[Home Page]

Profesor Nádeník k českým dějinám obecně

Drobná poznámka k dějinám Jednoty českých matematiků a fyziků, k zestátnění jejího majetku a k českým dějinám od prof. RNDr. Zbyňka Nádeníka, DrSc. (*21. 11. 1925) - profesora matematiky a geodézie ČVUT.

Proslov na setkání 29. listopadu 2005 převážně s mladými tvářemi

Milé paní kolegyně a kolegové,
předně velmi děkuji za možnost tohoto setkání a proslovu, ve kterém řeknu něco k dějinám Jednoty a k českým dějinám obecně. Obracím se hlavně k mladým kolegyním a kolegům.

Tak nejdříve k dějinám Jednoty.
V březnu 2012 bude 150 let od založení spolku, který předcházel naší dnešní Jednotě českých matematiků a fyziků. 6 roků není dlouhá doba pro knižní vydání souborných dějin Jednoty 1862 - 2012. Jim zatím patří tyto knížky:
1882 František Houdek: Dějepis JČM
1912 Václav Posejpal: Dějepis JČM
1962 František Veselý: 100 let JČSMF
1987 Libor Pátý, ed.: Jubilejní almanach
1999 Martina Bečvářová: Z historie Jednoty 1862-1869
Poslední 3 svazky jsou snadno přístupné a měli byste je pozorně číst.
V Jednotě jsou skupiny, které mají lhostejný až špatný poměr k její historii. Ukáži to na dvou nedávných případech, ale nejdříve malou odbočku.
Peter Schreiber, emeritní profesor univerzity v Greifswaldu vydal knížečku "Die Mathematik und ihre Geschichte im Spiegel der Philatelie", Lipsko 1980. Marně jsem se kdysi dávno pokoušel o vydání českého překladu. Na str. 77 Peter Schreiber uvádí, jak vznikaly matematické společnosti:
1862 Jednota
1864 moskevská společnost
1865 londýnská
1872 francouzská
1890 německá
1894 americká společnost
Naše Jednota je nejstarší. Místo abychom to zdůrazňovali, chováme se někdy, jako kdybychom se styděli, že jsme v něčem předběhli země, kterým se dává epitheton ornans "vyspělé".

Nyní k prvnímu ohlášenému případu.

Na jaře 1951 utrpěla Jednota smrtelný úder. 11. dubna se konala mimořádná valná schůze, z jejíhož zápisu v Čas. pěst. mat. 76 (1951), 153 vyjímám:
"Jednotě bylo oznámeno přípisem ministerstva těžkého průmyslu, že nemovitý majetek Jednoty bude znárodněn ve prospěch uvedeného ministerstva ..." Jednomyslně byl schválen návrh,
"a) aby dům Jednoty byl věnován státu pro účely vědy...
b) aby knihovna Jednoty byla věnována státu pro zřizovanou Československou akademii věd s podmínkou, že zůstane ... přístupná členům Jednoty."

Trvalo 5 let, než se Jednota po této brutální ráně vzpamatovala.
V roce 2000 uveřejnili doktorka Alena Šolcová a profesor Michal Křížek v Pokrocích článek "Matematické knihovny klasické i elektronické". V oddílu "Matematické knihovny u nás" se o jedinečné knihovně Jednoty vyjádřili takto: "... připadla Matematickému ústavu …" To je zcela nepřípustné zkreslení toho, co se s knihovnou stalo: Darováním byla uchráněna barbarská likvidace. Pokud vím, našel se v Jednotě jediný člen, který na to upozornil a žádal, aby zásahu vůči Jednotě v roce 1951 bylo v Pokrocích po 50 letech v roce 2001 náležitě vzpomenuto. Pokud vím, našel se v Jednotě jediný další člen, který tento požadavek písemně podpořil. Výsledkem byl zastrčený článek tehdejšího předsedy Jednoty profesora Jaroslava Kurzweila a místopředsedy profesora Štefana Schwabika, kteří si na konci článku pochvalovali, jak všechno nakonec dobře dopadlo. Od nejvyšších funkcionářů v Jednotě zcela nepatřičné.

