[Home Page]

K významu Mnohostranné dohody O vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě.

Podpis mnohostranné dohody má velký význam nejen pro české zeměměřiče, ale především pro celou zeměměřickou profesi v Evropě.

Podepsání této dohody předcházely dlouhé diskuse.

Tím, že se čeští zeměměřiči připojují k této dohodě, vracejí se v podstatě zpět do Evropy, kde začaly před téměř 200 lety. A české zeměměřictví se nevrací s prázdnýma rukama. Přináší sebou dlouhou tradici a výbornou pověst ČVUT v Praze, kde své stopy zanechaly tak významné osobnosti jako byl Václav Hollar, Tych de Brahe, Albert Einstein, Christian Andreas Doppler and many others.

Je pro nás velkou ctí, že jsme byli vyzváni, abychom se připojili k našim kolegům z Rakouska, Francie, Německa, Dánska, Švýcarska, Belgie a Slovenska při podpisu této Dohody.

Musíme však přiznat, že výborná historická reputace Českých zeměměřičů značně utrpěla za minulého režimu, zvláště v období po 2. světové válce, kdy zeměměřiči byli nuceni, aby se podíleli na násilné kolektivizaci zemědělské půdy a ničení stabilizace vlastnických hranic půdy a nemovitostí.

Nicméně díky vysoké kvalifikaci a statečnosti většiny českých zeměměřičů se podařilo se podařilo uchránit před zničením většinu katastrálních map, pozemkových knih a soupisů vlastnictví a proto mohou tyto vzácné dokumenty být využívány při restituci soukromého vlastnictví. To by ovšem nebylo možné bez účasti vysoce kvalifikovaných zeměměřičů. Kteří jsou schopni, tyto dokumenty správně interpretovat

Požadavek na minimální úroveň kvalifikace pro úředně oprávněného zeměměřického inženýra plně odpovídá současné české legislativě, jsme proto šťastni, že se v tomto ohledu shodujeme s našimi evropskými kolegy.

V Praze dne 12. listopadu 2007

Ing. Václav Slaboch
Předchozí Vice-president (2004-07) CLGE pro profesní vzděláváníOn the Importance of the Multilateral Agreement
of Mutual Recognition of qualification of Officially Appointed Geodetic Surveyors in Europe.


The signature of the Multilateral Agreement I of great importance not only for the Czech geodetic surveyors, but for the namely for European profession of geodetic surveying as a whole.

Long discussions preceded to the creation of this agreement.

By joining this Agreement the Czech surveying is returning back to Europe, where it started some 200 years ago. And the Czech Surveying is not coming empty –handed. It brings with itself a long tradition a glorious reputation of the Czech Technical University in Prague with the foot prints left here by Václav Hollar, Jan Kepler, Tych de Brahe, Albert Einstein, Christian Andreas Doppler and many others.

It is a great honour for us join our colleagues from Austria, France, Germany, Denmark, Switzerland, Luxembourg, Belgium and Slovakia in signing this Agreement.

We must admit that the excellent historic reputation of Czech geodetic surveyors suffered a lot of damage under the previous regime after the World War II, when the geodetic surveyors had to take part in the forceful collectivisation of the agricultural land and destruction of the boundary marks representing the private ownership of the land and property.

But thanks to the high qualification and bravery of most of the Czech geodetic surveyors the Cadadastral Maps, Land books and the Land Registers were never destroyed- and on the contrary well preserved and at present these preserved documents can be used for restitution of private property. This wouldn’t be possible without high qualification of geodetic surveyors who are able to interpret these preserved documents.

The required minimum level of qualification for officially appointed surveyors are fully in conformance with Czech legislature and we pleased, that we can share the identical ideas with our with our European colleagues.

Prague, 12th November 2007

Vaclav Slaboch
Past Vice-president of the CLGE for Professional Education

Ing. Václav Slaboch

vyvěšeno: 15.11.2007
ID článku: 2718
další informace: www.zememeric.cz/kgk


Z časopisu Zeměměřič č. 07-11
[Server]
Resort ČÚZK
ČSGK KGK
[Pošta]