[Home Page]

Technické dílo roku 2006: MISYS - geografický informační systém pro kancelář i automobil

<p class='tucna-kurziva-odstavec'>V soutěži 'Technické dílo roku 2006' se v hlasování odborné poroty umístila společnost Gepro na 3. místě. Při této příležitosti jsme ředitele společnosti, ing. Zdenka Hoffmanna, požádali o rozhovor.</p> <p class='tucna-kurziva-odstavec'>Zdenku, známe se z předsednictva CAGI, kde jsme spolu již několikáté volební období, takže si snad můžeme i v rozhovoru tykat. GEPRO asi není třeba geodetům nějak zvláště představovat, ale pro pořádek uveď o vás alespoň pár slov.</p> <p>Naše firma vznikla v roce 1991, v současné době zaměstnává kolem 40 pracovníků. V počátcích jsme se zabývali výhradně vývojem softwaru pro geodety a další tvůrce dat. Na počátku devadesátých let žádná data v digitální podobě téměř nebyla, takže pomocí našich nástrojů se mohly zpracovávat první digitální mapy. Ve druhé polovině 90. let nastalo období, kdy bylo třeba efektivně využívat digitální mapy a další data. Vyvinuli jsme tedy geografický informační systém (GIS) MISYS pro potřeby měst, obcí a dalších uživatelů. Naše činnosti jsme z počátku soustředili hlavně na využití dat katastru nemovitostí, fotogrammetrie, územního plánování, účelových map, kartografie a dalších a začali jsme uživatelům poskytovat komplexní služby v podobě dodávek na klíč.</p> <p>Další etapa rozvoje naší firmy souvisí s rozvojem webových technologií, informačních systémů dopravy, speciálních uživatelských aplikací (např. pro pozemkové úpravy, územní plánování, správu majetku, pasporty technického vybavení) a integračních služeb.</p> <p class='tucna-kurziva-odstavec'>Jak bys stručně popsal MISYS, který se v soutěži umístil?</p> <p>MISYS je globální označení celé řady našich řešení, která se neustále rozšiřují jak co do počtu licencí a nových modulů, tak i nových propojení a nových aplikací. Sleduje hlavní trendy a využívá moderní technologie, jako GSM, GPS, internetové služby, databázové systémy a podobně.</p> <p>V oblasti GIS se jedná o ucelená modulární desktopová i webová řešení, která mají silné rostoucí tendence především v segmentu obcí, centrálních orgánů, pozemkových úřadů i v komerčním sektoru. Systém MISYS je např. připraven podporovat nový stavební zákon v praxi, což je zajímavé především pro obce s rozšířenou působností, ale nejen pro ně.</p> <p>V oblasti informačních systémů dopravy jde o řadu řešení MISYS-CAR, která umožňují jak prosté sledování vozidel, resp. tvorbu knihy jízd, až např. dohledání odcizených vozidel, dispečerské řízení, napojení na ekonomické systémy firmy (SAP a další) apod.</p> <p>Tyto systémy přinášejí vyšší zabezpečení vozidel, úspory v oblasti pojištění vozidel, snižují provozní náklady a jsou finančně dostupné - pokud jsou využívány jako služba, pak se její cena pohybuje kolem 3000 Kč za vozidlo ročně. Jsme první společností v České republice, která využívá mapová navigační data Evropy společnosti TeleAtlas v oblasti sledovacích systémů.</p> <p class='tucna-kurziva-odstavec'>Kdo může systém MISYS běžně využívat?</p> <p>O obvyklých způsobech využití systému MISYS čtenáři časopisu Zeměměřič asi vědí. Vedle více než 1300 měst a obcí ČR, centrálních orgánů (ministerstvo financí, obrany, zemědělství, vnitra, ...), Českých drah a dalších mezi uživatele systému MISYS patří i méně obvyklé až neobvyklé instituce - např. Ústav pro jazyk český AV ČR, pražská ZOO, golfová hřiště, letiště,...</p> <p>V oblasti informačních systémů dopravy využívají systém MISYS-CAR především komerční společnosti. Vedle velkých zákazníků, mezi které patří např. společnost ZENTIVA nebo METROSTAV, systém využívá řada zákazníků menších, včetně redakce časopisu Zeměměřič.</p> <p class='tucna-kurziva-odstavec'>Dealerskou síť tvoří hlavně geodetické firmy?</p> <p>V České republice spolupracujeme aktivně s řadou malých a většinou středních a velkých geodetických firem. Ty svou znalost místního prostředí, nabytou při poskytování geodetických služeb, s výhodou využívají a rozšiřují svou nabídku služeb o oblast GIS, především v sektoru veřejné správy. Naše spolupráce však není orientována jen na dealerské služby, ale též na vzájemně užitečná partnerství. Vedle geodetických firem jsme v těsném kontaktu s řadou odborných pracovišť (vysoké a střední školy), softwarovými firmami nebo dodavateli dat. V souvislosti s novým stavebním zákonem výrazně rozšiřujeme spolupráci i s urbanistickými ateliéry.</p> <p class='tucna-kurziva-odstavec'>Takže kdybys měl na závěr MISYS zhodnotit...?</p> <p>Celé řešení MISYS je v našich rukách, dokážeme proto pružně reagovat na požadavky uživatelů. Systém lze modifikovat i rozšiřovat na úrovni dealerů nebo uživatelů - ve vlastním vývojovém prostředí BASIC je možné systém a jeho funkčnost přizpůsobovat nejrůznějším požadavkům. MISYS lze propojovat s jinými systémy CAD, GIS a ekonomickými, evidenčními a dalšími systémy. V neposlední řadě je MISYS cenově velmi dostupný, což hraje při aplikování v praxi často rozhodující roli. Uživatelům jiných softwarových řešení z nejrůznějších oblastí poskytujeme možnost křížových aktualizací na náš software.</p> <p>Lze říci, že systém MISYS je velmi využívané technické řešení, které významně zrychlilo a usnadnilo práci v řadě oborů lidské činnosti ve veřejné správě i v komerčním sektoru. Jeho další rozvoj je velmi příznivě ovlivňován zpětnými vazbami z praxe.</p> <p>Jsme velmi potěšeni, že se nám za naše řešení MISYS dostalo od Komory geodetů a kartografů takového ocenění.</p> <p class='tucna-kurziva-odstavec'>Díky.</p> <p class='kurziva-odstavec'>(Pozn. red.: 3. místo v soutěži o Technické dílo roku 2006 - hlasování poroty. Dokončení seriálu TDR příště.)</p>

Radek PETR

vyvěšeno: 20.05.2007
ID článku: 2546


Z časopisu Zeměměřič č. 07-05
[Server] Software [Pošta]