Přejdu k druhému ohlášenému příkladu na špatný poměr k historii Jednoty jejích nejvyšších orgánů. Budou to vlastně případy dva, ale protože jsou si podobné, spojím je.
Miloslav Valouch senior (1878-1952) a František Vyčichlo (1905-1958) byli ve 30. a 40. letech nejvýznamnějšími členy Jednoty. Je jejich zvlášť velkou zásluhou, že převedli Jednotu přes kritická protektorátní léta 1939-45. Miloslav Valouch působil na středních školách od roku 1900. V roce 1918 přešel na ministerstvo školství, v němž pracoval naposled jako sekční šéf. Od roku 1915 byl až do své smrti - tedy téměř 4 desetiletí - ředitelem Jednoty, což byla v ní tehdy nejdůležitější funkce. Dovedl Jednotu k nejlepším hospodářským výsledkům za celou dobu jejího trvání téměř 150 let. V členském časopisu Jednoty byly jen dva posmrtné články o Miloslavu Valouchovi, druhý k 100. výročí narození:
František Veselý: K desátému výročí úmrtí Miloslava Valoucha, Pokroky 7 (1962), 127-134
Ladislav Zachoval: Výročí, které by nemělo zůstat bez povšimnutí, Pokroky 24 (1979), 110.
Ani 50. výročí Valouchova úmrtí v roce 2002 a 125. výročí narození v roce 2003 nemělo zůstat bez pozornosti, ale zůstalo.
František Vyčichlo začínal v roce 1928 rovněž jako učitel na středních školách, v roce 1945 po znovuotevření vysokých škol byl jmenován profesorem matematiky na ČVUT. Až do své smrti vedl katedru matematiky, uprostřed 50. let byl též zástupcem ředitele Eduarda Čecha v Matematickém ústavu Akademie.
K prvnímu výročí Vyčichlova úmrtí v lednu 1959 byla v Akademii smuteční slavnost, na které o Františku Vyčichlovi promluvil jeho dlouholetý blízký přítel profesor Vladimír Kořínek. Koncept jeho oslavné řeči - elogia - našel docent Jindřich Bečvář v archivu Akademie. Je to dobový dokument, který ukazuje Františka Vyčichla a Vladimíra Kořínka v dobrém světle. V říjnu 2004 jsem se obrátil na předsedu Jednoty docenta Štefana Zajace s prosbou, aby Pokroky otiskly toto elogium k 100. výročí Vyčichlova narození. Zajacovo původní příznivé stanovisko k tomuto návrhu se časem změnilo v úplný opak. V červenci mi v dopisu oznámil, že redakce Pokroků otištění elogia zamítla.

