[Home Page]

Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?

Nějaký nadpis

Rozhovor s „otcem“ novely zákona o zeměměřictví – Zdeňkem Skořepou z ČVUT na téma úřední oprávnění i pro bakaláře .

V Zeměměřiči č.11/07 a 12/07 diskutovali ing. Václav Slaboch a profesor Čepek z ČVUT o Boloňské deklaraci a o možnosti bakalářů získat ÚOZI. Všechny zájemce o podrobnější informace odkáži na zmíněné články. Stručné shrnutí je, že Václav Slaboch je zastáncem, aby úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry (ÚOZI) byli jen ti nejlepší z nejlepších – tedy, aby kulaté razítko mohli získat až inženýři (2. stupeň vysokoškolského vzdělání) po určité praxi a složení předepsaných zkoušek.

Profesor Čepek ale tvrdí, že je to v rozporu s evropskou dohodou a možnost získat kulaté úřední razítko by měla být dána i bakalářům (1. stupeň VŠ). Nutno podotknout, že odborné vysoké školy v ČR mají rozdílně postaveného bakaláře – všude je cca 3letý a jen Praha má studijní program bakaláře 4letý. Všechny odborné VŠ jsou proti návrhu profesora Čepka (ČVUT). Proti je i ČÚZK z důvodu, že podle pravidla EU musí být uchazečům z jiných členských státu umožněno získat oprávnění (ÚOZI), ale bude jim stačit o stupeň nižší vzdělání, pokud je to v jejich zemi obvyklé. Pokud tedy "projdou bakaláři", mohou o oprávnění žádat cizinci s maturitou, pokud u nich může výsledky ověřovat středoškolák.

Aktivitu směrem k poslancům údajně vyvinul dr. ing. Zdeněk Skořepa, zástupce vedoucího Katedry geodézie a pozemkových úprav ČVUT, kterého jsme dnes požádali o komentář.

Pracujete na ČVUT a inicioval jste poslaneckou aktivitu - novelu zákona o zeměměřictví. Proč?

V současnosti se vysokoškolské vzdělání získá studiem v rámci akreditovaného studijního programu. Akreditaci uděluje akreditační komise při ministerstvu školství, která předložený studijní program pečlivě zkoumá, než udělí akreditaci. Velký důraz se při tom klade: 1. na potřebu programu z hlediska společnosti, 2. odbornou úroveň pedagogů a jejich vědeckovýzkumnou a publikační činnost, 3. vybavení odborných laboratoří přístroji. Studium je obecně dvoustupňové (nejdříve bakalářské a pak následuje magisterské). V uceleném bakalářském studijním programu získá jeho absolvent akademický titul „bakalář“ (podle zákona o vysokých školách je standardní doba studia nejméně tři a nejvýše čtyři roky). Bakalář, absolvent studijního programu Geodézie a kartografie se stává vysokoškolským zeměměřickým odborníkem s technickými znalostmi (podle kódu KKOV - Klasifikace Kmenových Oborů Vzdělávání - je to obor 36-46R). Hodnotu tohoto studia nelze devalvovat tím, že se na odbornou přípravu těchto absolventů bude pohlížet jako na nedostatečnou pro výkon některých zeměměřických činností. Pokud se bakalář rozhodne dále nepokračovat v magisterském studiu nebo toto studium nedokončí, nemá v současné době možnost získat podle zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a). Toto oprávnění může (§ 14, odst. 2, pís. b) uvedeného zákona) získat pouze ten, kdo ukončil vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru v magisterském studijním programu a má pět let odborné praxe (zřejmě se uznává i vzdělání v jiných, příbuzných oborech než je 36-46T).

