[Home Page]

Slavnostní otevření nově zrekonstruované sbírky historických měřických přístrojů akademika Františka Čechury na VŠB-TU v Ostravě

Důlní měřictví, jak známo, je nauka, která se zabývá zaměřováním a zobrazováním důlních prostor a na to navazujících úloh. Náročnost a různorodost těchto prací úměrně stoupala s celkovým rozvojem hornictví a příbuzných oborů. Pochopitelně, že rychlost, přesnost a preciznost měřických prací kladly zvýšené nároky na pomůcky a přístroje používané důlními techniky - měřiči. Tyto nástroje se postupně vyvíjely a zdokonalovaly a právě na nich je velmi názorně vidět, jaký byl technický rozvoj měřické přístrojové techniky v té které době.

K nejstarším oborům vyučovaným na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě patří studijní obor důlního měřictví. Již 7. prosince 1907 byla Výnosem Ministerstva orby na Vysoké škole báňské v Příbrami úředně ustavena 'Stolice geodézie a důlního měřictví', později Katedra důlního měřictví a dnes Institut geodézie a důlního měřictví na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Právě na tomto institutu existuje velmi vzácná a poměrně málo známá sbírka historických měřických a geodetických přístrojů a pomůcek.

Sbírka vznikla na začátku dvacátého století zásluhou významné osobnosti důlního měřictví akademika Františka Čechury (1887 - 1974). Čechura v roce 1920 nastoupil na Stolici důlního měřictví a geodézie Vysoké školy báňské v Příbrami jako její přednosta a mimořádný a později řádný profesor. V letech 1945 - 1950 se stal rektorem Vysoké školy báňské, tehdy již se sídlem v Ostravě. Jeho zásluhou byla v roce 1951 na VŠB v Ostravě zřízena samostatná specializace - důlní měřictví. Na VŠB v Ostravě pracoval až do roku 1957, kdy odešel do důchodu a sbírku věnoval katedře.

Katedra důlního měřictví tuto sbírku dále spravovala, provozovala, doplňovala a našla jí důstojné prostory v areálu VŠB-TU v Ostravě-Porubě. U příležitosti 100. výročí narození akademika Františka Čechury v roce 1987 byla sbírka pojmenována po svém zakladateli.

První exponáty byly pořízeny již v roce 1896. Jedná se o výrobky firmy Tesdorpf Stuttgart, jako např. repetiční teodolit, řetězec, stolní libela a další. Nejstarším přístrojem je zrcadlový goniograf z roku 1877 firmy Müller v Terstu. Početně největší zastoupení má firma Josef a Jan Frič, Praha - celkem 43 exponátů.

Sbírka obsahuje celkem 398 položek, z toho 108 různých typů teodolitů, 15 tachymetrů a tachografometrů, 52 nivelačních přístrojů, 11 starých počítacích strojů, kompasy, pásma, topografické soupravy, vynášecí soupravy a další geodetické pomůcky různého stáří. Je zde možno na malé ploše shlédnout technický vývoj důlně měřických a geodetických přístrojů celkem 73 jemnomechanických dílen z celého světa. Část sbírek tvoří exponáty domácí výroby jako například výrobky firmy Josef a Jan Frič Praha, Srb a Štys Praha, R. M. Brandeis Praha, O. Spitra Praha. Nelze také opomenout přístroje vyráběné n.p. Meopta Praha. Zahraniční výroba je zde zastoupena firmami např. Starke a Kammerer a J. Schablass Vídeň, M. Wolz Bonn, L. Tesdorpf Stuttgart, M. Hildebrand Freiberg, Wichman Berlin, H. Morin Paříž, Watts Londýn, Wild Heerbrugg, Kern Aarau, Zeiss Jena, MOM Budapešť i výrobky z bývalého SSSR a další.

V letech 2004 a 2005 probíhala přestavba celé sbírky a její archivace včetně nového vybavení výstavního prostoru. Dne 15. 9. 2005 byly tyto rekonstruované prostory opět otevřeny. Slavnostního aktu se ujal děkan Hornicko-geologické fakulty prof. ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. spolu s vedoucím Institutu geodézie a důlního měřictví prof. ing. Janem Schenkem, CSc. (obr. 4). Vznikl tak opravdu důstojný stánek pro tuto sbírku, která je zpřístupněna jak pro studentskou, odbornou, ale i laickou veřejnost (obr. 1 - 3).

Poděkování patří především vedení Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava a drobným sponzorům z řad technické praxe za jejich finanční příspěvky, které umožnily sbírku zrekonstruovat a rozšířit, stejně tak jako pracovníkům Institutu geodézie a důlního měřictví za jejich dobře odvedenou práci.

Ing. Hana Štěpánková, Institut geodézie a důlního měřictví, Hornicko-geologická fakulta, VŠB - TU Ostrava

vyvěšeno: 20.05.2007
ID článku: 2533


Z časopisu Zeměměřič č. 07-04
[Server] ŠkolstvíHistorie [Pošta]