[Home Page]

Ještě k semináři Geometrické plány

V článku z 13.6.2008 Reakce na seminář geometrické plány ( www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2930 ) ing. Miloslav Kubín kritizoval seminář GEOMETRICKÉ PLÁNY a k tomuto tématu jsme zřídili chat na téma Semináře a vzdělávací akce ( http://www.zememeric.cz/chat/seminare.php ), kde jsme zveřejnili i reakci organizátora školení a lektora. Žádná zásadní diskuze se na chatu neodehrála, pouze organizátor a školitel požádali redakci, aby jejich vyjádření nebylo pouze v chatu, ale jako hlavní příspěvek na homepage Webu Zeměměřiče (jako byl původní příspěvek ing. Kubína). Tímto jejich žádosti vycházíme vstříc a pokud někdo máte chuť se ještě vyjádřit, chat je stále otevřen na http://www.zememeric.cz/chat/seminare.php
Moc příspěvků se nesešlo, ale ten poslední možná vystihl to, co se ing. Kubín pln emocí bezprostředně po semináři pokusil sdělit: Seminář nás nikam neposunul a na naše problémy jsme zase zůstali sami... Začněme u pořádné vyhlášky a pak bude radost ji aplikovat v praxi, přednášet ji a vzdělávat se v ni.

Znovu připomínám rezortním pracovníkům, že již loni redakce časopisu Zeměměřič nabízela pořízení videozáznamu ze školení o nové vyhlášce pro katastrální pracovníky a jeho zveřejnění na Webu Zeměměřiče, aby se ujednotil výklad vyhlášky mezi úředníky a soukromníky a odstranil katastrální folklór. Zatím naše nabídka je bez ohlasu.

Zde jsou vyjádření organizátora a lektora:

*******************************************************

Vážený pane inženýre,

dovolte abych reagoval na Váš dopis ohledně semináře geometrické
plány dne 10. 6. 2008. Velmi mě mrzí, že jste odcházel ze semináře
nespokojen. Nemohu však než uvést několik skutečností. Především v
úvodu dopisu píšete, že jste nemohl na konci semináře dotazník nikomu
předat. Toto není pravda, naše pracovnice spolu s technikem byli na
semináři přítomni nejen do jeho skončení, ale ještě i poté když např.
balili použitou projekční techniku. Účastníci semináře byli jak při
jeho zahájení, tak i při začátku polední přestávky upozorněni na
odevzdávání dotazníků během polední přestávky a to z důvodu jejich
slosování. Jsem přesvědčen, že tři hodiny semináře byly dostatek času
na jeho zodpovědné vyplnění, nehledě na skutečnost, že nebylo
povinné. Zaráží mě však, že můžete psát o nemožnosti odevzdání
dotazníků na konci semináře, když jste ještě před jeho koncem odešel,
jak sám uvádíte. Na základě čeho tedy toto tvrdíte?

Další co mě na Vašem dopise zaráží je to, že uvádíte nezaregistrování
žádného výčtu zkušeností či problémů a reakcí na ně. Toto je opět
hrubá nepravda. Značná část semináře a to jak samotného výkladu tak i
diskuse byla věnována např. problémům kolem kódů kvality bodů, ke
kterým se vznáší nejvíce dotazů.

Jestliže jste očekával, jak píšete, "především stanoviska zástupců
ČÚZK na velké množství problémů v souvislosti s novou vyhláškou", pak
vězte, že to bylo zcela mylné očekávání. Kdyby totiž měl být seminář
složen jen z takových stanovisek, musel by být několikadenní, než by
se vše probralo a prodiskutovalo. Na stránkách ČÚZK, konkrétně na
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-STANOVISKA-26_2007
najdete "Stanoviska a odpovědi na dotazy k ustanovením katastrální
vyhlášky" což je 56 stránkový dokument. Odkaz na tento dokument je
uveden i na stránkách Zeměměřiče, který jak předpokládám čtete, když
jste do něj zaslal k uveřejnění i Váš dopis určený VÚGTK. Jsem toho
názoru, že pouhé předkládání těchto stanovisek lektory účastníkům
semináře by nepřineslo požadovaný efekt, zvláště když jsou zveřejněna
na webu ČÚZK.

Nemohu a ani nechci hodnotit záměr ČÚZK na tvorbu a údržbu KMD a DKM.
Jsem však opět přesvědčen, že lektor i v této oblasti podal výkon
odpovídající možnostem, které mu současná legislativa v této oblasti
poskytuje.

Co se týče průběhu diskuse, je to problém především samotných
účastníků semináře. Jestliže jsem například dvakrát musel jednoho
účastníka diskuse upozornit, aby šel a dotaz vznesl do mikrofonu
místo toho aby jej vznášel ze zadní části pléna, a přesto i poté se
další účastníci diskuse chovali stejně, nemám k tomu již co dodat.
Diskusi si řídili lektoři sami a to především jak jim účastníci
umožnili.

