[Home Page]

ÚOZI již nemusí dokládat svoji bezúhonnost

Od 1. 7. 2008, kdy nabývá novela platnost, ZKI nebudou při přijímání žádostí o udělení úředního oprávnění (ÚOZI) vyžadovat od žadatelů výpisy z evidence Rejstříku trestů. Tyto výpisy si musí ČÚZK (jako „úřad udělující oprávnění“) obstarávat sám.

Způsobila to novela § 14 zákona o zeměměřictví, kde se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou zní:
(9) Za účelem doložení bezúhonnosti fyzické osoby si úřad udělující oprávnění vyžádá podle zvláštního právního předpisu 11b) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
----------------------
11b) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů

Část XXII. zákona č. 124/2008 Sb. (15. 4. 2008, Částka 39 Sbírky zákonů), kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů obsahuje i novelu zákona č. 200/1994, o zeměměřictví.

(ln)

vyvěšeno: 25.07.2008
ID článku: 2992


Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]