Podle mého názoru nebrání z odborného hlediska nic tomu, aby bakalář po čtyřech nebo třech letech studia na vysoké škole (na jednotlivých školách se délka studia i zastoupení jednotlivých předmětů liší, ale tuto skutečnost nemůže novela zákona uvažovat) zeměměřického směru a odpovídající praxe v KN (podle návrhu novely zákona sedmiletá praxe) a vykonání odborné zkoušky mohl výše uvedené oprávnění získat. Opačně musíme prakticky přiznat: zaprvé, že bakalářské studijní programy na vysokých školách, které vychovávají zeměměřické odborníky, neposkytují dostatečné teoretické a technické znalosti na to, aby se bakaláři mohli v budoucnu, podle jasně stanovených pravidel, ucházet o oprávnění 1a), zadruhé, že bakaláři nedokážou v zeměměřické praxi dále rozvíjet vlastní odborné, praktické a právní znalosti získané ve škole a v praxi. Stát jim zaplatil tři nebo čtyři roky studia, aby jim nakonec sdělil, že jejich vzdělání je z profesionálního hlediska pouze na úrovni střední odborné školy. Rozdíl je pouze v tom, že se na jejich odborné přípravě tentokrát podíleli učitelé z vysokých škol (profesoři, docenti a další osoby s vědeckými tituly).

Poznámka. Ostatních úředních oprávnění 1b) a 1c) se novela zákona netýká.

V Poslanecké sněmovně ve čtvrtek 26.6.2008 zasedal Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a ten novelu doporučil. Již 10.4.2008 k tomuto poslaneckému návrhu vyslovila Vláda ČR nesouhlas. 14.5.2008 projednal návrh Zemědělský výbor, který doporučil návrh zamítnout. Návrh nepodporuje ani ČÚZK a většina odborných vysokých škol.

Jdete proti všem. Jste natolik přesvědčení o „své pravdě“?

Pokud někdo chápe novelu zákona jako nebezpečí, zlý úmysl, či jako způsob jak jít za každých okolností proti všem, tak se mýlí. Jestliže existuje apriori fundamentální neochota změnit ve prospěch bakalářů zákon pak je diskuse velmi obtížná. Odpověď na tento problém je binární a rozhodnout musí parlament. Pro mě má novela zákona smysl v tom, aby došlo k uznání bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného odborníka, který má odborné schopnosti vykonávat činnost úředně oprávněného zeměměřiče s oprávněním 1a). Je zajímavé, že v poměrně liberální ekonomice, kterou má ČR se ozývá jak z vlády, tak odborné veřejnosti nesouhlas, podle kterých nemůže bakalář za žádných okolností uvedené oprávnění získat. V otázce stojí, že novelu odmítá většina vysokých škol, které mají akreditovaný bakalářský studijní program Geodézie a kartografie. To je zajímavá situace. Nevím, kdo to říká nahlas a veřejně, protože by tímto zpochybnil vlastní práci, vlastní bakalářské studijní programy, které předložil k akreditaci a jméno vysoké školy kde působí. Nicméně, je-li toto pravda, pak si myslím, že je lepší upravit studijní programy a předložit je k nové akreditaci a snažit se o to, aby byli bakaláři v praxi náležitě odborně uznáváni.

Tuto novelu Zeměměřického zákona 13.3.2008 navrhli:
prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. (ČSSD, předseda podvýboru, Jihomoravský kraj, Hodonín) *),
PhDr. Walter Bartoš (ODS, předseda výboru, Jihomoravský kraj, Hodonín) **),
PhDr. Olga Zubová (SZ, Středočeský kraj, Kutná Hora) *),
doc. Ing. Petr Wolf, CSc. (ČSSD, Moravskoslezský kraj, Ostrava) *),
ing. Miloslav Soušek (ČSSD, Pardubický, Ústí nad Orlicí,
mgr. Marcela Mertinová (ČSSD, Ústecký kraj, Ústí n.L.) *),
Jan Látka (ČSSD, Plzeňský kraj, Domažlice) a
ing. Jaromír Chalupa (ČSSD, Moravskoslezský kraj, Ostrava) *).
*) = člen/členka Podvýboru pro vědu a vysoké školy,
**) = člen/členka Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu .

