[Home Page]

Výpisy z evidence Rejstříku trestů pro ÚOZI

Upozorňuji účastníky konference KATASTR (www.zememeric.cz/konference), že 15. 4. 2008 byla rozesílána Částka 39 Sbírky zákonů, ve které je publikován mimo jiné i Zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
Část XXII. tohoto zákona obsahuje i novelu zákona č. 200/1994, o zeměměřictví.

Novela spočívá v tom, že v § 14 zákona o zeměměřictví se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou zní: (9) Za účelem doložení bezúhonnosti fyzické osoby si úřad udělující oprávnění vyžádá podle zvláštního právního předpisu11b) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
---------------------------------------------------
11b) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů

Novela nabývá účinnosti od 1.7.2008.

Od 1. 7. 2008 tedy již ZKI zřejmě nebudou při přijímání žádostí o udělení úředního oprávnění vyžadovat od žadatelů výpisy z evidence Rejstříku trestů.
Tyto výpisy si bude pravděpodobně ČÚZK (jako „úřad udělující oprávnění“) obstarávat sám.

(ln)

vyvěšeno: 29.05.2008
ID článku: 2910
další informace:www.zememeric.cz/konference
www.cuzk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 08-05a06
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]