[Home Page]

Technické dílo roku 2006: Interaktivní 3D vizualizace Mikroregionu Novobystřicko

<p class='tucna-kurziva-odstavec'>Při příležitosti konání 1. mezinárodní konference geodézie, kartografie, navigace a geoinformatiky GEOS (Praha, 16. - 18. 3. 2007) vyhlásila Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora) ve spolupráci s pobočkou Praha Českého svazu geodetů a kartografů a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním i výsledky soutěže o »Technické dílo roku 2006«.</p> <p class='tucna-kurziva-odstavec'>V kategorii »Zeměměřická veřejnost« obsadil 3. místo projekt interaktivní 3D vizualizace Mikroregionu Novobystřicko realizovaný společností GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o. v úzké spolupráci s čelními představiteli MÚ Nová Bystřice a OÚ Staré Město pod Landštejnem.</p> <p>Poprvé byl na mikroregionální úrovni v ČR realizován projekt interaktivní 3D vizualizace za použití technologie TERRA. Tato technologie od americké společnosti Skyline Software Systems přináší revoluční pokrok v možnostech prezentace a propagace území, objektů, projektů či jevů. Umožňuje koncovému uživateli, prostřednictvím webovské aplikace umístěné na jediném 3D serveru ve středovýchodní Evropě a provozovaném dodavatelskou společností GEOMETRA OPAVA (autorizovaný distributor SW TERRASuite pro ČR a SR), po internetu (<a href='http://www.3dmapy.cz/novobystricko/default.fly'>www.3dmapy.cz/novobystricko/default.fly</a>), v reálném čase a bez nároků na speciální SW či HW vybavení nejenom využívat pravou interaktivitu, tzn. volnost pohybu v georeferencovaném 3D prostoru Mikroregionu Novobystřicko, ale na rozdíl od podobných projektů i vyhledávání informací ve struktuře a objemem neomezeném informačním poli. Výsledný vizualizační projekt tak umožňuje výjimečně efektní a efektivní náhled na území Mikroregionu Novobystřicko a zároveň o něm poskytuje všechny potřebné informace pro potenciálního návštěvníka, a to nad jedním územím a v jednom prostředí.</p> <p>Realizace projektu byla dodavatelskou organizací GEOMETRA OPAVA zahájena již v roce 2004 pořízením a zpracováním vstupních dat, tj. digitální barevné ortofotomapy (DBOFM, LMS 2004, v kombinovaném rozlišení 0,25 m a 0,50 m) a odpovídajícího digitálního modelu terénu (DMT). Z těchto dat pak byla v roce 2005 v technologii TERRA vygenerována tzv. 3D scéna (georeferencovaný virtuální model území) a na ní následně postupně editován požadovaný rozsáhlý informační obsah. Informační portfolio obsahuje, mimo jiné, základní popis území (horopis, vodopis, sídla, katastrální hranice, státní hranici s hraničními přechody, místopis, vyhledávání ulic, apod.), tematicky zaměřené informace (památky, turistické zajímavosti, doprava, služby, sportovně-turistickou infrastrukturu, apod.), 3D modely (vybrané dominantní objekty, zeleň) a předdefinované průlety územím. K některým zmíněným elementům pak byly připojeny odkazy na podrobnější informace (www stránky, obrázky, databáze, profily, apod.), kde je možno např. provádět i rezervace a objednávky. Speciální náplň tvoří např. možnost zobrazení vrstevnic v intervalu 1 m a 5 m, rozsahu kritických záplav na území Obce Staré Město pod Landštejnem, hypsometrie území, apod. Koncový uživatel má k dispozici i základní měřící aparát (vodorovná délka, převýšení, plocha, apod.) K vytvoření portfolia bylo využito existujících geoinformací ze zdrojů obcí Mikroregionu a dalších existujících informačních zdrojů, především internetu. Celý projekt byl pak od září 2005 prostřednictvím webovské aplikace vystaven na 3D serveru dodavatele k širokému veřejnému užití. Přístup k projektu je možný i z www stránek zúčastněných obcí. V průběhu roku 2006 byl pak dále doplňován informační potenciál projektu, vytvořena a do 3D scény umístěna řada detailních 3D modelů požadovaných historických a turisticky zajímavých objektů, (např. hrad Landštejn, náměstí v Nové Bystřici, apod.) dále rozšířena síť zobrazovaných turistických tras či cyklostezek a zahájena komerční fáze projektu (možnost variantní exhibice podnikatelských subjektů v projektu za úplatu).</p> <p>Výjimečné nároky byly především kladeny na:</p> <ul> <li>koordinaci spolupráce se zadavatelem projektu a zúčastněnými obcemi při pořizování a interpretaci požadovaných informací. Vedoucí představitelé obcí se přímo účastnili procesu editace informačního portfolia formou osobní konzultace (rozsah a interpretace portfolia) nebo dokonce i fyzické pochůzky v terénu (např. zimní běžecké trasy, turistické stezky, apod.). Po celou dobu editace informačního portfolia měli po internetu permanentní přístup k pracovní verzi projektu, což velmi přispělo k výsledné požadované kvalitě projektu a urychlilo jeho realizaci. </li><li>věrnost 3D modelů stavebních dominant Mikroregionu, především pak hradu Landštejn. Bylo nutné podrobně fotograficky dokumentovat vnější vzhled hradu (fasády) a pomocí externích SW podporovat výslednou 3D modeláž celého objektu. Obdobně tomu bylo i u stavebních dominant v Nové Bystřici. </li></ul> <p>Již po několika měsících funkčnosti projektu se projevily některé jeho přínosy a klady:</p> <ul> <li>zvýšený zájem o Mikroregion a dění v něm a to i ze zahraničí </li><li>jednoznačně kladné ohlasy návštěvníků (koncových uživatelů) webovské aplikace na názornost (přirozený a snadno pochopitelný náhled na území) a šíři poskytovaných informací projektu (efektní a efektivní koncentrace informací nad jedním územím) </li><li>zvýšená návštěvnost www stránek zúčastněných obcí </li><li>zájem přeshraničních partnerských obcí a měst o spolupráci na pořízení společné platformy 3D vizualizace </li><li>zájem místní podnikatelské sféry prezentovat své služby a aktivity (i za úplatu) v oficiálním 3D projektu Mikroregionu (komerční pokračování projektu) </li><li>zcela mimořádný dopad měl projekt již při úvodním jednání o příhraniční spolupráci s rakouskými partnery, kteří teprve zahajovali obdobný projekt s využitím jiné technologie a česká strana je zaskočila nejenom tím, že už 3D vizualizaci provozovala, ale i její kvalitou a podstatně nižšími náklady na její vyhotovení a provoz. </li></ul> <p>Realizace projektu vyvrcholí v roce 2007 pořízením aktuálních vstupních dat, tj. nové DBOFM (v kombinovaném rozlišení 0,15 m a 0,40 m) a aktualizací DMT, vygenerováním nové, aktualizované 3D scény a datovým propojením projektu s 3D vizualizací realizovanou rakouskými příhraničními partnery a jejich společným využíváním v IC na obou stranách hranice. V dalším období se bude obsah 3D vizualizace pravidelně aktualizovat a dále se bude rozvíjet jeho komerční pokračování.</p> <p class='kurziva-odstavec'>(Pozn. red.: 3. místo v soutěži o Technické dílo roku 2006 - hlasování odborné veřejnosti)</p>

Ing. Radim Holeček, GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o.

vyvěšeno: 31.07.2007
ID článku: 2608


Z časopisu Zeměměřič č. 07-06a07
[Server] Software [Pošta]