[Home Page]

Jedinečná příležitost pro frankofonní zeměměřiče

Historicky 2. světové valné shromáždění Federace frankofonních zeměměřičů - FGF (Fédération des géomètres francophones) se bude konat ve dnech 24. a 25. září 2009 v Praze v sídle ČSVTS na Novotného lávce 5 , Praha 1, pod záštitou a na pozvání ředitele Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech (VÚGTK), Ing. Františka Beneše, CSc.

Praha byla vybrána za místo konání 2. valného shromáždění FGF na základě hlasování na 1. valném shromáždění FGF, které se uskutečnilo v roce 2007 v kanadském Québeku.

FGF byla založena 25. března 2004 na pracovní schůzce přizvaných zástupců 6 zemí (Alžírska, Belgie, Francie, Kamerunu, Maroka a České republiky) v Paříži v sídle OGE (Ordre des Géomètres Experts - Komora francouzských oprávněných zeměměřičů).Obr. 1. Předsedou FGF byl jednomyslně zvolen tehdejší prezident OGE a současný viceprezident CLGE (Rada evropských zeměměřičů) Alain Gaudet. Obr. 2. Generálním sekretářem byl jmenován Rafic Khouri, který je rovněž pověřen řízením zahraničních aktivit OGE. Bližší informace o OGE je možno zjistit na Internetu http://www.geometre-expert.fr .

FGF sdružuje v současné době zástupce organizací z 19 zemí (Alžírsko, Belgie, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kanada, Pobřeží slonoviny, Francie, Libanon, Madagaskar, Maroko, Québec, Demokratická republika Kongo, Česká republika, Rumunsko, Senegal, Švýcarsko a Tunisko). O členství v FGF má zájem celá řada dalších zemí a je možno očekávat, že se jejich počet brzy zdvojnásobí. Podrobnosti lze najít opět na internetu http://www.fgf-geo.org .

Hlavním podnětem k založení FGF bylo pravděpodobně rozhodnutí z roku 1966 o přijetí angličtiny jako jediného jednacího jazyka FIG (Mezinárodní federace zeměměřičů) na úkor dříve používaných jednacích jazyků, mezi něž patřila také němčina a francouzština. I když toto opatření mělo výhradně ekonomické důvody, značně to znevýhodnilo účastníky jednání ze zemí jiných než anglofonních. Poškozeny se cítily zejména frankofonní země, které se domnívaly, že FIG zapomněla na své kořeny, neboť byla založena v roce 1878 právě v Paříži. Na kongresu FIG v roce 2003 se jasně ukázalo, jak málo možností účastnit se diskusí mají zástupci jiných než anglofonních zemí. Tento nedostatek pociťovali již dříve zejména zástupci frankofonních zemí, a proto vytvořili neformální frankofonní sdružení v rámci FIG, ovšem bez velkého vlivu. Tato frankofonní skupina se scházela pravidelně na všech pracovních týdnech a kongresech FIG. Zvlášť významné zasedání se uskutečnilo v roce 2000 v Praze během FIG Working Week „Quo vadis Surveying 2000“. VÚGTK se těchto setkání pravidelně zúčastňoval, neboť jeho zástupci byli přesvědčeni, že jazyková pluralita a multidisciplinarita je jednou z hlavních cest k dalšímu rozvoji zeměměřictví, geodézie a kartografie. V roce 2000 v Praze vznikla rovněž myšlenka založit Federaci frankofonních zeměměřičů, tato snaha vyvrcholila, jak bylo výše uvedeno, 25. března 2004 na pracovním zasedání zástupců 6 zemí v sídle Komory francouzských zeměměřičů (OGE) .

I když Česká republika není frankofonní zemí, aktivity českých a slovenských zeměměřičů ve frankofonních zemích a ve Francii samotné nejsou zanedbatelné. Stačí uvést účast na vytvoření katastru vinic v Alžírsku a s tím spojené školení alžírských zeměměřičů (VÚGTK), geodetické práce při vytyčování a mapování Transsaharské dálnice, vyznamenání českého doktoranda ČVUT, Ing. Petra Součka, za nejlepší studentskou práci na kongresu FIG v roce 2003 v Paříži, expertní a pedagogická činnost českých zeměměřičů v Tunisku, Alžírsku, Maroku, Guineji, Rwandě, Somálsku i ve Francii, studijní pobyty českých zeměměřických odborníků a pedagogů ve Francii, pracovní a studijní stáže francouzských studentů-diplomantů ve VÚGTK a dalších českých zeměměřických organizacích. Nelze opominout ani to, že sídlo evropské agentury EurogeoGraphics http://www.eurogeographics.org/ , která sdružuje 50 státních mapovacích a katastrálních agentur ze 46 evropských zemí, je právě v Paříži, a že v jihofrancouzském městě Toulouse je centrum ESA (European Space Agency – Evropská kosmická agentura) http://www.esa.int, jejímž je ČR rovněž od nedávna členem. Je třeba také připomenout, že druhým nejvýznamnějším jednacím jazykem v institucích EU je francouzština a že pro první polovinu příštího roku převezme ČR předsednictví EU právě od Francie. Již několik měsíců u nás probíhají na všech vládních úrovních intenzivní přípravy na tuto významnou událost, mimo jiné také v oblasti jazykové přípravy stovek vládních úředníků a expertů.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti vyslal ředitel VÚGTK Ing. František Beneš, CSc. vedoucího svého útvaru Ing. Milana Kocába, MBA, na 1. valné shromáždění FGF, které se konalo v říjnu 2007 v kanadském Québeku, a to s oficiálním pozváním ke konání 2. valného shromáždění FGF v Praze.

Jsem přesvědčen, že toto rozhodnutí bylo správné a že přišlo v pravou dobu. Zájemci o další informace k aktivní i pasivní účasti na tomto 2. valném zasedání se mohou přihlásit na emailové adrese Ivana.Skulinkova(@)vugtk.cz s tím, že v rubrice předmět uvedou „FGF“. Na základě tohoto emailu budou zařazeni mezi potencionální zájemce o účast na této akci a budou jim zasílány další informace. Jedná se o jedinečnou příležitost nejen pro osvěžení znalostí francouzštiny, ale i pro navázání obchodních a profesních kontaktů s frankofonním světem, včetně prezentace našeho oboru. Ať se nám to líbí nebo ne, bez francouzštiny se dnes v EU obejdeme jen těžko.

V Praze dne 31. července 2008.

Obrázky naleznete v časopisu Zeměměřič:
Obr. 1 –Účastníci pracovní porady 25. března 2004 v sídle OGE v Paříži – založení FGF (Belgie, Francie, Alžírsko,Maroko, Francie, Kamerun a Česká republika)
Obr. 2 Alain Gaudet – současný predseda FGF a viceprezident CLGE (Rada evropských zeměměřičů)

Václav Slaboch

vyvěšeno: 31.07.2008
ID článku: 3004
další informace:www.geometre-expert.fr
www.fgf-geo.org


Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
[Server] Z domovaZe zahraničí [Pošta]