[Home Page]

Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru

"Seminář z GPS" - kurz celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu

V současné době zaznamenáváme vysoký stupeň rozvoje elektronických technologií a jejich pronikání do mnoha odvětví lidské společnosti. Je naší výhodou, že demokratická společnost založená na právních základech vyžaduje, mimo jiné, i kvalitní informační systém pro administraci právních vztahů k nemovitostem. Informační systém katastru nemovitostí (ISKN), založený na špičkových elektronických informačních platformách využívajících internetu, se tak stává jedním z nejvýznamnějších administrativních pilířů státní správy. Na programu dne je digitalizace celého katastru nemovitostí, po jehož informacích je velká společenská poptávka. Díky rozvoji internetu jsou vybrané údaje katastru nemovitostí již dnes přístupné široké veřejnosti, což jistě přispívá ke zvýšení povědomí o našem oboru.

Odvětví stavebnictví jde jednoznačně cestou realizace z mnoha hledisek optimalizovaných parametrů stavebních konstrukcí, které jsou realizovány s využitím sofistikovaných technologických postupů. Tyto postupy se neobejdou bez přesných měření. Stále častěji, zejména na velkých stavbách, se pohybují stavební stroje řízené automatizovanými měřícími technologiemi založenými na bázi GPS, robotizovaných elektronických totálních stanic a/nebo laserové techniky.

Role zeměměřiče ve společnosti se tak začíná měnit, přičemž činnosti v rámci měřického procesu se výrazně, při využití moderní měřící techniky, zjednodušily a zrychlily. Profese zeměměřiče vyžaduje širší odborný rozhled a interdisciplinární přístup v dílčích procesech - příprava, měření, zpracování, administrace dat a jejich interpretace. Komplexnější přístup vyžaduje, vedle odborné zdatnosti, i schopnost komunikace a týmové spolupráce s jinými profesemi. Naše zeměměřická profese v technické praxi je svým charakterem službou a tudíž vyžaduje schopnost pružné inovace v závislosti na požadavcích, které jsou kladeny z řad našich odběratelů. V současné době rychlého rozvoje technologií se naše praxe, pokud chce držet krok s novými trendy, neobejde bez udržování a zvyšování kvalifikace. Tím, že jsme oborem velmi širokého společenského uplatnění, jsou na nás kladeny tomu odpovídající kvalifikační nároky vyznačující se značnou šířkou odborného záběru a nutností potřebné hloubky znalostí. Ve škole je možné získat široký odborný technický základ, na který lze pak účelově navázat např. kurzy ekonomie, managementu, práva aj. a tím se posunout ve svém uplatnění kdykoliv do prakticky libovolného sektoru trhu. Právě v dobrém širokém odborném základu a možnosti na něj navázat je velká výhoda našeho oboru. Nástrojem pro zvyšování kvalifikace jsou systémy kurzů celoživotního vzdělávání (CŽV). Jejich cílem je nabídnout zeměměřické praxi vzdělávací programy, jejichž prostřednictvím se otevře pro absolventy příležitost pro inovaci svých zaběhlých postupů a možnost vývoje a posunu kupředu. V dnešní uspěchané době, se jeví efektivní se na chvíli zastavit, rozhlédnout se a pokračovat v běhu správným směrem. Měli bychom se vyvarovat uvíznutí ve fázi, kdy běžíme sice dobře, rychle, ale dokolečka, jako veverky v kleci a nevyvíjíme se kupředu. Po čase by se totiž mohlo stát, že se dostaneme do chronického stavu, ze kterého bude obtížné se vymanit. V rámci kurzů CŽV lze „oprášit“ zapomenuté teoretické znalosti a získat nové, včetně přehledu o nových trendech a technologiích. Výraznou roli v dnešní společnosti hraje obchod, jehož úspěšnost je založena, mimo jiné, i na schopnosti inovace a na schopnosti využívání znalostí jako obchodního artiklu. Z logiky věci je zřejmé, že znát více, než konkurence, znamená být krok před konkurencí.

Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brně nabízí od roku 2006, v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV), kurz „Seminář z GPS“ určený pro stavební praxi a veřejnou správu [1]. Technologie GPS je v ČR zeměměřickou profesí využívána již více, než 15 let. Dnešní střední a starší generace zeměměřičů, která výrazně působí na současném trhu a GPS sice používá, ale chybí jí širší teoretické znalosti o této technologii, poněvadž se s ní na škole neměla možnost tehdy setkat. Je prokázáno, že teoretické znalosti jsou předpokladem k efektivnějšímu využívání nových technologií, ale zejména k efektivnějšímu rozhodování při jejich inovacích.

Kurz CŽV „Seminář z GPS“ zahrnuje celkem 24 výukových hodin, z nichž 2/3 tvoří teoretické přednášky a 1/3 připadá na praktickou výuku zpracování dat GPS. Kurz je plnohodnotným předmětem akreditovaného studijního programu magisterského stupně vysokoškolského studia ohodnocený 3 kredity, zakončený zápočtem a vydáním osvědčení o jeho absolvování.

Kurz prohlubuje znalosti odborným pracovníkům, kteří přebírají výsledky měření GPS, ať už pro potřeby katastrální dokumentace a/nebo pro potřeby inženýrské praxe. Je rovněž určen pro uživatele GPS, kteří si chtějí doplnit teoretické znalosti základních principů a souvislostí této družicové technologie. Je také určen i začátečníkům, kteří si již pořídili technologii GPS anebo plánují její pořízení. Osnova kurzu CŽV se skládá z teoretických a praktických částí.

Teoretická část rozsahu 16 výukových hodin tématicky zahrnuje:

Současné požadavky na určování prostorové polohy – vazba na současnou legislativu

Základní pojmy a termíny v oblasti GPS

Princip určování polohy GPS

Popis základních součástí systému GPS

Souřadnicové systémy WGS-84, ETRS-89, výška ve WGS-84, Bpv

Působení systematických vlivů

CZEPOS

Metody měření GPS (statická, Stop&Go, kinematická, DGPS, RTK, VRS, PRS, FKP)

Zpracování dat a výpočet vektoru GPS, interpretace výsledků

Obsah datových souborů, výměnný formát RINEX

Převod vektoru z WGS-84 (ETRS-89) do S-JTSK, interpretace výsledků

Dokumentace výsledků měření GPS

Přebírání výsledků GPS do dokumentace ČÚZK

Jiné aplikace GPS – turistika, navigace vozidel, apod.

Praktická část (cvičení) rozsahu 8 výukových hodin tématicky zahrnuje:

měření GPS metodami (statická, Stop&Go, kinematická, RTK), vazba na CZEPOS

zpracování dat GPS, výměnný formát RINEX, nastavení parametrů výpočtu

výpočet GPS vektoru ze statického měření ve WGS-84, ETRS-89, interpretace výsledků měření

převod do S-JTSK – vytvoření transformačního klíče, 7-mi prvková transformace, interpretace

V praktické části je pro měření používáno dvoufrekvenčních geodetických aparatur GPS, zpracování dat je vedeno obecněji s ohledem na aspekty zpracování v různých software. Pro výpočty jsou k dispozici konkrétní GPS data z praxe.

Od roku 2006 prošlo kurzem CŽV „Seminář z GPS“ 48 absolventů, z nichž 67% pracuje ve státní a veřejnoprávní sféře a 33% v privátní sféře.

Absolventům přejeme úspěšnou praxi s GPS a věříme, že absolvování kurzu přispělo ke zefektivnění jejich činností v zaměstnání a nebo na trhu poskytování zeměměřických služeb.

Další kurzy CŽV "Seminář z GPS" budou otevírány podle požadavků praxe. Podrobnější informace jsou zveřejňovány na http://www.fce.vutbr.cz.

Ing. Jiří Bureš, Ph.D.

Ústav geodézie, FAST VUT v Brně

[1] BUREŠ, J.: Celoživotní vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu na VUT v Brně začalo "Seminářem z GPS", časopis Zeměměřič 1+2/2007.

Jiří Bureš

vyvěšeno: 01.08.2008
ID článku: 3009
další informace:www.fce.vutbr.cz
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2562
www.zememeric.cz/07-01+02/2007-01+2-neadresne.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
[Server]
GIS
GPS Školství
Internet Z domova
[Pošta]