[Home Page]

Co jsou aktuální problémy inženýrské geodézie?

<p>Nalézání odpovědi na tuto otázku je stálým programem příslušné odborné skupiny Českého svazu geodetů a kartografů.</p> <p>S výsledky odborná skupina seznamuje veřejnost na každoročním semináři pořádaném v Brně při příležitosti Stavebního veletrhu.</p> <p>Hlavním cílem organizátorů je přispět k udržení potřebné úrovně znalostí a inženýrského myšlení těch, kteří reprezentují obor v kontaktu se státními a územně-správními orgány, projektanty, investory a stavebními firmami. Je jisté, že liberalizace jakéhokoliv společenského procesu se nemůže obejít bez jistých omezení daných normami chování jedinců a skupin. Pro investiční činnost v dobře spravovaném území obce nebo vyššího územně-správního celku to platí možná více než jinde. Hlavně proto, že důsledky chování státních a územních orgánů a účastníků investičního procesu se bezprostředně projevují na kvalitě života lidí, žijících v daném území. Ani zeměměřiči nemohou dlouhodobě udržet uznání svého společenského postavení těžícího z nekontrolovatelnosti norem chování a kvality výsledků poskytovaných na trhu geoinformací. Zeměměřická dokumentace, pod kterou se někteří jedinci jsou ochotni jako autoři nebo ověřovatelé podepsat, budí dnes vskutku oprávněné pochyby nad budoucností oboru. Mimo jiné i proto se Český úřad zeměměřický vrátil k osvědčenému způsobu přiznávání úředního oprávnění prokazováním odborných znalostí při zkoušce před komisí jmenovanou předsedou úřadu a k institutu postihu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů na základě vlastního - nikoliv jen vnějšího - podnětu.</p> <p>Jsem přesvědčen, že k dobrému jménu zeměměřictví musí přispět především vůdčí osobnosti oboru bez ohledu na místo svého zaměstnání a své soukromé zájmy. Nelze očekávat pomoc od kohokoliv - zejména od státních institucí - neprokážeme-li dostatek vůle pomoci si sami. Mimo jiné i tím, že začneme cílevědomě otevírat ulitu přílišné oborové specializace, do které jsme se několik desítek let ke své škodě zavírali. V současném světě nebude nikdo hodnotit působení jakéhokoliv oboru jinak, než podle kvality služeb, které mu jedinci a skupiny soukromého nebo veřejného sektoru tohoto oboru poskytnou. Přitom pojem 'služba' nelze chápat jen v úzkém smyslu výsledků té či oné výrobní či správní činnosti, ale v pojetí celého systému správy a řízení jakosti a kvality na trhu poskytovaných činností. Jde o budování systému norem a zvyklostí, který by měl být ke všem vnitřním i vnějším uživatelům spravedlivý a také i lidsky přívětivý.</p> <p class='kurziva-odstavec'>Úvodní referát na semináři Aktuální problémy IG v Brně v roce 2000 je redakčně upraven.</p> <p class='kurziva-odstavec'>Poznámka autora: Ani s odstupem 7 let bych archivní text časopisu Zeměměřič podstatně neměnil. Je mi však velmi líto, že tehdejší iniciativa o vstup geodetů mezi autorizované inženýry České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě skončila nezdarem, a redakčním krácením referátu tak musel být vypuštěn odstavec o iniciativě Zeměměřické komory dosáhnout profesní samosprávy alespoň pro vybranou skupinu ÚOZI. Stále se nemohu smířit s nedostatečným sebevědomím mnoha geodetů a je na mladé generaci s tím něco udělat.</p> <p class='kurziva-odstavec'>V Praze, 22. března 2007 </p>

Petr Polák

vyvěšeno: 20.05.2007
ID článku: 2536


Z časopisu Zeměměřič č. 07-04
[Server] Geodézie [Pošta]