[Home Page]

Proběhl již druhý Kartografický den Olomouc

Ústředním tématem setkání bylo "Moderní pojetí tematického mapování v geovědních oborech", a to se zaměřením na demografii. Akce se konala pod záštitou Sekce kartografie a geoinformatiky při České geografické společnosti, České asociace pro geoinformatiku a Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Setkání bylo velmi úspěšné, jelikož ho navštívil více než dvojnásobek účastníků v porovnání s prvním ročníkem. Kromě samotných přednášek, v nichž se hovořilo o využití kartografických metod při přípravě, provádění a prezentaci výsledků sčítání lidu, možnostech analýzy prostorových dat, kartografické prezentaci údajů o obyvatelstvu, kartografické vizualizaci prostorového pohybu obyvatelstva a o extremitě v souborech prostorových dat a jejich vyjádření v mapách, byl připraven i doprovodný program.

Zde mohli účastníci shlédnout výstavku studentských prací studentů UP přihlášených do soutěže Mapa roku, výstavu výkresů ze soutěže "Cena dětské kresby Barbary Petchenik", prodejní výstavu publikační činnosti Katedry geoinformatiky, postery z minulého ročníku soutěže a z dalších akcí pořádaných pod záštitou Katedry geoinformatiky UP. Pro účastníky byla také nachystaná soutěž, jejímž cílem bylo najít chyby na vystavených mapách a poznat na leteckých snímcích známé stavby v ČR.

"Základní myšlenka setkání vyplynula z potřeby diskuse nad samotnou tvorbou mapy. Při tvorbě mapy nebo atlasu spolu nezbytně spolupracují obvykle tři instituce, někdy však pouze tři pracovníci – odborník daného tématu, tematický kartograf a technický pracovník pro tvorbu mapy, nyní nejčastěji geoinformatik. Pracovní setkání v Olomouci přitom umožní věnovat se představám, diskusím, požadavkům a spolupráci prvních dvou specializací, tedy fázi tvorby mapy odborníky daného oboru a fázi zpracování mapy tematickými kartografy," uvedl doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc., vedoucí Sekce kartografie a geoinformatiky při ČGS. A druhý ročník Kartografického dne Olomouc tuto myšlenku bezezbytku naplnil. O každé z přednášek se rozpoutala bohatá diskuse, která byla přínosná jak pro odborníky, tak pro přihlížející studenty.

Jak je zřejmé, akce je pořádána s perspektivou pravidelného konání. Organizátoři věří, že se pravidelná setkání v rámci Kartografického dne Olomouc stanou nositelem stěžejních diskusních témat tematické kartografie a že se stane každoroční tradicí.

Alena Vondráková

vyvěšeno: 04.03.2008
poslední aktualizace: 11.03.2008
ID článku: 2822

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaroslav Burian a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 08-03a04
[Server]
Kartografie
Školství Z domova
[Pošta]