[Home Page]

Technické dílo roku 2006: Zpracování geometrických plánů na webu

V roce 2001 začal být katastr nemovitostí v České republice veden prostřednictvím informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). Data katastru nemovitostí jsou z ISKN od této doby poskytována veřejnosti též ve formě souborů s definovaným obsahem v podobě označované jako nový výměnný formát *.VFK. V listopadu roku 2004 vydal Český úřad zeměměřický a katastrální sdělení k používání původního výměnného formátu, označovaného jako starý výměnný formát. Podle tohoto předpisu jsou po 1. lednu 2006 katastrálními pracovišti přejímány geometrické plány (GP) v prostorech s digitální katastrální mapou (DKM) již jen ve formě nového výměnného formátu (dále jen NVF) do systému ISKN.

V rámci projektu Akademie věd ČR (program 'Informační společnost') s registračním číslem 1ET206030506 a názvem "Systém přenosu dokumentačních dat pro aktualizaci informačního systému státní správy zeměměřictví a katastru" řešitelé tohoto projektu připravili a na serveru VÚGTK uvedli do provozu portál "Zpracování geometrického plánu" - www.geometrplan.cz. Kromě vlastní aplikace, která je v rámci tohoto portálu stěžejní, jsou zde k dispozici nezbytné manuály pro ovládání systému pro zpracování a přenos dat geometrických plánů do ISKN. Jsou zde zveřejněny rovněž podrobné informace zabývající se novým výměnným formátem katastru nemovitostí a přehledně popsány informace o jeho vzniku, o legislativě, která předepisuje jeho použití.

Stručný popis řešení

Vlastní aplikace umožňuje uživateli realizovat dvojí způsob zpracování geometrického plánu:

  1. Při typu úlohy 'zpracování bez DGN' uživatel provede v prvním kroku upload všech vstupních souborů. Vstupními soubory jsou jednak zaměřené souřadnice podrobných bodů GP, jednak podkladová data ISKN předaná zpracovateli v novém výměnném formátu. Naimportovaná data jsou následně zpracována v Java editačním modulu 'Kreslení GP' pro vytvoření změnové kresby. Po vykreslení jsou výstupní data předána webové aplikaci, kde je po všech nezbytných kontrolách vytvořen výstupní výměnný formát zpracovaného GP.
  2. Při zvoleném typu úlohy 'zpracování s DGN' jsou vstupní data představována jednak souborem kresby ve formátu DGN (v datové struktuře podle SW MicroGEOS využívanými mj. katastrálními pracovišti rezortu ČÚZK), jednak zaměřenými souřadnicemi podrobných bodů GP a podkladovými daty v novém výměnném formátu. Po provedení všech kontrol je zpracování až po vygenerování exportního výměnného formátu kompletně provedeno přímo ve webové aplikaci.

Uživatel, který v rámci aplikace má zájem zpracovat svůj první geometrický plán, je vyzván systémem k registraci. Registrace slouží uživateli nejen pro umožnění zpracování aktuálního geometrického plánu, ale především pro pozdější přístup k archívu všech zpracovaných projektů.

Přínosy řešení:

Řešitelé projektu realizovali moderní webovou databázovou aplikaci, která zajišťuje všechny nezbytné kroky pro zpracování GP -- od importů vstupního výměnného formátu a dalších zdrojových dat, přes všechny nezbytné fáze zpracování (včetně vykreslení GP), kontrolní funkce a exporty zpracovaných geometrických plánů. Tato aplikace respektuje postupy zpracování GP tak, jak jsou obvyklé v praxi. Vzhledem k rozsáhlé dokumentaci přímo na portálu, která obsahuje i vzorové případy, řešení nečiní odborné veřejnosti problémy ani při řešení prvních úloh. Přínosné je v tomto ohledu i zajištění Helpdesku v rámci systému DIKAT.

Hlavní výhodou celého portálu je samozřejmě ta skutečnost, že dává odborné veřejnosti k dispozici portál, který kromě volně dostupných nástrojů pro řešení geometrických plánů informuje široce o celé problematice související s výměnným formátem informačního systému KN rezortu ČÚZK. Aplikace je po všech stránkách využitelná pro odbornou veřejnost a mohla by v budoucnu představovat i zajímavé řešení např. při prvotních kontrolách GP ze strany úředníků katastrálních pracovišť.

'Kreslení GP' je vhodně realizováno prostřednictvím Java appletu, který si každý zájemce může stáhnout volně z webu na svůj počítač. Výhodou Java řešení je především jeho nezávislost na platformě - může běžet jak na operačních systémech Windows, ale i Macintosh, Linux, Solaris apod. a může být rovněž výhledově aplikováno v terénních mobilních zařízeních.

(Pozn. red.: 1. místo v soutěži o Technické dílo roku 2006)

Ing. Milan Kocáb, Ing. Tomáš Cajthaml (VÚGTK), Ing. Stanislav Holý (HELP SERVICE - REMOTE SENSING spol. s.r.o.)

vyvěšeno: 20.05.2007
poslední aktualizace: 03.08.2007
ID článku: 2532


Z časopisu Zeměměřič č. 07-04
[Server] Software [Pošta]