné požadavky: mezitím často také byla lhůta promlčena. Avšak mravní právo nemůže býti promlčeno, a to jest najisto na straně mnoha poškozených rolníků. Na základě těchto skutečností táží se podepsaní pana ministra vnitra:

 1. Ví-li o nepřípustném úřadování civilního geometra Weisera?
 2. Je-li ochoten zakročiti podle §§ 17, 18 a 19 nařízení státního ministerstva ze dne 11. prosince 1860, č. 36.413 a poskytnouti poškozeným rolníkům dostiučinění?

V Praze dne 11. února 1925

Heller, Zierhut, Sauer, dr. Hanreich, dr. Spina, Stenzl, J. Fischer, Böllmann, J. Mayer, Schubert, Křepek, Windirsch, Schälzky, dr. Schollich, dr. W. Feierfeil, dr. Lehnert, inž. Kallina, Matzner, Kraus, dr. Keibl, dr. E. Feyerfeil, dr. Brunar

Pozn. redakce: Děkujeme pracovnicím KP v Litoměřicích ing. Evě Vorobelové a ing. Kateřině Kubátové za vyhledání grafických podkladů od geometra Weisera, ing. Janovskému z Geosu Litoměřice za podporu a ing. Janu Rambouskovi z VÚGTK za pomoc s překladem v den jeho 79. narozenin (21. 2. 2007).

redakce

vyvěšeno: 20.05.2007
poslední aktualizace: 00.00.0000
ID článku: 2496


Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
[Server] Katastr nemovitostí [Pošta]