[Home Page]

Knižní novinky

<h3>Stavební právo - 2. přepracované vydání podle nového stavebního zákona</h3> <p class='kurziva-odstavec'>Autoři: Alena Kliková, Petr Havlan, Kateřina Valachová, Eva Hamplová; edice: Praktické právnické příručky; nakladatelství: Linde Praha; 2. vydání: březen 2007; ISBN: 978-80-7201-646-4; formát A5, brožované; rozsah: 232 stran; cena: 320 Kč; obj. kód: 4104</p> <p>Praktická příručka komplexně popisuje problematiku stavebního práva v nové právní úpravě z pohledu veřejnoprávního. Charakterizuje základní instituty a základní pojmy územního plánování a popisuje jednotlivé typy správních řízení v režimu stavebního zákona (tj. řízení územní, stavební, kolaudační a sankční) i řízení vyvlastňovací podle vyvlastňovacího zákona. Publikace je určena zejména podnikatelům ve stavebnictví, podnikovým právníkům a zaměstnancům stavebních úřadů, jako učební pomůcku ji využijí i studenti právnických fakult.</p> <h3>ÚZ č. 608 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady</h3> <p class='kurziva-odstavec'>Vydal: Sagit, cena: 85 Kč</p> <p>Poslední platné znění právních předpisů katastru nemovitostí, zeměměřictví a pozemkových úprav se stavem k 5. 3. 2007</p> <p>(tedy i s novou vyhláškou č. 26/2007 Sb.).</p> <h3>Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu</h3> <p class='kurziva-odstavec'>Autoři: Stav. Jiří Doležal, JUDr. Jan Mareček, Vladimíra Sedláčková, Tomáš Sklenář, Martin Tunka, Zdeňka Vobrátilová; edice: Zákony - poznámková vydání; nakladatelství: Linde Praha; 1. vydání: březen 2007; ISBN: 978-80-7201-656-3; formát: A5, brožované; rozsah: 336 stran; cena: 350 Kč; obj. kód: 4215</p> <p>Tato publikace navazuje na Nový stavební zákon, obsahuje všech sedm nových prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu a zároveň přináší informace o všech změnách, ke kterým došlo v technických vyhláškách č. 137/1998 Sb. a 369/2001 Sb. V nové publikaci tedy čtenáři naleznou tyto prováděcí předpisy: na úseku územního plánování</p> <ul> <li>vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti </li><li>vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území </li><li>vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření na úseku stavebního řádu </li><li>vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech </li><li>vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb </li><li>vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. </li></ul> <p>Zároveň kniha přináší i novely vyhlášek č. 137/1998 Sb. a č. 369/2001 Sb. s výkladem novelizovaných ustanovení. Vyhlášky jsou opatřeny zasvěcenými komentáři a poznámkami, jež zpracoval kolektiv autorů, kteří se podíleli na tvorbě vyhlášek. Nová publikace tak doplňuje knihu Nový stavební zákon v teorii a praxi a obě knihy budou představovat ucelený soubor předpisů stavebního práva účinných od 1. ledna 2007.</p>

redakce

vyvěšeno: 20.05.2007
ID článku: 2553


Z časopisu Zeměměřič č. 07-05
[Server] Přečtěte si [Pošta]