[Home Page]

První diskuze nad novou vyhláškou:

Po letmém nahlédnutí do vzorů GP mne zaujalo zejména toto.

  1. Ve vzoru 18.1 mi připadají poměrně nelogické kontroly pomocí oměrných. Jsou uváděny měřené oměrné mezi body 64 - 296 a 18 a mezi body 17 a 64 - 294, přičemž lze z toho asi předpokládat, že body 17 a 18 byly v terénu nějakým způsobem vytyčeny nebo identifikovány. To by ale znamenalo, že by měly být přímo měřitelné i oměrné mezi body 2 a 18, 18 a 1, 8 a 17, 1 a 17. U těch ale měřené oměrné uváděny nejsou, což je rozpor s článkem 17.10 návrhu. Navíc jsem se domníval, že body 17 a 18 vznikly vlastně výpočtem v kanceláři jako průsečíky přímek (nepředpokládám, že bude obvyklé tyto body určit při měření) a že oměrné k nim vztažené vlastně znamenají opakované měření v terénu. Takováto kontrola se mi jeví jako značně nelogická a prakticky těžko použitelná a tento vzor GP považuji za nevhodný nebo bude opravdu vyžadováno oměrnými kontrolovat každý průsečík nových hranic s ostatními vlastnickými hranicemi?
  2. Také mne zaujalo, že budovu asi nebude možné zkolaudovat či zapsat do KN, pokud nedojde k převodu dílu 'b' (díl do 0,5 m2) na vlastníka stavby.
  3. Obecně mne také překvapilo použití oválů místo kružnic u vyznačení nového parcelního čísla.

J. L. 10. 1. 2007

K příspěvku J. L. mohu napsat:

  1. ad 1) Ohledně vzoru 18.1 mám za to, že to vyhotovitel měřil 2x. Mezi 1. a 2. měřením určil průsečíky, označil je barvou na zdi a pak i dělal oměrné. Nevím, co ho k tomu vedlo, je to však možné. Rozhodně to není běžný případ, a proto snad by neměl být vzorovým. V 99,9 % případů nám jistě takovou vícepráci nikdo nezaplatí.
  2. ad 2) Neoparcelovávat díl 'b' a slučovat jej, je jeden z možných případů. A je taky logický, když vím, že investor to bude řešit. Myslím však, že vyhotovitel to mohl řešit druhým způsobem. Je to 'klidnější' verze s nevýhodou, že nevykoupený díl zůstane takto 'na věky věků' (a navíc to znepřehledňuje mapu). Sloučený díl nutí k řešení. To je hlavní výhoda případu uvedeného ve vzoru.
  3. ad 3) Také mne 'ovály' u nových parcel dráždí. Moje oči už nakoukaly velké množství nových parcel s kroužky. Na obranu této novinky zmiňuji svoji zkušenost: Měřili jsme v areálu, kde stojí několik staveb s kulatým půdorysem (sila). V jejich blízkosti vzniklo množství nových parcel označené kolečky. Navíc vše široko daleko mělo stejnou kmenovou parcelu. Výsledek byl velmi nepřehledný - co je stará parcela, co nově oddělená. Tady by nám "ovály" pomohly, neboť nevím o skupině oválným parcel.

V. S. 12. 1. 2007

Oválky tam jsou z důvodu přerůstání koleček nových p.č. do extrémních velikostí při čtyřmístném kmenovém číslu s třeba trojmístným podlomením. Rýpal by možná řekl, že je dělá do dvou řádek, a že je kolečko dostatečně velké. Dnes už se ale vyhotovuje VFK téměř pro každý GP a DKM ani KMD neznají p. č. ve tvaru zlomku. Aby nám tedy odpadlo vytváření dvojích p. č. (ve tvaru zlomku pro kresbu a jednořádkových pro VFK), tak se budou kreslit všechna p. č. v jedné řádce - a aby nenarůstala kolečka nových 'dlouhých' p. č., použijeme oválky, které sice také narůstají s délkou p. č., ale jen v jednom směru. Oválek je natočitelný a taky nezabírá tolik místa jako kroužek, což se dá jinak využít pro kresbu. Je to nezvyklé - ale to je každá změna.

M. K. 15. 1. 2007

Mrzí mne, že zřejmě zklamu všechny diskutéry na téma 'ovály' - bylo to velmi zajímavé, poučné a závidím jim jejich starosti. Bohužel také existuje návrh vyhlášky, ve kterém kroužky u nových čísel parcel zůstávají beze změny... Tak uvidíme.

L. S. 15. 1. 2007

Poznámka redakce: Závěrem odkazujeme laskavého čtenáře k nahlédnutí do nové vyhlášky... 'oválky' tam máme! Očekáváme další smršť diskuzí v situaci, kdy vyhláška začne platit. A možná i na zásadnější témata. Časopis Zeměměřič se pokusí být u toho!

Vladimír Svoboda, Brno
(Zdroj: Konference KATASTR)

vyvěšeno: 20.05.2007
ID článku: 2504


Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
[Server] Katastr nemovitostí [Pošta]