[Home Page]

Výstava Československo: zmizelý prostor a čas

Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádá pod záštitou děkana PřF, prof. RNDr. Pavla Kováře, CSc., ve dnech 16. 10. 2008 – 31. 1. 2009 výstavu Československo: zmizelý prostor a čas.

Cílem výstavy je zejména připomenout veřejnosti výročí vzniku samostatného Československa, podíl geografů na formování hranic nového státu, představit kulturní dědictví mapových sbírek PřF UK v Praze a Historického ústavu AV ČR a Geografické knihovny Přírodovědecké fakulty (unikátní staré mapy a publikace), prezentovat témata a problémy současného geografického výzkumu hranic a pohraničí (odraz geopolitických změn ve střední Evropě ve vývoji české krajiny, proces integrace Česka do evropských struktur – proměny funkcí hranic, formování přeshraniční spolupráce, problémy regionálního rozvoje pohraničních oblastí ad.).
Veřejnosti budou poprvé představeny unikátní originální mapy Československa nalezené v Mapové sbírce UK, které dokumentují rozšiřování a zmenšování hranic našeho území v závislosti na vyjednáváních na Mírové konferenci v Paříži (1919-1921). Podstatnou úlohu při tvorbě budoucí mapy Československa sehrál profesor PřF UK, Viktor Dvorský, jako člen čsl. Delimitační komise. Dále budou vystaveny dobové diplomové práce zpracované na téma československé hranice.

Vernisáž výstavy se uskuteční dne 16.10.2008 od 16:00 v předsálí Geografické knihovny PřF UK v Praze. Úvodní slovo pronesou prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. (děkan PřF), prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (předsedkyně komise historické geografie při HiU AV ČR) a doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. (vedoucí sekce regionální geografie České geografické společnosti).

Výstava je umístěna ve druhém patře (bezbariérový přístup) budovy děkanátu. Přírodovědecké fakulty v Praze 2, Albertov 6, v předsálí Geografické knihovny. Vstup volný od 17.10. 2008 – 31.1. 2009, v pondělí až pátek od 9 do 17 hodin.

Kontakt:
Za kolektiv autorů: Mgr. Eva Novotná, novotn48@ natur.cuni.cz, tel..: 221 951 355

Mgr. Eva Novotná

vyvěšeno: 14.10.2008
ID článku: 3106


Z časopisu Zeměměřič č. 08-09a10
[Server]
Kartografie
Školství Historie
Z domova
[Pošta]