[Home Page]

Krátké zprávy Zeměměřiče

<h3>CD-ROM Zeměměřictví a katastr je levnější</h3> <p>V minulém čísle Zeměměřiče jsme uvedli nesprávné ceny. Z VÚGTK jsme byli upozorněni, že od prosince 2006 jsou ceny nižší:</p> <table> <tbody><tr><td>Ceník CD-ROM VÚGTK Zeměměřictví a katastr</td><td>Základní cena v Kč (včetně DPH)</td><td>Cena v Kč pro studenty a důchodce</td></tr> <tr><td>CD Zeměměřictví a katastr IV.</td><td>450,-</td> <td>225,-</td> </tr> <tr><td>CD Zeměměřictví a katastr III.</td><td>250,-</td><td>125,-</td> </tr> <tr><td>CD Zeměměřictví a katastr II.</td><td>250,-</td><td>125,-</td> </tr> <tr><td>CD IV. + III.</td> <td>600,-</td><td>300,-</td> </tr> <tr><td>CD IV. + II.</td><td>600,-</td><td>300,-</td> </tr> <tr><td>CD III. + II.</td><td>400,-</td><td>200,-</td> </tr> <tr><td>Komplet CD IV. + III. + II.</td><td>700,-</td><td>350,-</td></tr> </tbody></table> <h3>Změna vydavatele Zeměměřiče</h3> <p>Ve chvíli, kdy do naší redakce příšel ing. Josef Hnojil, Ph.D., který převzal časopis GEOinformace a úspěšně jej rozvíjí, jsme se dohodli na vytvoření nové společnosti, která bude oba časopisy vydávat s 50% podílem každého ze společníků. Od 1. března 2007 tedy odkoupením části společnosti KLAUDIAN PRAHA, s.r.o. přecházejí veškeré její závazky a pohledávky na společnost SPRINGWINTER, s.r.o.</p> <p class='kurziva-odstavec'>redakce</p> <h3>Skenované rastrové mapy KN v rozsahu celé ČR</h3> <p>Ode dne 2. 1. 2007 jsou prostřednictvím aplikace Dálkový přístup do katastru nemovitostí (DP) zpřístupněny skenované rastrové mapy katastru nemovitostí v rozsahu celé ČR. Na rozdíl od digitální katastrální mapy (DKM), která byla v aplikaci DP dostupná od jejího spuštění a která je průběžně v ISKN aktualizována ve stejném intervalu jako popisná data (cca 2 hod.), jsou rastrové katastrální mapy, které jsou součástí tzv. orientační mapy parcel, platné pouze k okamžiku skenování. Aktuální změny hranic parcel v těchto mapách jsou ale signalizovány zobrazením vektorové kresby zplatněných geometrických plánů. Mapové listy dotčené změnou jsou minimálně 1x ročně přeskenovány. Katastrální mapa digitalizovaná (KM-D) je prozatím rovněž zobrazována v rastrové podobě aktualizované ve čtvrtletních intervalech. Vzhledem k těmto okolnostem není možné považovat zobrazení rastrové katastrální mapy za zobrazení aktuálního stavu a tisk kopie této mapy za plnohodnotnou kopii katastrální mapy (na rozdíl od obdobného výstupu z DKM). V nejbližší verzi aplikace DP budou proto upraveny některé funkce a terminologie.</p> <p class='kurziva-odstavec'>(<a href='http://www.cuzk.cz'>www.cuzk.cz</a>)</p> <h3>Současnost a budoucnost bodových polí v ČR</h3> <p>Na <a href='http://www.cuzk.cz'>www.cuzk.cz</a> byly 10. 1. 2007 vystaveny příspěvky z konference Současnost a budoucnost bodových polí v České republice, která se konala dne 7. prosince 2006 v konferenčním sále budovy Zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze. Konference se zúčastnili zástupci státní správy a akademické a podnikatelské sféry oboru. Redakce Zeměměřiče o akci nevěděla.</p> <p class='kurziva-odstavec'>(<a href='http://www.cuzk.cz'>www.cuzk.cz</a>)</p> <h3>Věcná břemena v nové vyhlášce</h3> <p>Dne 1. 3. 2007 nabývá účinnosti nová prováděcí vyhláška ke katastrálnímu zákonu a zákonu o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, která nahradí dosavadní vyhlášku č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podle této vyhlášky budou vyhotovovány i geometrické plány pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, na základě kterých bude tento rozsah vyznačován jako zvláštní prvek polohopisu v digitální mapě nebo digitalizované mapě v S-JTSK.