[Home Page]

Z rozhodovací praxe: K platným podkladům pro vytyčení hranice pozemku provedeném v roce 2006 v území s DKM

INFORMATIVNÍ MATERIÁL PRO ZKI - IMZKI č. 74, tentokrát k aplikaci vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění platném v roce 2006

1. Měla-li v roce 2006 katastrální mapa formu digitální katastrální mapy, byly jediným platným a i závazným geometrickým a polohovým určením pozemků evidovaných v katastru souřadnice a spojnice jejich lomových bodů v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. V územích s digitální katastrální mapou již nemohlo přicházet v úvahu, že by se za geometrické a polohové určení mohly považovat i nějaké jiné údaje obsažené v katastrálních operátech, jejichž závaznost by bylo nutné v případě jejich vzájemné konkurence individuálně dovozovat podle kritérií popsaných v § 5 odst. 1 vyhlášky č. 190/1996 Sb.

2. Platnými údaji o geometrickém a polohovém určení nemovitostí se po obnově měřického operátu evidence nemovitostí staly údaje v tomto obnoveném operátu. Obnovou operátu evidence nemovitostí novým mapováním pozbyly své platnosti (pro účely vedení pozemkové evidence) i případné údaje o geometrickém a polohovém určení nemovitostí, které byly před touto obnovou obsaženy i v některých dokumentech archivovaných v tehdy vedené sbírce listin.

3. Možnost poznamenat přímo ve výsledcích zeměměřických činností návrh na opravu tvrzeného chybného geometrického určení hranic pozemků připouštěla vyhláška č. 190/1996 Sb., ve svém ust. § 68 odst. 10 pouze v případě vyhotovování geometrického plánu. Obdobný postup však byl v případě dokumentace o vytyčení hranic pozemku nepřípustný.

4. Závaznost údajů o geometrickém určení nemovitostí je výslovně deklarována v § 20 katastrálního zákona a není nijak závislá na názoru osoby vykonávající zeměměřické činnosti či osoby ověřující jejich výsledky, a dokonce ani na tom, zda takové údaje katastru jsou či nejsou ve skutečnosti údaji správnými.

5. Údaje o polohovém určení nemovitosti [t.j. údaje o poloze nemovitostí ve vztahu k ostatním nemovitostem ve smyslu ust. § 27 písm. f) katastrálního zákona] závaznými údaji katastru nejsou. S ohledem na nezávaznost údajů o polohovém určení nemovitosti nikdy nemělo vytyčení hranice mezi pozemky dvou různých vlastníků samo o sobě žádné právní následky, a to bez ohledu na to, zda takové vytyčení bylo či nebylo ve skutečnosti provedeno správně. Teprve podle nové právní úpravy, účinné od 1.1.2007 a vtělené do § 19a odst. 4 katastrálního zákona, ve znění zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., by bylo možné, aby bylo do katastru nemovitostí zapsáno i zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku, pokud by byl na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku vyhotoven i geometrický plán, který by byl neoddělitelnou součástí zákonem předpokládané listiny.

6. Účelem vytyčení hranice pozemku podle části desáté vyhlášky č. 190/1996 Sb., bylo vyznačit na zemský povrch hranice podle jejich evidence v aktuálně platném katastru. Účelem takového vytyčení tedy nebylo (a to ani nikdy v minulosti) nalézání skutečného hmotně právního stavu. Autoritativní posuzování toho, zda nezávazné údaje katastru o polohovém určení nemovitosti odpovídají či neodpovídají hmotně právní skutečnosti, nepřísluší žádnému z orgánů státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí, natož vytyčovateli nebo ověřovateli výsledků takových zeměměřických činností. Jedině soud může vyslovovat autoritativní stanovisko k tomu, nakolik je v konkrétních projednávaných případech významný stav katastru (t.j. stav vlastnictví evidovaného - tabulárního) pro skutečně existující právní vztahy (t.j. vlastnictví skutečné - naturální). Při rozhodování sporů, které spočívají v právní nejistotě ve vymezení rozhraní mezi sousedními pozemky, není soud nijak vázán hranicí evidovanou v katastru, neboť skutečné právní vztahy, které má soud v řízení nalézt a rozsudkem deklarovat, již nemusí evidenčnímu stavu ani odpovídat (např. v důsledku nastoupení institutu vydržení) nebo soud přihlédne i k jiným důkazům, než jen k nezávazným údajům o polohovém určení pozemku obsaženým v katastrálních operátech.Podrobnější informace na: http://www.zememeric.cz/rozhodovacipraxe/imzki074.htm

redakce

vyvěšeno: 14.09.2007
ID článku: 2656
další informace: www.zememeric.cz/rozhodovacipraxe/imzki074.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 07-10
[Server] Katastr nemovitostíSborník rozhodnutí [Pošta]