[Home Page]

Živnostenské oprávnění k výkonu zeměměřických činností

Novela zákona přináší změnu od 1.7.2008
Dne 17.4.2008 byla rozeslána částka č. 42 Sbírky zákonů, která obsahuje zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

V novém znění Přílohy č. 2 k živnostenskému zákonu č. 455/1991 Sb., lze u předmětu podnikání „Výkon zeměměřických činností“ nalézt ve sloupci s požadovanou odbornou způsobilostí oproti dosavadnímu znění některé výrazné změny.

Dosavadní znění:
a) vysokoškolské vzdělání v oblasti zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo
b) úplné střední odborné vzdělání v zeměměřickém studijním oboru a 5 let praxe v oboru, nebo
c) oprávnění podle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění zákona č.186/2001 Sb.

Nové znění:
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na zeměměřictví a 1 rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) oprávnění vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad, o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru

Zákon č. 130/2008 Sb., kterým se novelizuje živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., nabývá účinnosti dnem 1.7.2008. A co to prakticky znamená?
Od 1.7.2008 je pro získání živnostenského oprávnění k výkonu zeměměřických činností u vysokoškoláků snížena potřebná odborná praxe ze 3 let na 1 rok a u středoškoláků z 5 let na 3 roky. Nově lze živnostenské oprávnění k výkonu zeměměřických činností získat i s vyšším odborným vzděláním a 3 letou praxí, nebo s osvědčením o rekvalifikaci a 4 letou praxí.
Pokud bylo dříve pod písm. c) uvedeno, že živnostenské oprávnění mohou získat i držitelé „oprávnění podle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění zákona č.186/2001 Sb.“ a nově se pod písm. d) výslovně požaduje, že se musí jednat o „oprávnění vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním“, jedná se zřejmě o velmi nešťastné formulační „vylepšení“, neboť podle této nové právní úpravy již tedy nebudou pro udělení živnostenského oprávnění postačovat oprávnění vydávaná Ministerstvem obrany pro ověřování „dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření a šetření předmětů měření, které jsou obsahem státních mapových děl, pro potřeby obrany státu“ (tj. tzv. oprávnění typu d/).

Pro úplnost informací jen poznamenávám, že zamýšlené změny ČÚZK k případným připomínkám vůbec neobdržel.

Informaci do Konference KATASTR zaslal 23. dubna 2008 ing. Lumír Nedvídek.

Děkuji panu řiditeli Nedvídkovi za informaci. Neměl bych čas studovat nový živnostenský zákon. Podle mého názoru vše spěje k tomu , aby zeměměřictví vykonávalo co nejvíce pracovníků . Reambulanci v roce 1868 dělal každý i když měl málo zkušeností a znalostí. Čas ukáže zda tato ustanovení jsou prospěšná.
Ing. Arnošt Polák, PACOV

(ln)

vyvěšeno: 29.05.2008
ID článku: 2912


Z časopisu Zeměměřič č. 07a08
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Geodézie
Různé
[Pošta]