[Home Page]

Technické dílo roku 2006: Výstavba mostu H216 přes Rybný potok - D8

Příhraniční úsek dálnice D8 probíhá velmi členitým terénem. Realizace tohoto úseku si vyžádala výstavbu několika technologicky a investičně velmi náročných objektů, mezi nimiž most přes Rybný potok zaujímá jedno z čelních míst. Vzhledem k velmi napjatým termínům dokončení dálnice D8 byla zvolena technicky velmi náročná varianta výstavby, která spočívala ve vysouvání celé konstrukce mostovky na předem vybudované mostní pilíře, s tím, že konstrukce mostovky byla po částech vyráběna ve dvou výrobnách a pomocí hydraulického tažného systému vysouvána do projektované polohy.

Výstavba mostu přes Rybný potok probíhala ve velmi náročných terénních podmínkách. Dálnice zde prochází infiltrační oblastí vodárenské nádrže pro pitnou vodu v SRN, takže bylo nutno vyloučit takové procesy výstavby, které by ohrozily kvalitu pitné vody.

Původně navrhovaná varianta výstavby převáděla dálnici po dvou samostatných mostech. Po provedení analýzy časového harmonogramu výstavby bylo zjištěno, že takový způsob výstavby mostu nebylo možno ve stanovených termínech realizovat. Projekt byl proto přepracován tak, aby dálnice mohla být převedena po jediném mostě. Jeho nosná konstrukce je tvořena komorovým nosníkem profilu U s velmi vyloženými konzolami, které jsou po 3 m podepřeny prefabrikovanými vzpěrami. Most byl navržen tak, aby se jednotlivé segmenty tvořící nosnou konstrukci mohly betonovat postupně ve dvou výrobnách situovaných za opěrou mostu. Postup prací byl upraven tak, že se nejprve v první výrobně vybetonoval komorový nosník. Po betonáži se tento nosník vysunul do druhé výrobny, kde se osadily prefabrikované podpěry a vybetonovaly konzoly segmentu. Při stavbě byla nosní konstrukce předepnuta pomocí předpínacích kabelů a byla připravena k výsuvu na pilíře mostu. Mostní pilíře mají jednoduchý průřez ve tvaru písmene I, počet pilířů je 6. Výška pilířů je projektována od 14 m do 47,1 m. Výstavba pilířů byla realizována systémem betonáže s využitím taženého bednění.

Technické parametry mostu

Projektantem mostu přes Rybný potok byla firma SHP Brno, dodavatelem byl METROSTAV, a.s. Dálnice D8 v prostoru objektu mostní konstrukce probíhá v přechodnici, která přechází v kruhový oblouk, niveleta dálnice je v údolnicovém oblouku. Nosná konstrukce mostu byla vyráběna v příčném sklonu 2,5 %.

Délka mostu:356,001 m (v ose D8)
Šířka mostu:31,1 m
Výška mostu:57,7 m
Plocha mostu: 11 072 m2
Hmotnost nosné konstrukce:cca 19 000 t

Geodetické práce

Při zpracování analýzy kritických situací se problematika geodetických měření, vyhodnocení naměřených hodnot, posouzení s projektem objevuje vždy na čelních místech. Je nutno si uvědomit, že při realizaci takovéto výstavby, je většina procesů nevratných. Dalším, velmi důležitým kritériem, je rychlost provádění geodetických prací a zpracování výsledků. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byla této problematice věnována velká pozornost jak v procesu přípravy stavby, tak při její realizaci. Pro výstavbu vlastního mostu a souvisejících objektů byl zpracován závazný technologický postup provádění geodetických prací.

Vybudování mikrosítě

V prostoru výstavby mostu byla vybudována mikrosíť, jejíž body byly zajištěny hloubkovou stabilizací s nucenou centrací. Po zaměření této sítě byly pro jednotlivé body v místní soustavě vypočteny prostorové souřadnice, které byly po celou dobu výstavby neměnné.

Geodetické práce ve výrobnách

Nejsložitějším úkolem bylo vytvoření podmínek pro montáž ocelového roštu, protože se jednalo o zborcenou plochu. Vzhledem k extrémním nárokům na přesnost betonáže spodní části komorového nosníku ?5 mm, byly metody měření voleny na hranici měřitelnosti.

Geodetické práce při výstavbě mostních pilířů

Technologie taženého bednění měla vlastní systém kontroly svislosti (princip nadirlot), který zaručoval splnění předepsaných tolerancí projektantem.

Po dokončení mostních pilířů bylo nutno prověřit a stanovit průběh deformací hlav pilířů vlivem teplotních změn. Tyto deformace bylo nutno zohlednit při realizaci navazujících konstrukcí.

Geodetické práce při výsuvu konstrukce mostu

Pro sledování a vyhodnocování výsuvu konstrukce mostu byl navržen unikátní systém měření, který zaručoval vyhodnocení konstrukce mostu v předem stanovených intervalech (20 sec, při dojezdu konstrukce do proj. polohy - 5 sec). Princip tohoto systému měření spočíval ve využití dvou automatizovaných totálních stanic připojených on-line do výpočetního systému, které v automatickém režimu sledovaly a určovaly prostorové souřadnice dvou bodů, které byly umístěny přibližně v osách první a poslední lamely. Sledované body představovaly dva 360° odrazové hranoly. Pomocí speciálně vytvořeného SW byly na základě změny staničení kontinuálně vyhodnocovány odchylky od projektu.

Vždy po 5 m výsuvu bylo provedeno detailní zaměření čtyř stabilizovaných bodů na jedné lamele, byly vypočteny jejich prostorové souřadnice a provedeno porovnání s projektovým modelem mostu ve 3D. Při výsuvu mostní konstrukce se souběžně sledovala a vyhodnocovala změna svislosti jednotlivých mostních pilířů.

Závěr

METROSTAV, a.s. a všichni spolupracující partneři věnovali výstavbě tohoto unikátního díla nadstandardní úsilí. Výstavba probíhala v nepřetržitém provozu, hrubá konstrukce mostu byla realizována za cca 7 měsíců.

(Pozn. red.: 2. místo v soutěži o Technické dílo roku 2006)

Ing. Jaroslav Pohan, CCE Praha, spol s.r.o.

vyvěšeno: 03.08.2007
ID článku: 2616


Z časopisu Zeměměřič č. 07-04
[Server] Geodézie [Pošta]