[Home Page]

Informace o konferenci »Geodetické sítě a prostorové informace« na Slovensku

Ve dnech 29.-31.října 2007 proběhl v Podbanském 2.ročník mezinárodní konference »Geodetické siete a priestorové informácie«, pořádané Geodetickým a kartografickým ústavem Bratislava, Topografickým ústavem Banská Bystrica a Slovenskou společností geodetů a kartografů. Konference se uskutečnila pod patronátem ministra obrany SR a předsedy Ústřední správy geodézie a kartografie SR čímž byla také vyjádřena vážnost, kterou oboru projevili představitelé oficiálních státních orgánů. Ministr obrany SR František Kašický se osobně zúčastnil zahájení konference.

Program konference byl obsahově velmi bohatý, zaměřený na aktuální úkoly a jejich perspektivu, na výměnu poznatků a informování o nejnovějších výsledcích dosažených po 1.konferenci v roce 2005 v resortech geodézie, kartografie a katastru, v ozbrojených silách, v oblastech vývoje a výzkumu, na vysokých školách i v komerční sféře. Pozornost byla věnována také aktuálním úkolům oboru při řešení krizových situací a jejich perspektivnímu zabezpečení v oblastech GIS. Více než 280 účastníků ze Slovenska, Čech, Polska a Maďarska si vyslechlo přednášky na různá témata – např. o projektu kartografické produkce nového mapového díla SR s využitím CPD VISÚ, využívání dat resortu ÚGKK SR při realizaci evropských projektů, využití geoinformací při řešení krizových událostí, o vyšetřování závažné trestní činnosti prostřednictvím map a geografické analýzy a geografické podpoře vyšetřování leteckých neštěstí.

Proběhla také diskuse o současných problémech, trendech dalšího vývoje – např. o pořizování a výměně dat, rozvoji technologií GPS a GIS, využívání Slovenské prostorové observační služby (SKPOS) při využívání GNSS v geodézii, v katastru, při pozemkových úpravách, inženýrských liniových stavbách a také pro lokalizaci objektů pro databáze GIS.

Čeští zeměměřiči ve svých vystoupeních prezentovali současný stav geoinformací v dnešním světě, spolupráci mezi ZÚ a VÚGTK Praha s GKÚ Bratislava, o Karpatskému gravimetrickému polygonu, vývoji činností ZÚ Praha v oblasti geodetických základů a GIS, o systému CZEPOS a jeho úloze při zpřesňování systému ETRS na území ČR, integraci polohových základů ČR do evropského systému; z vojenské geodézie pak informace z IUGG a NATO o stavu definování Světového výškového systému, na kterém se podílí VGHMÚř v Dobrušce. Úplné a podrobné informace o 2.konferenci a referáty účastníků jsou na http://www.gku.sk/tatry2007.

Průběh konference byl velmi dobře technicky a organizačně zajištěn; program byl obohacen o kulturní vložky – folklorní hudební a taneční vystoupení. Docházelo k přátelským setkáním, živým diskusím a k navazování nových kontaktů.

redakce

vyvěšeno: 08.11.2007
ID článku: 2712


Z časopisu Zeměměřič č. 07-12
[Server] GeodézieZe zahraničí [Pošta]