[Home Page]

Vnímání krajiny v minulosti a dnes

PRAHA (21.1.2009) - Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. a Komise pro historickou geografii uspořádaly třetí lednovou středu ve vile Lanna v Praze vědeckou konferenci na téma VNÍMÁNÍ KRAJINY V MINULOSTI - historická krajina dnes.

Více než čtyřicet účastníků semináře vyslechlo postupně celkem třináct referátů, kterými představili výsledky své práce především pracovníci ústavu, ale i další badatelé a vědci z různých institucí a vysokých škol. I když v publiku se to hemžilo mnoha profesory, docenty a osobami s mnohaletými zkušenostmi, přeci jenom nepřehlédnutelnou část publika tvořila mládež učarovaná vědou, která spojuje dvě v jedno historii a krajinu.

Bylo pozoruhodné, že všechny referáty byly probrány ještě jednou v diskusi. Poznámky z publika vhodně doplnily přednesené referáty o další poznatky a stejný výsledek měly položené a následně zodpovězené dotazy.
Bylo také poznamenáno, že způsob a prosazování ochrany přírody je věcí politiky a kompromisu lidí, kteří se rozhodují mezi možnými a méně možnými plány.
Bylo doporučeno si při práci s historickými daty a fakty nakreslit časovou řadu a do ní vše, co jde, současně zaznamenávat.
V jedné přednášce byla určena doba popisovaného děje usměvně: "před 9000 lety od teď."
Bylo upozorněno, že i v pamětech nebo v dobových denících lze najít leccos pro historii krajiny, ale i ta zrnéčka mají svoji cenu.
Bylo vzpomenuto, že se dříve často zaplavované oblasti vyřešily napořád a to tak, že se tam navrhla a následně vznikla vodní plocha.
Bylo zaznamenáno, že na téměř všech obrazových prezentacích nechyběly mapy ať už staré nebo aktuální.

VNÍMÁNÍ KRAJINY V MINULOSTI - historická krajina dnes

Zdeněk Kučera: Geografie a proměny vnímání krajiny
Jiří Kupka: Historická krajina a institut krajinného rázu. Možnosti ochrany dochovaných znaků historické krajiny formou ochrany krajinného rázu dle §12 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Václava Horčáková: Prostor zmizelý i současný – rekonstrukce v prostředí iGoogle
Robert Šimůnek: Krajina v myšlení a vnímání středověkého člověka
Vratislav Ryšavý: Zámecká krajina: zámek a zahrada Červené Poříčí
Zdeňka Prokopová: Proměny krajiny mariánského poutního místa Kájov od baroka do 20. století
Irena Bukačová: Stará plaská cesta za opata Fortunáta Hartmanna (1714–1779)
Eva Semotanová: Kladsko jako barokní komponovaná krajina?
Eva Chodějovská: Obraz raně novověkého města. Praha v kosmografiích
Martin Šámal: Vnímání krajiny v pramenech osobní povahy na příkladu Zdenky Braunerové (1858–1934)
Petr Meduna – Jiří Sádlo: Bezdězsko – krajina mezi odolností a stagnací
Jan Munzar – Stanislav Ondráček – Eva Kallabová: Historické povodně: jejich vliv na zánik sídel, změny hranic a podíl člověka na škodách jimi způsobených
Peter Chrastina: Vnímanie krajiny v minulosti – historická krajina slovenskej enklávy Békešská Čaba dnes

V knižní podobě se s referáty roku 2009 setkáte možná ještě dříve než příští rok na podobném semináři. Tentokrát si akreditovaní účastníci konference odnesli domů cennou publikaci, kterou editoval Rober Šimůnek a byla nazvána stejně jako konference roku 2008 Regiony časoprostorové průsečíky.

Publikace je pro zájemce k dispozici k prohlédnutí a ke studiu v knihovnách ústavů Historického Akademie věd ČR a patrně bude i ve VÚGTK ve Zdibech.

Petr Skála

vyvěšeno: 22.01.2009
poslední aktualizace: 21.04.2009
ID článku: 3244
další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=595

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 09-01a02
[Server] Z domova [Pošta]