[Home Page]

Juniorstav 2007

<p class='tucna-kurziva-odstavec'>Na konci ledna se na akademické půdě Vysokého učení technického v Brně konal již 9. ročník konference doktorandů Juniorstav 2007. Pro náš obor byly již tradičně vyhrazeny dvě sekce, a to Teoretické aspekty geodézie a kartografie a Praktické aspekty geodézie a kartografie. Účast v obou sekcích byla hojná. Své příspěvky předneslo celkem 37 účastníků z vysokých škol v Brně, Praze, Plzni a Ostravě a rovněž zahraniční doktorandi z Bratislavy, Vratislavi a Vídně.</p> <p>Celá akce začala ráno 24. 1. 2007 slavnostním zahájením v aule školy, kde doktorandy ze všech 20 sekcí přivítal děkan fakulty prof. RNDr. ing. Petr Štěpánek, CSc. a popřál jim mimo jiné také hodně zdaru v budoucím počínání. Pak už se rozběhlo vlastní jednání v jednotlivých sekcích, které trvalo až do odpoledních hodin. Sekci Teoretické aspekty měl pod svou záštitou odborný garant prof. ing. Otakar Švábenský, CSc. a Praktické aspekty zase doc. ing. Vlastimil Hanzl, CSc., kteří také předsedali čtyřčlenným odborným komisím. Doktorandi svou vědeckou činnost prezentovali krátkými, asi 12minutovými příspěvky, po každém z nichž byl prostor na dotazy a diskusi.</p> <p>Sekci Teoretických aspektů jednoznačně vévodilo téma modelování plochy geoidu, kvazigeoidu a obdobná témata fyzikální geodézie a gravimetrie, se kterými vystoupilo celkem 7 účastníků. Dále se objevila témata rozvíjející oblast GPS či VLBI, několik příspěvků s tématikou GIS, inženýrská geodézie zastoupená příspěvkem zkoumajícím vlivy na posuny polí mostu a rovněž zbyl prostor na témata z fotogrammetrie a opravdu specifických oblastí jako je například vliv mořských slapů na posuny bodů.</p> <p>V sekci Praktické aspekty prezentovali účastníci především konkrétní výsledky své vědecké činnosti. Vedle klasických témat jako je sledování deformací a posunů, GPS, fotogrammetrie, pozemkové úpravy byly na konferenci přednesena i témata neobvyklá, týkající se např. batymetrie a deformace litosférických desek. Objevilo se i několik příspěvků věnujících se digitalizaci historických map a plánů a jejich dalšího využití.</p> <p>Všechny přednesené příspěvky byly na vynikající odborné úrovni a jsou publikovány spolu s odbornými recenzemi ve sborníku konference. Po skončení přednášek komise hodnotila jednotlivé příspěvky a při výběru nejlepších příspěvků v obou sekcích zažila těžké chvilky. Pořadí je nakonec následující:</p> <p>Za teoretickou sekci:</p> <ol> <li>místo: ing. Martin Kadlec (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd): Výpočet topografických oprav tíhových dat pro určení přesného regionálního modelu geoidu </li><li>místo: dipl. ing. Sonya Todorova (Technical University of Vienna, Faculty of Mathematics and Geoinformation): Integration of altimetry measurements in global ionosphere maps from GNSS data </li><li>místo: ing. Otakar Nesvadba (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební): A regularized solution of boundary problems in combining terrestrial and satellite gravity field data </li></ol> <p>Za praktickou sekci:</p> <ol> <li>místo: ing. Lubomír Tláskal (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební): Prostorové digitální modely v dokumentaci lidové architektury </li><li>místo: ing. mgr. Otakar Čerba (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd): Tvorba map pro atlas mezinárodních vztahů </li><li>místo: ing. Karel Janečka (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd): Konzistence prostorových dat </li></ol> <p>Vítězné anotace uvádíme za článkem.</p> <p>Ve večerních a nočních hodinách potom následoval společenský večer v reprezentativních prostorách Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Zde nad hojností jídla a pití bylo spoustu času seznámit se s kolegy z jiných fakult, dokončit nedokončené diskuse z dopoledních hodin nebo rozpoutat zcela nové či si třeba jen zatančit na příjemnou hudbu.</p> <p>Suma sumárum: akce Juniorstav 2007 se povedla! Nejde ani tak o vítěze... Vždyť doktorandi prváčci zvítězili už tím, že se zúčastnili, vyzkoušeli si vystupování a úskalí prvního publikování a nasbírali tolik potřebný náhled na své problémy očima jiných... A doktorandy 'mazáky' zase může hřát, že rozšířili obzory jak svým kolegům tak i svoje vlastní, získali nové kontakty a přístup k dalším zdrojům informací. Protože co by byl doktorand bez konfrontace s problémy jiných, bez možnosti sebe sama dále utvářet a nutit se přemýšlet nad stále novými obzory vědění... Těšíme na Vaši účast na příštím již 10. ročníku konference Juniorstav 2008.</p>

Ing. Anna Hašová, Ing. Markéta Michalusová

vyvěšeno: 20.05.2007
ID článku: 2510


Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]