[Home Page]

KGK vyzvána k podpisu mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě

V říjnu roku 2004 se v Bruselu sešli zástupci úředně oprávněných zeměměřičů sedmi evropských zemí: Francie, Německa, Belgie, Dánska, Rakouska, Švýcarska a Lucemburska zastřešeni evropskou profesní organizací »GEOMETER EUROPAS« (nyní součást CLGE [1]), aby podepsali tzv. »Mnohostrannou dohodu« o vzájemném uznávání profesních kvalifikací úředně oprávněných zeměměřičů. Hlavní motivací k podepsání této dohody byla především snaha po zachování vysoké reputace, které se v těchto zemích povolání úředně oprávněného zeměměřiče těší. Ve Francii se označuje jako »Géome`tre expert«, v Německu »Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur«, v Belgii »Géome`tre expert / Landmeter – Expert«, v Dánsku »Praktiserende Landinspekto/rer«, v Rakousku »Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen«, ve Švýcarsku »Patentierter Ingenieurgeometer / Ingénieur géome`tre breveté«, v Lucembursku »Géome`tre – Officiell«. V těchto zemích patří toto povolání mezi tzv. povolání »svobodná« a těší se stejné prestiži a lukrativnosti jako povolání úředních notářů či advokátů. To je třeba mít na vědomí při četbě této dohody.

V roce 2005 k této se k této Dohodě připojila také slovenská Komora geodetov a kartografov. V letošním roce byla v rámci CLGE vyzvána také česká Komora geodetů a kartografů, aby se k této dohodě připojila. Ke slavnostnímu podpisu má podle našich informací dojít koncem roku v Praze za přítomnosti zástupců výkonného výboru CLGE. Překlad textu stávající dohody z angličtiny je připojen. Upozorňujeme jen, že přestože byl originální text koncipován v němčině, zvolili jsme pro náš časopis jeho úřední anglickou verzi, a to s ohledem zejména na mladší kolegy, pro které je angličtina bližší a volný pohyb v evropském prostoru bude již samozřejmostí.

KGK se rozhodla k podpisu dohody po předběžném projednání s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Požadavky na české úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) jsou stanoveny zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, a v plném rozsahu odpovídají požadavkům »Mnohostranné dohody«. V některých směrech jsou požadavky na české ÚOZI dokonce přísnější, např. požadovaná délka praxe.

Co je vlastně smyslem této dohody? Dohoda má podpořit volnou migraci kvalifikovaných zeměměřičů po zemích Evropské unie, ale zároveň také zabránit pronikání nekvalifikovaných pracovníků do profese úředně oprávněných zeměměřičů a tím snižování kvality a prestiže zeměměřické profese, kterou si za dlouhou dobu své existence vydobyla. Minimální požadavky na kvalifikaci úředně oprávněného zeměměřického inženýra v této dohodě jsou: maturita + 5 let studia na VŠ zeměměřického směru + 2 roky praxe v oboru + zkouška. Můžeme být spokojeni, neboť čeští ÚOZI tyto požadavky v plném rozsahu splňují. To však neznamená, že mohou okamžitě vykonávat tuto funkci v kterémkoli evropském státě. K tomu by museli prokázat znalost právních předpisů příslušného státu a tamní praxi pod odborným vedením. To vše je nakonec v »Mnohostranné dohodě« ošetřeno.

Absolventi bakalářského studia, které není považováno ve smyslu této dohody za úplné vysokoškolské vzdělání, nemusí však být smutní! Ba naopak. Bakalářské studium je všeobecně v Evropě považováno za »platformu pro mobilitu«. Po jeho absolvování si může bakalář svobodně vybrat zemi svého dalšího působení či pokračování ve studiu. Při velké multidisciplinaritě [2], [3] našeho oboru není již v silách jedné vysoké školy či jedné země zajistit kvalitní pedagogy a výuku na nejvyšší úrovni ve všech oborech. Rozhodne-li se např. pro geoinformatiku může pokračovat ve studiu na některé z univerzit v Itálii nebo ve Španělsku, nebo inženýrskou geodézii může studovat ve Velké Britanii. To jsou jen příklady možností. Bez doplnění vzdělání na úplné vysokoškolské však bakalář ani průmyslovák nemají naději na získání úředního oprávnění v žádné z uvedených zemí.

Literatura:
[1] CLGE je Comité de liaison des géome`tres européen... Zeměměřič č. 10/2007, s. 8 – 11.
[2] http://www.fig.net/general/definition.htm / FIG definition of the functions of the surveyor as adopted by the FIG General Assembly on 23 May 2004 in Athens.
[3] http://www.geos.cz/resort/definice.htm / Definice zeměměřiče, jak byla schválena Valným shromážděním FIG 23. května 2004 v Athénách a výborně ilustrována litoměřickou firmou GEOS (překlad ing. V. Slaboch, CSc.).
[4] www.clge.eu

Ing. Václav Slaboch, CSc., viceprezident CLGE pro odborné vzdělávání

vyvěšeno: 23.10.2007
poslední aktualizace: 05.11.2007
ID článku: 2698
další informace:www.fig.net/general/definition.htm
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2709
www.zememeric.cz/pdf/dohoda_uznavani_uozi_vevrope.pdf
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2708


Z časopisu Zeměměřič č. 07-11
[Server] KGK [Pošta]