[Home Page]

Geometrické plány a nová vyhláška

<p class='tucna-kurziva-odstavec'>Dlouho očekávaná vyhláška č. 26/2007 Sb. vnesla více světla do obsahu i formy některých částí geometrických plánů a souvisejících dokumentů. V systému KOKEŠ tak např. přibyla možnost vytvořit geometrický plán pro věcné břemeno, vyjasnil se vzhled vytyčovacího náčrtu, změnily se některé formuláře. Od nové vyhlášky se očekávalo sjednocení postupu všech zúčastněných stran v procesu tvorby geometrické plánu. Leccos se zlepšilo, ale všechny problémy se nevyřešily. Jaké jsou zádrhele, které se na cestě geometrického plánu mohou objevit?</p> <p>Nejen nově vydávané vyhlášky, které geodeti bedlivě sledují a jsou s nimi dobře seznámeni, přinášejí změny. K mnohem častějším změnám dochází ve výměnném formátu - jak v úpravách vlastního formátu VFK, tak v rozsahu poskytovaných údajů. Na takové změny geodeti obvykle přijdou až na katastrálním úřadu. I drobná změna formátu VFK nutí geodety aktualizovat software pro zpracování geometrických plánů. Například poslední změna měla zajistit sjednocení obsahu podkladů pro GP, které by měly vždy obsahovat informace o vlastnících parcel a jiných právních vztazích. Z neznámých důvodů však mezi vstupní data nebyly zařazeny některé tabulky včetně číselníku obcí. Navíc se ukázalo, že v lokalitách s DKM se geodetům do VFK exportují údaje o vlastnících a jiných právních vztazích (JPV) pouze k některým parcelám. Přitom z údajů souboru VFK nelze zjistit, ke kterým parcelám jsou poskytnuty údaje kompletní a ke kterým nikoli. Kompletní údaje o JPV si proto musí geodeti i nadále ověřovat na katastrálním pracovišti nebo vyhledávat na placeném dálkovém přístupu.</p> <h3>Životní cyklus geometrického plánu</h3> <p>Geometrický plán začíná svou životní pouť nejčastěji exportem dat z ISKN, tato data poté ruka Mistra geodeta upraví do kýžené podoby, aby při Importu byl běh světem dokončen. K chybám může dojít ve všech třech fázích, na povrch však vyplouvají často pozdě.</p> <h3>Export z ISKN</h3> <p>Přestože katastrální pracoviště poskytují podklady pro GP v digitální podobě necelé dva roky, stále dochází k chybám obsluhy. Nejčastěji jde o poskytování podkladů bez grafické části, kdy pracovník úřadu zapomene zadat oblast v grafice, protože přece v území s grafickou katastrální mapou není v digitální podobě nic k vyskladnění. Na seznam souřadnic či potvrzené GP tak jaksi zapomene. Lze se setkat s poskytnutím podkladů sice pro správné číslo parcely, ovšem z jiného katastru nebo z jiné řady parcelních čísel. Až nepochopitelně může působit pojmenování exportovaného souboru, které nerespektuje dohodnutou konvenci (číslo kú_číslo zpmz), která se zavedla mimo jiné i proto, aby geodet nemusel tato čísla zadávat ručně.</p> <h3>Zpracování</h3> <p>Pak nastoupí Mistr geodet, který se také občas utne. Často zapomene vložit některé nové lomové body (vznikající trojmezí či čtyřmezí) do všech v kresbě zúčastněných linií při zpracování složitějších výměn na malém území. Nebo se předběhne a nejprve označí škrtkami to, co má zmizet, a až poté doplní do stávajících linií nové body. K těmto dvěma chybám, které se projeví většinou dříve, než při odevzdání na úřadu, se řadí ještě třetí nejčastější chyba - opomenutí očíslovat body.</p> <p>Drtivá většina geodetů se již smířila s tím, že výkresy pro náčrt, GP i pro katastrální mapu mají pevně definovanou technologii tvorby a že jinak než pomocí funkcí úzce spjatých s tabulkami Expert se tvořit nedají. Přesto by geodet měl vědět, že i v území s jednou číselnou řadou parcelních čísel musí v kresbě rozlišovat parcelní čísla pozemková a stavební.