Hlasování v Podvýboru pro vědu a VŠ dopadlo 4:3 pro schválení návrhu novely zákona. Když spekuluji nad výsledky hlasování a nad iniciátory novely, tak to asi není odvislé od stranické příslušnosti. Takže se asi dostává do střetu odborný názor poslanců – různorodých vysokoškolských pedagogů s odborným názorem většiny zeměměřických vysokoškolských pedagogů, s odborným názor rezortu, který příslušná úřední oprávnění uděluje, a názorem poslanců v Zemědělském výboru, který má náš rezort v gesci, a také proti Vládě. Kolik byste si vsadil na to, že „váš boj“ vyhrajete? Nebo jste to jen zkusili, když už ten studijní program pro bakaláře máte takto postavený?

Odpověď je jednoduchá (myšleno v nadsázce): „Státní správa společně s podnikatelskou sférou vyvinuly v parlamentu tak obrovský tlak na nepřijetí této novely, že její neschválení je prakticky jisté a tak milovníci starých pořádků mohou klidně spát“.

Do jisté míry chápu, že tato novela zákona (technicky se jedná o vložení jednoho odstavce do § 14 a několik dalších drobných úprav) vyvolává negativní reakce, protože porušuje asi navždy zažitou představu o udělování oprávnění spojenou s inženýrem. V úvodu je citován ing. V. Slaboch, CSc., že oprávnění mají získat jen ti nejlepší z nejlepších (myslí se tím, např. absolventi s celkovým výsledkem studia: prospěl s vyznamenáním). Takto zákon nemluví, žádný princip selekce tam naštěstí není uveden, jenom podmínky, které musí každý uchazeč splnit. Novela zákona nevytváří nějaké úlevy pro bakaláře, umožňuje jim získat pouze jedno oprávnění, splní-li podmínky dané zákonem. Bakalář má za sebou studium, kdy musel vykonat řadu zkoušek z matematiky, geodézie, vyrovnávacího počtu, katastru nemovitostí, mapování, informačních technologií, byl na několika praktických výukách v terénu. Studium řádně ukončil obhajobou bakalářské práce a vykonáním státní závěrečné zkoušky, neboť tak to předepisuje zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 45 odst. 3. De facto by se novela zákona týkala malého počtu bakalářů, protože: 1. většina pokračuje v magisterském studiu, 2. po sedmileté předepsané praxi v KN budou někteří již pracovat mimo obor (možná všichni).

Nepletou si náhodou „vám naklonění poslanci“ možnost získat kulaté razítko s možností podnikat v zeměměřictví? Vysvětlili jste jim dostatečně, že jsou dva různé pojmy?

Osobně jsem jednal pouze dvakrát s panem poslancem I. Ohlídalem (profesor z Masarykovy univerzity v Brně), kdy jsme jednali o novele zákona, kterou se on nakonec rozhodl předložit. Ostatní „nakloněné“ poslance neznám. Jak mně bylo sděleno, jasné stanovisko vyjádřili na začátku poslanci KSČM, kteří novelu zákona na doporučení svých poradců nepodpoří (přesto ji někteří při prvním čtení podpořili). Při nahlédnutí do sněmovního tisku 456/0, kde je smysl novely zákona jasně uveden v důvodové zprávě a kterou mají všichni poslanci k dispozici, zní moje odpověď na Vaši otázku: ne. Jednání výborů se zúčastnili i vysocí státní úředníci z ČUZK a VÚGTK. Pokud při jednání ve výborech nastala situace, že některým poslancům nebylo něco jasné, tak předpokládám, že dostali správnou odpověď od přítomných odborníků. Pokud má některý poslanec pocit, že nerozumí novele zákona a nestaví se k práci poslance lhostejně, má možnost minimálně se obrátit na příslušné úřady a nechat si vše znovu vysvětlit, tak aby při závěrečném hlasování (někdy na podzim) přesně věděl, o čem se hlasuje.

V Praze dne 10. července 2008

Poznámka redakce: Komentujte téma Úřední oprávnění ÚOZI i pro bakaláře (nižší vysokoškolské vzdělání) na chatu: www.zememeric.cz/chat/bakalari.php

Zdeněk Skořepa

vyvěšeno: 21.08.2008
ID článku: 3040
další informace:www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2949
www.zememeric.cz/chat/bakalari.php


Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Geodézie
Školství
[Pošta]