Co se týče přínosu a hodnocení semináře jsem zcela opačného názoru
než Vy. Svůj postoj na rozdíl od Vás zakládám na vyhodnocení
zmíněných dotazníků. V celkovém hodnocení 57 účastníků, kteří
odevzdali dotazníky, je průměrná známka 1,66 (jako ve škole známkami
1 až 5), přičemž 22x obdržel seminář hodnocení 1, 22x 2 a 1x 3. Nikdo
nedal semináři známku 4 nebo 5.

Na závěr mohu opět pouze opakovat, že mě vždy mrzí, když se najde
někdo, kdo není s některým z našich seminářů spokojen. Naštěstí se to
stává skutečně jen zcela výjimečně. Právě proto však nemohu
přistoupit na Váš požadavek o navrácení účastnického poplatku, stejně
tak jako Vám nikdo nevrátí vstupné do divadla jen proto, že se Vám po
shlédnutí představení zdá, že nenaplnilo Vaše subjektivní očekávání.

S pozdravem,
Ing. Milan Talich, Ph.D., 2008-06-17

vedoucí ODIS
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Zdiby 98
250 66*******************************************************

V dopisu Ing. Kubín uvádí, že se nedočkal reakce na dotaz, který mi na začátku semináře předal. Ing. Kubín v čtyřstránkovém dotazu píše:
"Nepředpokládám, že budete chtít číst celý výše uvedený text v rámci semináře, ale prosím o reakci alespoň ve zkrácené formě. V obsáhlejší formě bych velmi přivítal písemnou odpověď.". Domnívám se, že dotaz částečně zodpovězen byl, jelikož problematice kódu charakteristiky kvality souřadnic, které se dotaz převážně týká, byla věnována velká pozornost. Z dotazu je
zřejmé, že určen je spíše ČÚZK, než přímo mé osobě, proto jsem jej předal podatelně ČÚZK a bude vyřízen oficiální cestou. Dále Ing. Kubín poukazuje na formu přednesu. Zaujmout posluchače je umění, kterým by přednášející v ideálním případě měl být obdařen, kritice v tomto směru se nebráním. Vyžaduje to však i jistou dávku exhibicionismu, kterému se nedá naučit. Já,
a myslím i Ing. Olivová, jsme se soustředili na odbornou stránku. Domnívám se, že pro věci znalého zeměměřiče není problematika kódu charakteristiky kvality souřadnic tématem, které by pro udržení pozornosti vyžadovalo recitační výkon hodný pana ministra Kalouska.

Katastrální vyhláška je obecně závazný právní předpis, nikoliv technologický postup. Nedává proto odpověď na všechny dotazy vzniklé praktickou aplikací.
Bohužel odpověď zpravidla nelze najít ani v odborné literatuře, a to z toho důvodu, že tato literatura prakticky neexistuje. Na semináři se objevily požadavky na popsání správného postupu, který bude v konkrétních případech respektován pracovníky katastrálních úřadů. Těmto požadavkům často nelze vyhovět, jelikož jako lektor semináře ani jako pracovník ČÚZK nejsem oprávněn vydávat jakýmkoliv způsobem závazná stanoviska k aplikaci obecně závazných právních předpisů. Na takový požadavek lze odpovědět citací strohého textu z vyhlášky, který ovšem tazateli jeho problém neosvětlí, a který Ing. Kubín považuje za "suchou přednášku o znění vyhlášky", za vhodnější považuji doplnění svým názorem na správnou aplikaci této normy.
Nemohu však nutit účastníky semináře, aby postupovali v souladu s mým názorem, nemohu ani nutit pracovníky katastrálních úřadů, aby se s mým názorem na ustanovení katastrální vyhlášky ztotožnili. Je mi líto, pokud se s takovým očekáváním Ing. Kubín na seminář dostavil, že není možné mu v této věci vyhovět.

Souhlasím s Ing. Kubínem, že tvorba KMD v S-JTSK je palčivým problémem, který dosud skýtá řadu nejasností a nebezpečí. Přepracování analogových katastrálních map v S-SK do S-JTSK je bohužel stále v plenkách. První mapy již vyhotoveny byly, ale jejich kvalitu a tím i možnosti jejich vedení prokáže jedině přímé měření v terénu. Jak trefně uvedl Ing. Nedvídek na nedávném Setkání geodetů 2008 ve Skalském dvoře, nejdříve existuje politické rozhodnutí, do kdy musí být digitalizace provedena, poté se teprve začne řešit, jak bude provedena. Mezitím čas již běží. Takových případů již bylo v minulosti mnoho, lze se jen snažit, aby šibeniční termín (a limitované množství finančních i lidských zdrojů) měl co nejmenší negativní dopad na kvalitu výsledku. Výklad k tomuto bodu semináře tvořily z podstatné části otazníky, po skončení semináře jsme ještě s některými účastníky o této problematice zajímavě diskutovali před zavřenými dveřmi sálu. Nesouhlasím s tím, že nastolení otázek, na které není jednoznačná odpověď, ubírá na kvalitě semináře.

Děkuji za uveřejnění reakce na webových stránkách.
Jan Kmínek, 2008-06-16

*******************************************************

redakce

vyvěšeno: 29.07.2008
ID článku: 3008
další informace:www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2930
http://www.zememeric.cz/chat/seminare.php
www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-STANOVISKA-26_2007


Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Z domova
[Pošta]