</p> <p>Velkým handicapem geodetů je, že data exportovaná z katastru nejsou bezchybná. Topologické kontroly hlásí chyby na neuzavřených liniích, které se ježí na všechny strany z výřezu poskytnutého úřadem (export všech parcel v uzavřeném stavu z ISKN je slibován už hodně dlouho). Parcelní šipky jsou stále dvou druhů, přestože by tomu být už nemělo a občas se někdo musí vyrovnat i s chybou, která by se do ISKN neměla dostat vůbec. V těchto případech se geodet musí kontrolám dat v systému KOKEŠ vzepřít a vzdorně říci: »Lepší už to nebude!«</p> <h3>Import do ISKN</h3> <p>V okamžiku, kdy geodet vytvoří soubor se změnovými větami, často získá neodůvodněný pocit, že má vyhráno. Občas se někomu podaří, že si večer po skončené práci radostně zobrazí výkres s rozdíly s tím, že ráno spustí export. Pokud si tento výkres neuloží a druhý den exportuje, pak dorazí na úřad se souborem bez grafiky. Občas se někomu podaří přinést na úřad výchozí soubor - má přece také příponu VFK. Pokud se geodet nedopustil některé z chyb typu nesprávně očíslované body, chybně zadaný kód BPEJ, zásah mimo území změny aj., měla by jej čekat odměna ve formě zdařile naimportovaného GP.</p> <p>Občas má geodet smůlu, import GP nedopadne podle očekávání pracovníka úřadu. Důvodem může být některá z již zmiňovaných chyb nebo také chyba pracovníka na druhé straně přepážky. Pracovník úřadu by měl v případě chyby geodetovi vysvětlit, v čem chyba spočívá, ale často to sám netuší. V každém případě může alespoň vydat výpis ze žurnálu, kde je naznačeno, proč se import nedaří. Podrobný popis nejčastějších chyb uváděných v žurnálu naleznete na <a href='http://www.gepro.cz'>www.gepro.cz</a>. Zde zmíníme jen chyby pracovníků úřadu, které lze začít řešit hned u přepážky.</p> <p>Chyba při importu do transportních tabulek - stačí se zeptat, zda se v cestě k souboru či názvu nevyskytuje mezera a poradit protihráči, ať se mezer zbaví. Úspěšnost tohoto zásahu je 80 %.</p> <p>Instance je v řízení - pokus o opakovaný import téže zakázky, aniž by byl předchozí (neúspěšný) import korektně odstraněn. Je třeba přesvědčit protihráče o nutnosti nalézt někoho, kdo před dalšími pokusy předchozí import zruší. Úspěch dalšího postupu je zaručen, případné nepřijetí GP poté bude již z jiných důvodů.</p> <p>V databázi ISKN jiná souřadnice bodu nebo V databázi ISKN nenalezeno spojení bodu polohopisu a V databázi ISKN nenalezena hranice parcely - je možné, že v poslední době byl ve stejném prostoru zplatněn jiný GP; pokud ano, je třeba společně nalézt řešení. V ideálním případě si s tím úřad poradí bez součinnosti geodeta.</p> <p>Varování - Importovaný soubor neobsahuje data v bloku PAR - zde je vhodné trvat na tom, že je vše v pořádku pouze v případě, že GP nemění údaje o parcelách (věcné břemeno).</p> <p>V ostatních případech se zdvořile omluvte, na úředníka se usmějte, aby se na Vás příště těšil a zuby skřípejte až při zjišťování možných příčin chyb.</p> <h3>Společně více</h3> <p>Se sledováním nových vyhlášek geodet již nevystačí. Určitě neprohloupí, bude-li se zajímat také o aktualizace používaných programů a alespoň část problémů tak dokáže eliminovat. Z celého textu by leckdo mohl usuzovat, že technika nad člověkem opět vítězí. Není tomu tak, technika člověka jen slepě poslouchá. Firma GEPRO je tu proto, aby geodetům ve střetnutích s technikou pomohla vítězit.</p>

Vít Trnka, GEPRO, spol.s r.o.

vyvěšeno: 31.07.2007
ID článku: 2601


Z časopisu Zeměměřič č. 07-06a07
[Server] Software [Pošta]