[Home Page]

Geodetické informační dny - díl 2.

<p class='tucna-kurziva-odstavec'>42. geodetické informační dny pořádal ve dnech 9. - 10. listopadu 2006 v Brně ČSGK - Spolek zeměměřičů Brno. Jak říká jedna z organizátorek, ing. Vladimíra Žufanová: 'kdo nebyl na GID, jako by nežil'.</p> <p class='tucna-kurziva-odstavec'>Akce se těší také pozornosti resortu ČÚZK, takže zde byla prezentována i spousta novinek z této oblasti. GID v Brně patří mezi nejdůležitější odborné akce geodetů během celého roku a jejich načasování po veletrhu Intergeo dává možnost vystavovatelům prezentovat čerstvé novinky ze světové geodetické scény. GID bývá v některých letech spíše komornější akcí, což je rozhodně škoda, neboť lepší platformu pro výměnu odborných zkušeností a doplnění si znalostí o novinkách v oboru zeměměřič u nás nenajde. SPOLZEM tyto odborné geodetické dny organizuje svépomocí, což je i obrovským přínosem pro spolkovou činnost našich odborných organizací. Časopis Zeměměřič je již tradičním mediálním partnerem této akce, jejíž přínos a význam je mezi našimi geodety stále ještě málo doceňován.</p> <p class='tucna-kurziva-odstavec'>I k letošním 42. GID existuje Sborník příspěvků, který vyšel v listopadu 2006, ISBN 978-80-86433-40-0. Z něj na pokračování vybíráme anotace některých příspěvků.</p> <h3>Vytyčovací síť Simplonského tunelu (ke 100. výročí zahájení provozu)</h3> <p>Tunely patří k prestižním inženýrským dílům, v nichž se věrně odráží vzdělanostní, technická, ekonomická, politická (příp. ideologická) a organizační úroveň lidského společenství a jeho aktuální potřeby v době vzniku.</p> <p>Podstatnou podmínkou úspěšného projektování a výstavby je geodetické zajištění prostorového umístění a vedení stavby. Výstavba se provádí buď hornickým způsobem nebo v otevřené rýze, která se po dokončení díla zasype.</p> <p class='kurziva-odstavec'>Pavel Hánek</p> <p class='kurziva-odstavec'>Pozn. redakce: Příspěvek je rozveden v samostatném seriálu v časopise Zeměměřič v roce 2007.</p> <p class='kurziva-odstavec'>Pavel Hánek, Doc. ing. CSc., ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra speciální geodézie, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel.: +420 224 354 737, e-mail: <a href='mailto:hanek@fsv.cvut.cz'>hanek@fsv.cvut.cz</a></p> <h3>Výměnný formát ve formě XML, výhody a využití</h3> <p>Výměnný formát katastru nemovitostí prošel již dlouholetým vývojem. Reaguje na požadavky uživatelů, ale je taktéž vylepšován s ohledem na moderní geoinformační technologie a prostředky. Jedním z kroků vpřed bude zajisté i výměnný formát katastru nemovitostí založený na bázi metajazyka XML. Vývoj takového formátu s sebou nese i výhody a rizika a není zdaleka u konce.</p> <p>S nástupem informatizace společnosti rostou i nároky na ukládání informací především v digitální podobě. Tento vývoj nemohl nezasáhnout i pole katastru nemovitostí, kde byly a jsou ukládány textové i grafické informace. Katastr nemovitostí, tak jak je veden resortem ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální), rozlišuje i z tohoto důvodu dva typy základních dat katastru nemovitostí - SPI (soubor popisných informací) a SGI (soubor geodetických informací). Tato data byla v původní formě vedena postupně především na katastrálních úřadech v analogové podobě. Potřeba výměny těchto dat vedla ke vzniku digitálního výměnného formátu, který v původní formě SVF (starý výměnný formát VKM) obsahoval především informace SPI, ve své další vývojové fázi NVF (nový výměnný formát katastru nemovitostí VFK) potom obsahuje informace kompletní. Výměnný formát VFK byl zaveden v resortu ČÚZK a je poskytován v textové předepsané formě, ale i v podobě souborů značkovacího metajazyka XML.</p> <p class='kurziva-odstavec'>Tomáš Cajthaml</p> <p class='kurziva-odstavec'>Tomáš Cajthaml, ing., ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra mapování a kartografie, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, e-mail: <a href='mailto:tomas.cajthaml@vugtk.cz'>tomas.cajthaml@vugtk.cz</a>.</p> <h3>Nová prováděcí vyhláška ke katastrálnímu zákonu a k zákonu o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem</h3> <p>Nová vyhláška, kterou by měla být nahrazena dosavadní vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, je potřebná především s ohledem na novelu katastrálního zákona podle části třicáté prvé zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění. V novele katastrálního zákona je uvedeno, kdo je v katastru nemovitostí evidován jako vlastník nově evidované stavby a na základě čeho se zapíše způsob využití nově evidované stavby.</p> <p>Nová vyhláška je potřebná i s ohledem na novelu zákona č. 254/2001 Sb.</p> <p class='kurziva-odstavec'>Bohumil Janeček</p> <p class='kurziva-odstavec'>Pozn. redakce: Příspěvek byl prezentován po GID také v samostatném seriálu v časopise Zeměměřič.</p> <p class='kurziva-odstavec'>Janeček, Bohumil, Ing., Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8, e-mail: <a href='mailto:bohumil.janecek@cuzk.cz'>bohumil.janecek@cuzk.cz</a></p> <p>&nbsp;</p>

redakce

vyvěšeno: 20.05.2007
ID článku: 2515


Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
[Server] Z domova [Pošta]