[Home Page]

WWW.GEOLAND.AT: Svaz geodetů rakouských spolkových zemí

Sloučením geodetů rakouských spolkových zemí byl učiněn první konkrétní krok směrem k přeměně dohodnutých cílů rakouské geodetické politiky. Cílem bylo umožnit otevřený přístup ke geodetům a geodetickým službám spolkových zemí, založený na mezinárodních zásadách. Ve smyslu decentralizované zodpovědnosti za data zemí nebylo potřeba žádné změny v současném uchovávání dat, ale spíše odpovídající standardizace a sladění příslušných odborných dat. Veškeré oblasti, jak občané, hospodářství, vzdělávání a především také celá správa (spolek, země, obce) se tak mohou obracet pod www.geoland.at a získávat geografická data. Tato data se zobrazují a následně mohou i tisknout jako on-line mapy již pro celé Rakousko a ne jako dosud jen pro jednotlivé spolkové země. Tím společenství geodetů jednotlivých zemí připravuje důležitý základ nebo předstupeň pro navazující elektronická řešení státní správy a podstatně přispívá ke zvýšení účinnosti státní správy.

Výchozí stav

V říjnu 2002 se rozhodli předsedové jednotlivých rakouských spolkových zemí, vědomi si významu 'veřejně přístupných geodetických dat', že budou usilovat o dosažení těchto cílů:

 1. Vytvořit stav dostupnosti 'veřejných geodat' pro celé státní území, ve skutečném stavu a ve stanovené kvalitě.
 2. Zodpovědnost za vytvoření, vedení a přípravu 'veřejných geodat' stanovit jednoznačně.
 3. Modely tvorby a vedení dat (obsahu, uspořádání, správy a metadat) sjednotit a stanovit jako závazné.
 4. Přístup a využívání 'veřejných geodat' uspořádat jasně a jednoznačně, zejména je třeba uvnitř oblastních celků a mezi nimi zpřístupnit při nízkých nákladech a rozsahu zpracování.
 5. Pořízení a provoz 'veřejné geoinformační služby' má posílit využívání 'veřejných geodat'.
 6. Posílit možnosti vytváření hodnoty geodat pro hospodářství a výzkum.
 7. Usnadnit a prohloubit vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi obory pověřenými veřejnými úkoly.

Společné vnímání veřejných úkolů jako přínos ke zvýšení výkonnosti státní správy

Základem pro výše uvedenou činnost a s přihlédnutím k orientaci vedení státní správy na účinnost a též na orientaci na zákazníky přikročily spolkové země ke společnému řešení. V říjnu 2003 dochází ke společnému uskutečnění spojení geodat, při čemž geografické informační systémy (GIS) jednotlivých zemí jsou hlavními dodavateli odborných dat.

Předpokládaná otevřenost systému spočívá na zásadě možnosti nahrazovat, na mezinárodních standardech (OGC = Open Gis Consortium, WMS = Web Mapping Service, WFS = Web Feature Service atd.) a umožňuje zapojovat případně propojovat další data geografických bází nebo odborná data do hledáčku GEOLAND-Viewer, představujícího zobrazení mapy on-line. Možné je i opačné propojení na národní a mezinárodní úrovni. Společné projekty probíhají na hranici s Itálií a Slovinskem.

Zobrazení odborných dat překračující hranice jednotlivých spolkových zemí ve více stupních vylepšení

V projektu není cílem rušit stávající možnosti řešení on-line v jednotlivých spolkových zemích, má to být jisté doplnění pro celonárodní a mezinárodní aktivity. V prvním kroku našlo řešení pro tyto obory:

 1. Ochrana přírody (Natura 2000, oblasti ochrany přírody, národní parky)
 2. Vodstva (tekoucí voda, jezera, ochranné oblasti vodních zdrojů, hydrografická měření)
 3. Životní prostředí (skládky)
 4. Ochrana před katastrofami
 5. Plán rozvoje lesů
 6. Doprava (silniční síť podle kategorií, místa se zvýšenou nehodovostí, cesty pro cyklisty)
 7. Územní uspořádání (těžební oblasti EU, oblasti NUTS)

Technická realizace

Technické realizace mapových komponent (interaktivní mapové služby) proběhly ve více krocích a byly uspořádány tak, aby souběžně s devíti mapovými servery jednotlivých spolkových zemí byly z jediného ústředního mapového portálového serveru dosažitelné pomocí hledáčku GEOLAND -Viewer.

GEOLAND-Viewer je realizován jako HTML klient (tj. bez plugin a složek ActiceX) a podporován běžnými verzemi prohlížecích programů

Z DVW Bayern., roč. 58, č. 1, přeložil pro Novinky zeměměřické knihovny 4/2006 (VÚGTK) Jan Rambousek (zkráceno)

Novinky zeměměřické knihovny č. 4/2006 obsahují:

Ravelet, M.: Andorra uskutečňuje svůj katastr

Freeden, W.: Lokální víceměřítkové modelování zvlnění geoidu z tížnicových odchylek

Berljant, A. M.: Vlastnosti vizualizace jako způsobu modelování geografických zobrazení

Wevers, R.: Jak dělat mapy ve 21. století

De Loecker, D.: Fotogrammetrie na vrtulníku: Bezpečné, přesné a levné mapování dopravních koridorů

De Loecker, D.: Slovník termínů při užívání dálkově řízeného vrtulníku

Schwenkel, D.: Trojrozměrné zaměření stavby s vyrovnávacími rovinami

Saleh, H. A.: Chování lidského genomu: účinný mechanismus pro optimalizaci využití kosmických technologií při návrhu měřických sítí

Willgalis, S.: Příspěvky k přesnému určování polohy v reálném čase na stanicích referenční sítě GPS

Zheng, D. W.: Filtrace časových řad GPS měření Vondrákovým filtrem a křížovou validací

Babu, R.: Softwarové přijímače - informace na webu

Ebert, T.: HTTP://WWW.GEOLAND.AT: Svaz geodetů rakouských spolkových zemí

Opdenberg, G.: Gróma agrimensorů: Měřicí nebo kultovní přístroj?

Schiewe, J.: Nabídky elektronického vyššího a dalšího vzdělávání v kartografii: stav a hodnocení

Schiewe, J.: Intermap se chystá vytvořit do roku 2007 trojrozměrnou mapu západní Evropy

NZK v papírové podobě lze objednat na adrese: odis@vugtk.cz nebo VÚGTK - ODIS, 250 66 Zdiby 98.

NZK v elektronické podobě najdete na www.vugtk.cz/nzk

Thomas Ebert

vyvěšeno: 03.08.2007
ID článku: 2618


Z časopisu Zeměměřič č. 07-05
[Server] NZK [Pošta]