[Home Page]

KOKEŠ reaguje na novou vyhlášku

<p class='tucna-kurziva-odstavec'>Od 1. března 2007 platí vyhláška č. 26/2007 Sb., k zákonu č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí a k zákonu č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů. Jak se projeví v geodetické praxi z pohledu firmy GEPRO?</p> <p>Nová vyhláška řeší několik skupin problémů. K nejvýznamnějším z nich, alespoň z hlediska využití geodetického systému KOKEŠ, patří:</p> <ul> <li>Stanovení pravidel pro zpracování geometrických plánů na území bez DKM a KM-D. </li><li>Pravidla pro zákres hranic věcných břemen a jejich vedení v DKM. </li><li>Změny v grafické části geometrického plánu (např. nová parcelní čísla označena nově oválem, nikoli kroužkem). </li><li>Změna obsahu i vzhledu formulářů GP. </li><li>Změny v oblasti vytyčování hranic pozemků. </li></ul> <p>Nová vyhláška reaguje změnami na aktuální vývoj, věnuje se řešení dosud neřešených problémů a reaguje na související zákony, např. Vodní zákon. Z uvedeného je zřejmé, že vyhláška se dotkne většiny geodetů a přináší nové požadavky na vývoj geodetického software. Vývojáři systému KOKEŠ měli možnost díky spolupráci s ČÚZK a KGK nahlédnout do pracovní verze připravované vyhlášky a navrhnout dílčí úpravy, z nichž některé byly akceptovány. Finální verze vyhlášky doznala celé řady změn, velmi oceňujeme snahu ČÚZK a časopisu Zeměměřič tuto vyhlášku zveřejnit v předstihu.</p> <p>Nová vyhláška byla publikována ve sbírce zákonů 19. února 2007, tj. 10 dní před nabytím účinnosti. Definuje však přechodná období, kdy lze postupovat podle dosavadní právní úpravy. V případě geometrických plánů přechodné období trvá do 30. dubna 2007.</p> <p>Uživatelé systému KOKEŠ verze 8 získají update na novou verzi se změnami vyplývajícími z nové vyhlášky bezplatně, ostatní uživatelé mohou využít výhodný upgrade. Během uplynulého půldruhého roku získali vývojáři systému KOKEŠ bohaté zkušenosti se zpracováním GP ve formátu VFK a mnoho cenných podnětů od zákazníků. Ve spojení s novou vyhláškou tak vznikly ideální podmínky, které vedou k rozšíření funkčnosti při zachování postupu zpracování GP.</p> <p>Podrobné informace o změnách a novinkách ve využití systému KOKEŠ lze získat nejlépe na školeních, která společnost GEPRO pro své uživatele připravila. Termíny a obsah těchto školení je k dispozici na <a href='http://www.gepro.cz/new/skoleni.html'>www.gepro.cz/new/skoleni.html</a>. Uživatelé se vedle získání informací o novinkách ve zpracování GP mohou dovědět o nových funkcích, které zrychlují a usnadňují práci a nebo vyzkoušet řešení praktických úloh na modelových datech pod vedením zkušeného lektora. V neposlední řadě mohou navázat kontakt s vývojáři firmy a ovlivňovat další vývoj software.</p>

Michal Votoček, Ivo Lindovský, GEPRO, spol. s r.o.

vyvěšeno: 20.05.2007
ID článku: 2505


Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
[Server] Software [Pošta]