[Home Page]

Václav Slaboch jmenován čestným členem CLGE

Na zasedání valného shromáždění Rady evropských zeměměřičů (CLGE - Comité de Liaison des Géomtres Européens) ve dnech 29. února a 1. března 2008 v Praze navrhl výkonný výbor valného shromáždění podle článku 4.4 stanov, aby ing. Václav Slaboch, CSc. byl jmenován čestným členem CLGE.

v Ing. Václav Slaboch se narodil v Praze 5. července 1939. Po maturitě na Průmyslové škole zeměměřické v roce 1957 pokračoval ve studiu geodézie a kartografie na Stavební fakultě ČVUT v Praze, kterou absolvoval v roce 1962 jako zeměměřický inženýr. Vojenskou službu vykonal ve Vojenském topografickém ústavu jako topograf. Pak prošel všestrannou praxí jako geodet na stavbách, v průmyslu, na katastrálním úřadu i v inženýrské geodézii. V roce 1964 nastoupil do Výzkumného ústavu geodetického, topografického a karto-grafického jako studijní inženýr. Kandidátskou disertační práci Místní sítě měřené trilaterací obhájil v roce 1976. Mezitím úspěšně absolvoval postgraduální studium ČVUT na téma Počítačové programování a matematické metody řízení a vykonal státní zkoušky z několika jazyků.
Pro jeho osobní a odborný rozvoj byla důležitá jeho působení v zahraničí. V letech 1968 – 69 pracoval jako zeměměřič na velkých stavbách ve Velké Británii. V roce 1978 byl vybrán jako odborný konzultant a koordinátor projektu Organizace spojených národů v oboru kartografie pro vládu Guinea/Conakry v západní Africe. Tam pracoval do r. 1981. Jeho zahraniční působení pokračovalo i později, když byl vyslán v letech 1990 – 1995 na středomořský ostrov Malta jako zeměměřický konzultant vlády Republiky Malta.
Po návratu ze zahraničí a po několikaletém působení na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním, byl v letech 1998 - 2006 ředitelem Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického.
Po dlouhou dobu byl předsedou Terminologické komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, členem Výkonného výboru České asociace pro geografické informace, členem poradní Rady pro metrologii a členem vysokoškolských zkušebních komisí.
Od roku 1995 přednášel na Stavební fakultě ČVUT inženýrskou geodézii v angličtině a katastrální měření ve francouzštině. Je zakládajícím členem Federace frankofonních geometrů.
Po celou dobu svého odborného působení byl aktivním členem Českého svazu geodetů a kartografů, kterého byl po dlouhá léta místopředsedou. Měl na starosti mezinárodní styky. Byl národním delegátem FIG v komisi 5 za Českou republiku. Byl členem Evropské expertní skupiny pro kvalitu, čestným členem The Malta Institute of Surveyors, členem Řádu maltézských rytířů, a vykonával mnoho dalších funkcí.
V Radě evropských zeměměřičů pracoval v letech 2003 – 2007 jako místopředseda pro profesní vzdělávání. Účastnil se jako organizátor konference CLGE v Bruselu v prosinci 2005.
Za dlouholeté působení ve vrcholných národních a mezinárodních zeměměřických organizacích, které vždy a v každém směru naplňovalo vizi a poslání Rady evropských zeměměřičů (CLGE) doporučila Rada na svém zasedání dne 1. března v Praze Václava Slabocha ke jmenování svým čestným členem. Valné shromáždění tento návrh schválilo.

Václav Slaboch se stal v historii této organizace prvním, kterému se dostalo tohoto čestného titulu: Ing. Václav Slaboch, CSc., Honorary Member of CLGE.

Spolupracovníci a přátelé blahopřejí Václavu Slabochovi k mezinárodnímu uznání jeho vytrvalé a obětavé odborné i organizační činnosti a nejvíce mu přejí zdraví do další práce.

Na fotografii v časopisu Zeměměřič přebírá Václav Slaboch diplom čestného člena CLGE z rukou presidenta CLGE Henninga Elmstroema z Dánska.

Poznámka redakce: Václav Slaboch patří také mezi autory časopisu Zeměměřič.

V. Nejedlý, VÚGTK, Zdiby

vyvěšeno: 07.03.2008
ID článku: 2824
další informace:www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=646
www.vugtk.cz/CLGE/


Z časopisu Zeměměřič č. 08-03a04
[Server]
Různé
Z domova ČSGK
[Pošta]