[Home Page]

Pořízení leteckých měřických snímků a jejich odvozenin pro ČÚZK

Ze zadání veřejné zakázky, která se objevila na webu ČÚZK, vybíráme:
Předmětem zakázky je snímkování části území ČR v rozsahu 5188 mapových listů Státní mapy 1:5000 (dále jen „SM5"), tj. cca 25940 km2. Vymezení území je stanoveno v příloze č. 1. Součástí plnění zakázky je dodání barevných negativů a diapozitivů. Barevné diapozitivy se požadují na PE podložce, a to vždy po jednom od každého snímku.

Pro optimální provedení snímkování bude vymezené území rozděleno do bloků. Obvod bloků budou tvořit sekční čáry Státní mapy 1:50 000 (dále jen „SM 50"). Minimální přípustný blok bude zahrnovat 100 mapových listů SM5, větší bloky budou vytvořeny logickým spojením sousedních listů SM 50. Návrh rozdělení území na bloky, zpracovaný na kopii přílohy č. 1, bude součástí nabídky uchazeče. Na kopii této přílohy musí být vyznačeno, kterou územní část zakázky hodlá uchazeč zadat jiné osobě nebo kterou územní část zakázky budou zajišťovat jednotliví uchazeči v případě společné nabídky více uchazečů. Zadavatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech (např. vývoj klimatických podmínek a další v současné době nepředvídatelné okolnosti) požadovat úpravu vymezení bloků. Vybraný uchazeč zpracuje po jednotlivých blocích projekty snímkových letů, provede snímkování a kontrolu kvality snímků podle kvalitativních podmínek stanovených v odst. 4.4. a negativy v rolích předá do dvou týdnů od provedení snímkování Zeměměřickému úřadu - pracoviště zeměměřického odboru Pardubice. Součástí předávacího protokolu bude průvodní list, v němž budou uvedeny základní technické údaje k jednotlivým filmům: datum snímkování, měřítko snímkování, výška letu, údaje o použité letecké měřické komoře, hodnocení kvality snímků dodavatelem včetně vlivů klimatických podmínek při snímkování (zejména zakrytí části snímků oblaky), údaje o denzitě a citlivosti negativu a druh použitého materiálu. Současně budou předány DGPS určené souřadnice středů snímků v analogové i digitální podobě a prvky vnější orientace snímků pro využití při výpočtu AAT. Negativy v rolích budou nejpozději do 14 dnů od převzetí vráceny dodavateli k vyhotovení diapozitivů.

Veškeré polohové údaje budou předány v souřadnicovém systému JTSK (Jednotné trigonometrické sítě katastrální) a výškové údaje v systému baltském - po vyrovnání, včetně údajů o poloze středu snímků a jejich orientaci (kompletní prvky vnější orientace z DGPS a IMU).

Snímkování bude provedeno za bezoblačného počasí, bez sněhové pokrývky, bez oparu a při výšce Slunce nad horizontem minimálně 30°, leteckou měřickou komorou s ohniskovou vzdáleností 150 mm, u všech bloků s kompenzací smažu. Doba od poslední kalibrace nesmí být delší než dva roky.


Další informace:
www.cuzk.cz/zakazky
www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-ZAKAZKY2

redakce

vyvěšeno: 21.11.2007
ID článku: 2726
další informace:www.cuzk.cz/zakazky
www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-ZAKAZKY2


Z časopisu Zeměměřič č. 07-12
[Server]
Resort ČÚZK
GIS DPZ
Fotogrammetrie
[Pošta]