Nyní k druhému ohlášenému námětu, k českým dějinám obecně.
Čteme pravidelně Lidové noviny, asi dvakrát týdně v Klementinu proběhneme další deníky. Z Lidových novin a Mladé fronty-Dnes se řine - když to řeknu mírně - defétismus. Asi před dvěma roky jsme ve čtrnáctideníku Národní Osvobození četli názor profesora ústavního práva na Karlově univerzitě Václava Pavlíčka, že naše současné ovzduší se velmi blíží ovzduší druhé republiky, tedy útvaru mezi mnichovským diktátem a německou okupací z 15. března 1939. Souhlasím a uvedu příklady z poslední doby.
28. září v den sv. Václava je státní svátek "Den české státnosti". Za řádky, které k tomuto datu uveřejnily Lidové noviny, se skrývalo známých 120 volů a 300 hřiven stříbra, což bylo už za druhé republiky a hlavně za protektorátu vykládáno jako odůvodnění kolaborace, s tím souvisí opakované lživé tvrzení, že Češi od Bílé hory v roce 1620 za svůj stát nebojovali. To je nejhrubší urážka těch, o kterých to neplatí; bylo mnoho těch, kteří ze něj válčili až do roku 1648, bylo mnoho těch, kteří byli za první i druhé světové války v odboji.
28. září je však též jiným výročím, i když podle pravoslavného kalendáře. V ten den roku 1914 v Kyjevě přísahalo 700 Čechů a Slováků a vytvořilo Českou družinu, která se později rozrostla v ruské legie. Velmi vám doporučuji přečíst si v Masarykově "Světové revoluci" - ve vydání z roku 1925 na straně 198, že šéf ruského generálního štábu Nikolaj Nikolajevič Duchonin, zabitý a po smrti zneuctěný bolševiky v prosinci 1917, ač byl v čele milionových armád, přál si velet československým legiím na Rusi, které měly asi 60 tisíc mužů. Byli jediným neruským vojenským útvarem v Rusku, který se za zmatků bolševické revoluce nerozpadl.
K České družině byla ve Francii protějškem v cizinecké legii rota Nazdar, jejíž základ tvořili členové pařížského Sokola. Už koncem října 1914 byla tato rota v rámci Marocké divize nasazena na frontě v Champagne, jižně od hranice s Belgií.
Rota Nazdar a Česká družina vznikly spontánně delší řadu měsíců před Masarykovým prvním veřejným Vystoupením v odboji, které si zvolil na den 500. výročí upálení Mistra Jana Husa, na 6. červenec 1915. Neměla by unikat tato významná skutečnost: Za první světové války existovala československá armáda z ruských, francouzských a italských legií - a stát sám ještě nebyl.
Zkuste si vedle příslušníka České družiny nebo roty Nazdar postavit dnešního dvacetiletého muže, který měl velkou starost vyhnout se civilní službou vojenské povinnosti a dnes už ani tuto starost nemusí mít. Češi ve své historii třikrát velmi podstatně ovlivnili vývoj v Evropě, vždy šlo o obranu svobody náboženské nebo politické.
Předně jsou to známé události a válečné činy z první poloviny 15. století. Protože jsem se svými kolegy z Německa mluvíval nejenom o matematice, slyšel jsem též, že bez českého vystoupení by zhruba po 100 letech německá reformace patrně nebyla možná. Ale nemravná zásada "Cuius regio, eius religio" ze sněmu v Augsburgu nikdy v Čechách a na Moravě za předbělohorské doby neplatila.
Za 200 let po husitských válkách vystoupili Češi a Moravané vojensky znovu na obhajobu náboženské svobody. Je dobře známo, co následovalo a co pro Čechy znamenal vestfálský mír. Mělo být v našich posledních letech ponaučením - a nebylo - že na české straně stálo za husitských válek národní vojsko, ale na Bílé hoře námezdní či v dnešní terminologii profesionální.
Za 300 let po začátku třicetileté války vystupují Češi opět vojensky - tentokrát na obhajobu svých politických nároků a svobod. Ovládnutí sibiřské magistrály od Uralu po Vladivostok ruskými legiemi mělo přímo strategický význam, neboť zabránilo návratu německých a rakouských zajatců ze sibiřských táborů na západní a na jižní frontu. To byl významný vojenský příspěvek ke vzniku republiky.
V roce 1938 bylo Československo demokratickou oázou obklopenou totalitními státy, i když různého stupně. Bylo jediným demokratickým státem střední a východní Evropy. A bylo jediným státem vůbec v celé Evropě, který chtěl s Německem bojovat. V září 1938 byla poslední možnost, jak zabránit pozdějšímu německému běsnění. Zvláště na poslední roky předválečného Československa můžeme být právem hrdi. Zamlčování a zpochybňování jeho postojů, které nemůže nebýt úmyslné, je částí defétismu, o kterém jsem se zmínil na začátku.
Snad patří k našemu setkání, abych trochu zavzpomínal, jaké nejstarší politické události si pamatuji. Omezím se na 30. léta, z pozdější doby už jich mám tolik, že bych těžko vybíral.
Má vůbec nejstarší taková vzpomínka je z voleb v roce 1935, to mi bylo skoro 10 let. Rodiče žili v obci, která byla jen několik kilometrů od hranice s Německem. Škola, v níž jsme bydlili, byla pomalovaná hákovými kříži a jedině Henleinova strana měla peníze na plakáty.
Jen malý kousek za vsí bylo pásmo velkých pevností, jejichž stavba mi též zůstala v paměti. Měly chránit Ostravu a průchod Moravskou branou. Dobře si pamatuji na jedno ráno v květnu 1938, kdy v ně-kolika málo nočních hodinách při náhlé částečné mobilizaci byla obsazena pevnostní linie a v obci se objevili vojáci. Ze září 1938 mi utkvěla v paměti přísaha hraničářského pluku v Hlučíně. Pak brzy přišla mobilizace a na konci září a začátku října se známé události hrnuly. Samozřejmě si pamatuji, co znamenaly pro naši rodinu. Ale nechci vzpomínat na individuální osudy, řeknu jen tolik: Transferu po květnu 1945 jsou občas plné noviny, transfer z října 1938 je zapomenut.
Útočiště jsme našli u příbuzných v Tovačově. Někdy od poloviny listopadu jsem pokračoval na přerovském gymnáziu. Z něj si zřetelně vybavuji 15. březen 1939. V ten den jsme měli první hodinu náboženství. Doktor teologie, který nás učil, dávno už nebyl mladý. Bylo asi půl deváté, když jsme v ulici vedoucí od mostu přes Bečvu a na rohu gymnázia se stáčející k nádraží, viděli první tříkolky s kulomety na přívěsných vozících, na každé tři němečtí vojáci. A náš profesor plakal.
O protektorátu bych mohl dlouze vyprávět, ale je čas, abych končil.
- - -
Všem přítomným mladým tvářím velmi přeji - a přeji to i sobě - aby se zajímaly o historii a nikdy nebyly čtenáři jen jedněch novin či jen jedné knihy a poznali dobře českou historii v jejích stinných i světlých obdobích. Rovněž všem přítomným mladým tvářím velmi přeji, aby brzy dosáhly úspěchů k radosti své i svých nejbližších. Přítomným středního věku přeji, aby se jim práce dobře dařila; přítomným pokročilejšího věku přeji, aby se pořád mohli cítit dobře.

Zbyněk Nádeník, Praha, duben 2006

vyvěšeno: 29.04.2009
ID článku: 3352


Z časopisu Zeměměřič č. 09-09a10
[Server]
Školství
Historie Z domova
[Pošta]