[Home Page]

Geodetické informační dny - díl 4.

42. geodetické informační dny pořádal ve dnech 9. - 10. listopadu 2006 v Brně ČSGK - Spolek zeměměřičů Brno. Jak říká jedna z organizátorek, ing. Vladimíra Žufanová: »kdo nebyl na GID, jako by nežil«.

I k letošním 42. GID existuje Sborník příspěvků, který vyšel v listopadu 2006, ISBN 978-80-86433-40-0. Z něj na pokračování vybíráme anotace některých příspěvků.

Vývoj názvů brněnských ulic a náměstí od 13. století po dnešek

Významnou orientační pomůckou zejména ve městech je názvosloví ulic, náměstí a jiných veřejných prostranství. V průběhu času se tyto názvy mění. Promítá se v nich historie a dobové nazírání na hodnoty, protože společensko-politické změny se zpravidla okamžitě odrazí i ve změnách uličních názvů (urbanonym). Znalost vývoje názvosloví tak doplňuje poznání historického vývoje společnosti.

Původ názvu Brno není jednoznačně vysvětlen. Podle posledních názorů je kořen ve staroslovanském »brn«, což znamená jíl, bláto. Usuzuje se, že původní osada se rozkládala pravděpodobně v bažinatém území při brodu přes řeku Svratku v místech dnešní Vídeňské ulice a již od 13. století se začala nazývat Staré Brno.

Ryšková, Helena, ing., Spolek zeměměřičů Brno, Moravské náměstí 1, 602 00 Brno

Aktuální stav české sítě permanentních stanic GPS CZEPOS

Koncem roku 2005 dokončil Zeměměřický úřad budování České sítě permanentních stanic pro určování polohy (CZEPOS). CZEPOS v současnosti obsahuje celkem 26 permanentních stanic GPS rovnoměrně rozmístěných na území ČR ve vzájemných vzdálenostech cca 60 km.

Všechny stanice CZEPOS provádí nepřetržitě 24 hodin denně observace GPS, které každou vteřinu registrují. Registrovaná data jsou průběžně zpracovávána v řídícím centru CZEPOS a jsou dále poskytována uživatelům. CZEPOS spravuje a provozuje Zeměměřický úřad. Jednotlivé stanice jsou umístěné na budovách katastrálních úřadů resp. pracovišť. Součástí CZEPOS jsou také 4 tzv. externí stanice (Brno, Pecný, Plzeň, Ostrava), provozované vědeckými či akademickými pracovišti v rámci Výzkumné sítě VESOG.

Svým uživatelům CZEPOS přináší rychlení a celkové ekonomické zvýhodnění při určování polohy pomocí GNSS. Síť umožní využití nejen v zeměměřictví a katastru, ale i v ostatních oborech, např. v dopravě, energetice, hydrologii, zemědělství, atd. CZEPOS je součástí geodetických základů České republiky.

Jan Řezníček, ing. Ph.D., Zeměměřický úřad, Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha 8

Helena Ryšková , Jan Řezníček

vyvěšeno: 31.07.2007
ID článku: 2610


Z časopisu Zeměměřič č. 07-06a07
[Server] Z domova [Pošta]