[Home Page]

17. kartografická konference byla v Bratislavě

Bratislava, 6.a 7.září 2007: Na Stavební fakultě Slovenské technické univerzity v Bratislavě se konala 17.kartografická konference, jejímž mottem byly „Současné trendy v kartografii“. Jejími spolupořadateli byly Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky a Kartografická společnost České republiky.

Na program jednání bylo tematickou komisí zařazeno celkem 25 referátů a 27 posterů; z toho 11 referátů bylo publikováno v 7 – 8 dvojčísle Geodetického a kartografického obzoru a 14 referátů v Kartografických listoch č.15/2007.

V konferenčním sborníku, který byl vydán tiskem, jsou uvedeny všechny postery, referáty publikované v Geodetickém a kartografickém obzoru nebo v Kartografických listoch pak pouze ve formě abstraktů. Obdobným způsobem je uspořádáno i konferenční CD, kde všechny textové údaje jsou publikovány ve formátu .pdf. Konferenční CD pak dále obsahuje kromě úvodní stránky i program konference a seznam jejích účastníků a sponzorů.

Konference se zúčastnilo cca 150 posluchačů, z nichž většina aktivně vystoupila s referáty nebo postery. Na závěr konference byl jejími účastníky přijat následující dokument:

17. kartografická konference „Současné trendy v kartografii“, pořádaná ve dnech 6.-7.září 2007 v Bratislavě, přijímá následující doporučení :

1. Schválenou koncepci, přijatou Mezinárodní kartografickou asociací ICA, přenášet do slovenské a české kartografické praxe pořádáním národních a mezinárodních odborných akcí.
2. Podporovat nové technologické směry zaměřené na tvorbu prostorových údajů a na jejich vizualizaci formou map nebo jiných grafických výstupů.
3. Výuku kartografie na vysokých a středních školách orientovat na využívání informačních technologií při respektování tradičních kartografických a polygrafických postupů i nových digitálních technologií.
4. Dodržovat etické a právní aspekty vydávaných kartografických děl ve smyslu autorského zákona.
5. Uspořádat 18.kartografickou konferenci, pořádanou KS ČR a KS SR, v roce 2009 v ČR. Konferenci tematicky orientovat na tři nosná témata, zúžit počet příspěvků a nosné příspěvky vyžádat (od renomovaných autorů).

Na závěr jednání pozval předseda KS ČR doc. ing. Miroslav Mikšovský, CSc. všechny účastníky na 18.kartografickou konferenci, která se uskuteční v září 2009 v Olomouci. Potřebné informace o stavu příprav této akce budou postupně uveřejňovány na webovské stránce společnosti http://www.czechmaps.cz

Převzato ze Zpravodaje KS ČR 3/07.

redakce

vyvěšeno: 23.11.2007
ID článku: 2728
další informace: www.czechmaps.cz.


Z časopisu Zeměměřič č. 07-12
[Server] KartografieZe zahraničí [Pošta]