</p> <p class='kurziva-odstavec'>(<a href='http://www.cuzk.cz'>www.cuzk.cz</a>)</p> <h3>Update programu GEOMETR 13.0.08</h3> <p>Geus nabízí od 5. 1. 2007 updata programu GEOMETR 13.0.8. - oprava převzetí výměr z 'Nahlížení do KN', úprava ukládání konfigurace (která činila problémy v případě omezených práv přístupu do adresáře Windows), jinak drobné změny.</p> <p class='kurziva-odstavec'>(<a href='http://www.geus.cz'>www.geus.cz</a>)</p> <h3>DISTO A8 </h3> <p>S koncem roku přišla Leica s novým revolučním modelem ručního laserového dálkoměru. DISTO A8 je určené pro měření v interiérech i v terénu a jako první ruční dálkoměr má zabudovaný digitální hledáček (zoom 3x), díky kterému je možné měřit venku i za nepříznivých světelných podmínek. Navíc má přístroj zabudovaný senzor sklonu, který mimo jiné umožňuje různá nepřímá měření délky.</p> <p class='kurziva-odstavec'>(<a href='http://www.gefos.cz'>www.gefos.cz</a>)</p> <h3>Stavba roku 2006 v SR</h3> <p>Most 'Apollo' získal ocenění za návrh a realizaci vysoce náročného a vynikajícího komplexního architektonicko-inženýrského stavebního díla. Při tvorbě konceptu mostu sehrál významnou úlohu fakt, že Dunaj v úseku, kde se měl most postavit, byl pouze 300 metrů široký. To do značné míry ovlivnilo výběr statického systému na přemostění Dunaje. Konstrukce mostu musela také zohledňovat plavební gabarit v toku Dunaje nadstandardní šířky 210 m a výšky 10 m nad maximální plavební hladinou.</p> <p>Společnost GEFOS, a.s. realizovala všechny geodetické práce pro dodavatele ocelových konstrukcí a montážních prací ocelových konstrukcí. Speciálními metodami a za využití speciálního přístrojového vybavení prováděli naši kolegové kontrolní měření závěsů pro umístění napínacích lan a určili délky lan před napínáním. Zpracovali projekt otáčení mostu po stránce geodetického sledování a řídili a monitorovali celou operaci. Po ukončení prací naskenovali a zpracovali 3D model skutečného vyhotovení stavby pro digitální mapu města Bratislavy.</p> <p class='kurziva-odstavec'>(<a href='http://www.gefos.cz'>www.gefos.cz</a>)</p> <h3>17. kartografická konference</h3> <p>Ve dnech 6. - 7. září 2007 se uskuteční na Stavební fakultě Slovenské technické univerzity v Bratislavě 17. kartografická konference, jejímiž pořadateli jsou Kartografická spoločnosť SR, Kartografická společnost ČR a Stavebná fakulta STU v Bratislavě. Ústředním tématem této konference jsou Současné trendy v kartografii.</p> <p class='kurziva-odstavec'>Kartografická společnost ČR</p> <h3>DP ISKN je opět vylepšen</h3> <p>Od poloviny srpna je instalována nová verze aplikace Dálkového přístupu (DP). Nově jsou postupně zpřístupněny i rastrové obrazy map, které byly dosud dostupné pouze v analogové ('papírové') formě na katastrálních pracovištích.</p> <p>DP poskytuje vedle dosavadních digitálních katastrálních map i rastrové obrazy map.</p> <p>Zatím půjde pouze o ortofotomapy (letecké snímky) a Základní topografické mapy v měřítku 1 : 50 000 a 1 : 10 000 z celého území ČR, které budou sloužit uživatelům aplikace jako navigační nástroje pro orientaci v prostoru katastru nemovitostí.</p> <p>Další grafické podklady na úrovni podrobnosti katastrálních map budou doplňovány postupně.</p> <p>Současným uživatelům nebude ve zkušebním a ověřovacím provozu zobrazování grafických informací (včetně map DKM) účtováno.</p> <p class='kurziva-odstavec'>(<a href='http://www.cuzk.cz'>www.cuzk.cz</a>)</p> <h3>Diferenční znění katastrální vyhlášky</h3> <p>Znění vyhlášky jsme pro předplatitele časopisu připravili na <a href='http://www.zememeric.cz/bonus/26_07_difzn.pdf'>www.zememeric.cz/bonus/26_07_difzn.pdf</a>. </p>

redakce

vyvěšeno: 20.05.2007
ID článku: 2520


Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
[Server] Různé [Pošta]